link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.6.3. Jezus en zijn discipelen

Inhoud:

- Wat is een discipel?
- Jezus stelt zijn team van twaalf discipelen samen
- Jezus leidt zijn discipelen op tot apostelen
- Vrienden van Jezus
- Gespreksvragen


Zie ook het vorige onderwerp 'Roeping van enkele discipelen' in dit hoofdstuk.

Wat is een discipel?

 

In de meeste moderne Bijbelvertalingen wordt het woord 'discipel' vertaald met 'leerling'. Dat is taaltechnisch correct, maar een discipel is veel méér dan een leerling. Een leerling is voor ons begrip iemand die een opleiding volgt en daarna zelfstandig zich verder gaat ontwikkelen in een bepaald beroep of bezigheid. Maar een discipel is iemand die zijn leermeester volgt, in alles. Hij is iemand die oplettend naar zijn leermeester kijkt en precies leert te doen wat zijn leermeester doet. Het is te vergelijken met een schildersgezel in de zeventiende eeuw die jarenlang met zijn meester optrok, totdat hij deze volledig kon imiteren. Daarna kon hij zich vestigen als erkend kunstschilder en zijn eigen stijl verder ontwikkelen. De discipelen spraken Jezus ook meestal aan met 'meester' of 'rabbi', wat ongeveer hetzelfde betekent: 'leermeester'.

Maar discipelen van Jezus zijn gaat nog veel verder dan het verhaal van de schildersgezel. Het is hun doel om te doen wat Jezus doet, te denken zoals Jezus denkt en lief te hebben zoals Jezus liefheeft. Hun opleiding tot het apostelschap werd pas compleet toen ze op de eerste Pinksterdag vervuld werden met de Geest van Jezus. Daarna werd hun eenheid en verbondenheid met Jezus nog diepgaander. Daardoor werden hun motivaties, hun hartsverlangens, hun prioriteiten afgestemd op die van Jezus. Zodoende kon Jezus leven en werken door zijn apostelen heen. Dat is het echte discipelschap, waartoe trouwens ook alle christengelovigen geroepen zijn.

Begrijp je nu waarom ik liever over 'discipelen' schrijf dan over leerlingen?

Jezus stelt zijn team van twaalf discipelen samen

 

In het vorige onderwerp is beschreven hoe Jezus met enkele mensen had kennisgemaakt die Hij wilde opleiden om zijn naaste medewerkers te worden. De Bijbel vermeldt niet hoe Jezus de overigen heeft ontmoet. Maar er kwam een moment dat Jezus ze alle twaalf bij elkaar riep om er een team van te maken en hen op te leiden tot apostelen. Omdat de keuze van zijn naaste medewerkers enorm belangrijk was, ging Jezus er eerst uitgebreid met zijn Vader over praten.

"... Hij bracht de nacht door in het gebed tot God. En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde."Simon, die Hij ook Petrus noemde, en Andreas, zijn broeder, en Jakobus en Johannes, en Filippus en Bartolomeüs, en Matteüs en Tomas, en Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, bijgenaamd de Zeloot, en Judas, de zoon van Jakobus, en Judas Iskariot, die de verrader geworden is." (Lucas 6:12-16, NBG1951)

Uit andere Bijbelgedeelten blijkt dat Jezus verschillenden van hen al eerder had ontmoet en had gevraagd om Hem te volgen. Dit Bijbelvers lijkt eerder bedoeld om een kort overzicht te geven van de namen van de twaalf mensen die zijn naaste volgelingen waren. De keuze van de discipelen roept enkele vragen op:

 1. Waarom waren er geen Joodse leiders of farizeeën bij? Die zouden toch vanuit een zeker gezag kunnen optreden? Er waren wel enkelen van hen die in Jezus geloofden, maar ze durfden er niet voor uit te komen omdat ze bang waren hun positie te verliezen (Johannes 12:42-43). Bange en halfslachtige mensen zijn niet geschikt voor verantwoordelijke taken in Gods koninkrijk!
 2. Waarom alleen eenvoudige boeren en vissers uit Galilea, een achtergebleven gebied (Handelingen 4:13)? En waarom geen intellectuelen? Waarschijnlijk omdat intellectuelen meestal grotere barrières hebben voor de doorwerking van Gods Geest. Ook omdat Gods kracht het beste werkt via menselijke zwakheid, en omdat Gods wijsheid het beste werkt door mensen die eenvoudig van hart zijn (1 Korintiërs 1:18-31).
 3. Waarom heeft Jezus Judas gekozen, die Hem zou verraden? Daar heb ik geen goed antwoord op. Ik geloof in Gods wijsheid ook als ik die niet begrijp. Trouwens, het is de vraag of Jezus van zijn verraad wist op het moment dat Hij hem uitkoos. Jezus had gezegd dat Hij zelf niet alwetend was zoals zijn Vader en misschien had de Vader dit niet aan Hem geopenbaard.

