banner image

 

3.6.4. Jezus en vrouwen

Jezus ging respectvol om met vrouwen

Jezus schonk evenveel aandacht aan vrouwen als aan mannen die Hij ontmoette. Een voorbeeld daarvan is het voorval dat Jezus met Jaïrus op weg was naar zijn huis omdat zijn dochter op sterven lag. Onderweg kwam er een zieke, bloedvloeiende vrouw tussenbeide en toch gaf Jezus haar alle nodige aandacht, terwijl Jaïrus zich ongetwijfeld opwond over dat oponthoud van ... een vrouw.

In die tijd was het voor mannen heel gemakkelijk om van hun vrouw te scheiden als ze een andere vrouw aantrekkelijker vonden. Iedereen vond dat normaal. Maar Jezus wees deze praktijk resoluut af.

"Hij (=Jezus) zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen." (Matteüs 19:8-10, HSV2010)

Vooral uit de reactie van de discipelen blijkt hoezeer Jezus afweek van de heersende dubbele moraal van ongelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen! Zijn houding tegenover vrouwen was ronduit revolutionair in zijn tijd!

Toch waren alle discipelen, die Jezus uitkoos om zijn apostelen te worden, allemaal van het mannelijke geslacht. Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen betekent immers niet dat zij daarom ook dezelfde posities en verantwoordelijkheden hebben binnen Gods koninkrijk.

Vrouwen die steeds met Jezus meegingen

Er waren heel wat vrouwen die met Jezus meetrokken door het land. Zij ondersteunden Hem en zijn naaste discipelen financieel en op allerlei praktische manieren.

"In de tijd die daarop volgde trok Hij door steden en dorpen om de goede boodschap van het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen, die van boze geesten en ziekten genezen waren - Maria van Magdala, uit wie zeven demonen waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Chusas, een hoge beambte van Herodes, en Susanna - en nog vele andere vrouwen, die hen uit eigen middelen onderhielden." (Lucas 8:1-3, WV2012)

Onderwijs aan vrouwen

Terwijl de Joodse schriftgeleerden in die tijd weigerden om vrouwen onderwijs te geven, waren ze bij Jezus even welkom als mannen. Van Maria, de zus van Lazarus lezen we het volgende:

"... Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden." (Lucas 10:39, NBV2004)

Die uitdrukking 'aan de voeten van Jezus' betekent niet dat Maria letterlijk op de grond zat naast Jezus' voeten. Het was een bestaande uitdrukking voor MANNEN die onderwijs van een leraar ontvingen. Ik denk dat de evangelist met opzet deze uitdrukking heeft gebruikt om het ongewone van de situatie te benadrukken! De vrouwen die met Jezus meetrokken kregen ongetwijfeld hetzelfde onderwijs als de mannen.

Veel ontmoetingen met vrouwen

In de evangeliën kunnen we veel geschiedenissen lezen waarbij vrouwen een belangrijke rol speelden en met wie Jezus ook in gesprek ging. We kunnen dan denken aan:

Toen Jezus aan het kruis hing waren het vooral vrouwen die in de buurt bleven staan. Na het sterven van Jezus waren het ook vrouwen die samen met Nikodemus zijn lichaam verzorgden bij de begrafenis.

En ook bij de opstanding van Jezus waren het vrouwen die het eerst geloofden in zijn opstanding en had één van hen, Maria uit Magdala, een prachtige ontmoeting met haar opgestane Heer.

Zie meer hierover de in onderwerpen 'Vrouwen bij het graf' en 'Verschijning aan Maria' in hoofdstuk 'Opstanding van Jezus'.

Gespreksvragen

  1. Waaruit blijkt dat Jezus vrouwen als gelijkwaardig aan mannen beschouwt?
  2. Kregen mannen en vrouwen hetzelfde onderwijs van Jezus, of waren er verschillen?