Jezus keek niet zozeer naar de afkomst en de kwaliteiten van deze jonge mannen. En ook niet naar wat ze in hun mars hadden aan kennis en vaardigheden. Hun kracht en bekwaamheden zouden ze uitsluitend ontlenen aan hun geloof in Jezus en aan de Heilige Geest die later zou komen om hun Helper te zijn.

Jezus leidt zijn discipelen op tot apostelen

 

De 'Bijbelschool' die de twaalf discipelen moesten doorlopen om later als apostelen te worden uitgezonden, bestond uit drie jaar optrekken met de Meester. De discipelen besteedden hun tijd aan de volgende bezigheden:

 • allerlei ondersteunende taken uitvoeren als assistenten van Jezus
 • het onderwijs van Jezus volgen (onderwijs aan groepen mensen en onderwijs aan hen persoonlijk)
 • kijken naar wat Jezus deed en de wonderen die Hij verrichtte
 • kijken naar de manier waarop Jezus leefde, sprak, handelde en reageerde

Het was de bedoeling dat de discipelen leerden denken als Jezus, liefhebben als Jezus, spreken als Jezus, doen wat Jezus deed en met dezelfde autoriteit optreden als Jezus. Hun mogelijkheden zouden onbegrensd zijn, alleen begrensd door de beperkingen van hun geloof.

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader." (Johannes 14:12, HSV2010)

Minstens eenmaal heeft Jezus zijn twaalf discipelen uitgezonden om een kortdurende stageopdracht uit te voeren. Ze kregen de volgende taken opgedragen (zie Lucas 9:1-5, Marcus 6:7-11 en Matteüs 10:1-8):

 • het koninkrijk van God verkondigen en oproepen tot bekering
 • demonen uitdrijven
 • zieken genezen
 • doden opwekken

Jezus gaf hen de volmacht om hun prediking met wonderen te ondersteunen, dezelfde wonderen als die Hij zelf gewend was te doen.

"Ze gingen op weg en riepen op tot bekering. Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen." (Marcus 6:12-13, WV2012)

De Bijbel vermeldt niet dat de discipelen tijdens hun stageperiode ook doden opgewekt hebben. Na de hemelvaart van Jezus zouden ze dat wel doen (zie Handelingen 9:36-41).

Jezus bereidde zijn discipelen ook voor op het lijden dat een vanzelfsprekend gevolg is voor degenen die Jezus navolgen en uitdragen:

"Denk aan wat ik gezegd heb: Een knecht staat niet boven zijn heer. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen ..." (Johannes 15:20, GNB1996)

Volgens de vroeg-kerkelijke traditie zijn alle apostelen (behalve Johannes) een gewelddadige dood gestorven vanwege hun apostelschap. Maar Jezus beloofde hen ook dat zij na zijn wederkomst met Hem over de aarde zouden regeren.

"Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël." (Matteüs 19:28, NBV2004)

Vrienden van Jezus

 

Jezus ging erg vriendschappelijk om met zijn discipelen. Jezus was hun Heer, maar op het laatst beschouwde Hij hen ook als zijn vrienden (Johannes 15:14). Met drie van hen (Petrus, Johannes en Jakobus) had Jezus een extra nauwe band. Dat waren zijn BESTE VRIENDEN. En alleen één van deze drie was zijn 'boezemvriend'. Dat was Johannes, die zichzelf in zijn evangelie aanduidde als 'de discipel waar Jezus van hield'.

"Een van zijn leerlingen, zijn naaste tafelgenoot, rustte aan het hart van Jezus: het was de leerling van wie Jezus hield." (Johannes 13:23, WV2012)

"Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde - de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden." (Johannes 21:20, NBV2004)

Jezus heeft voldaan aan alle kenmerken van de best denkbare vriend.

"De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft." (Johannes 15:13, WV2012)

Vriendschap met Jezus ontstaat alleen door gehoorzaamheid:

"Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg." (Johannes 15:14, NBV2004)

Je kunt immers alleen maar diepgaande vriendschap hebben met mensen die het belangrijkste met je delen. De passie van Jezus was om zijn Vader te gehoorzamen en te leven volgens zijn bedoelingen. Vriendschap met Jezus betekent: Hem navolgen in alles.

"Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld. Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt." (Johannes 15:15-17, WV2012)

Jezus was trouw in zijn vriendschappen. Hij had zijn vrienden onvoorwaardelijk lief met onbaatzuchtige, zegenende liefde.

Zie over 'vriendschap mat Jezus' vooral onderwerp 'Relatie met Jezus' in hoofdstuk 'Relatie met God'.

Gespreksvragen

 

 1. Wat is een discipel?
 2. De discipelen van Jezus worden in sommige Bijbelvertalingen 'leerlingen' genoemd. Wat is volgens Nederlandse begrippen het verschil tussen die twee woorden?
 3. Waarom koos Jezus ook Judas Iskariot als discipel?
 4. Op grond van welke eigenschappen koos Jezus zijn discipelen?
 5. Wat is het verschil tussen discipelen en apostelen?
 6. Wat was de relatie tussen Jezus en zijn discipelen?

Volgend onderwerp:

  3.6.4. Jezus en vrouwen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies