link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.6.12. Samaritaanse vrouw 2 - Ontdekking

Inhoud:

- Hoe wil God aanbeden worden?
- De vrouw ontdekt wie Jezus is
- Geestelijk voedsel
- Zonder water terug naar de stad
- Evangeliste
- Opwekking in Sichar
- Nikodemus en de Samaritaanse vrouw
- Gespreksvragen


De Samaritaanse vrouw had ontdekt dat Jezus niet zomaar iemand was, maar een profeet van God. Maar wat deed een profeet van God in het gebied van de Samaritanen? De Joden zeggen dat God niets met Samaritanen te maken wil hebben omdat ze niet op de Joodse manier in God geloven. Daarom wilde ze Jezus uittesten en stelde ze Hem een heel verstandige vraag:

"Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.' " (Johannes 4:20, NBV2004)

Hoe wil God aanbeden worden?

 

Jezus kon er niet omheen dat God tot op dat moment alleen de Joden had uitgekozen om zijn volk te zijn. Maar Jezus was naar de aarde gekomen om het voor ALLE mensen mogelijk te maken om met God verbonden te zijn. Deze beide begrippen bracht Jezus naar voren in zijn antwoord aan de vrouw:

"Geloof me '... er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.' " (Johannes 4:21-24, NBV2004)

Jezus sprak over een nieuwe tijd waarin het verschil tussen Joden en Samaritanen niet meer van belang zou zijn. Niet de plaats van aanbidding maar alleen de manier van aanbidding zou er dan toe doen:

  • in geest - vanuit de geestelijke verbondenheid met God
  • in waarheid - op een echte, oprechte manier, vanuit je hart (niet met uiterlijke godsdienstigheid)
  • bidden tot God als Vader - niet bidden tot een God die ver weg, maar tot een God dit dichtbij is omdat hij met zijn Geest in je hart woont.

De vrouw ontdekt wie Jezus is

 

De vrouw stond verbaasd over de eenvoud waarmee deze profeet over de dingen van God vertelde. Dit was begrijpelijke taal! Maar wacht eens even! Hij sprak over een drastische omkeer in het godsdienstige denken. Zou dat iets te maken kunnen hebben met de messias die de Joden verwachten? Bij de komst van die messias zou toch ook alles gaan veranderen? Ze besloot daar een balletje over op te gooien.

"De vrouw zei: 'Ik weet wel dat de messias zal komen' (dat betekent 'gezalfde'), 'wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.' Jezus zei tegen haar: 'Dat ben ik, degene die met u spreekt.' " (Johannes 4:25-26, NBV2004)

Ik stel me zo voor dat Jezus dit zei met een brede glimlach, intens genietend omdat deze buitenlandse vrouw nu zelf had ontdekt dat Hij de messias was. Jezus proefde haar eerlijke verlangen naar de dingen van God.

Ze verlangde naar de mogelijkheid om zelf God te eren zoals Hij geëerd wil worden. Deze profeet van de God van Israël had nota bene aandacht voor Samaritanen, zelfs voor een door iedereen geminachte Samaritaanse vrouw. Ongelofelijk! De vrouw opende haar hart voor Jezus, accepteerde Hem voluit als de beloofde messias en ... het levende water stroomde haar hart binnen.

Er kwam een dringende gedachte in haar hart naar boven: Dit MOET ik aan anderen vertellen! Zo werkt dat als je levend water hebt gedronken!

Geestelijk voedsel

 

Juist toen Jezus het gesprek met de vrouw beëindigde kwamen de discipelen terug.

"Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met haar?’ " (Johannes 4:27, NBV2004)

Ze legden hun etenswaren neer en maakten aanstalten om met elkaar te gaan eten. Maar Jezus bleek niet zoveel trek te hebben.

"En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets. Maar Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng." (Johannes 4:31-34, HSV2010)

Kortom: Jezus had in zekere zin al gegeten. je ontvangt geestelijk voedsel door te doen wat God van je vraagt. Ook wanneer je je hart opent voor Gods woorden die je in de Bijbel leest. Met het oog daarop zei Jezus eens:

"... De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt." (Matteüs 4:4, WV2012)

Zonder water terug naar de stad

 

"De vrouw liet haar waterkruik staan en ging naar de stad terug." (Johannes 4:28, GNB1996)

Die eerste woorden van deze Bijbeltekst zijn belangrijk: ze liet haar kruik staan! Te gek! Ze was naar de put gegaan om water te halen, maar haar hart zat nu tjokvol met het levende water van God dat ze dat andere water ineens niet meer zo belangrijk vond. Zo gaat het met iedereen die Jezus ontmoet heeft en van zijn levende water geproefd heeft. Je gaat ineens andere dingen belangrijk vinden!

Er was nog een reden om haar kruik te laten staan. De vrouw wilde zo snel mogelijk naar de stad lopen om aan de mensen te vertellen wat ze had meegemaakt. En met een volle waterkruik op je hoofd kun je niet opschieten! Ze trok haar rok wat omhoog en rende als een speer in de richting van de stad. Ze was al haar schroom en schaamte voorbij. Ze had de grootste ontdekking gedaan die een mens ooit kon doen en ze wilde dat delen, zelfs met de mensen die op haar neerkeken. Meteen!

Evangeliste

 

De stadsgenoten zagen haar aankomen. Alleen liep ze deze keer niet zoals anders, niet met een gebogen hoofd en een neergeslagen blik, maar hijgend en rennend en met een stralend enthousiaste blik in haar ogen alsof ze de jackpot van de staatsloterij had gewonnen! Wat zou die hebben meegemaakt?

"... en zei tegen de mensen daar: 'Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?' " (Johannes 4:28-29, NBV2004)

Toen de vrouw haar verhaal begon te vertellen luisterden de mensen waarschijnlijk erg terughoudend. Wie gelooft nu dat een vrouw een ontmoeting heeft gehad met de messias die de Joden al jarenlang verwacht hadden? En vooral DEZE vrouw? Maar ze was heel serieus. Ze vertelde hen eerst hoe ze erachter was gekomen dat die Joodse vreemdeling een profeet was, omdat Hij alles wist over haar kleurrijke huwelijksleven. Daarna zei ze dat Hij vertelde dat er een nieuw tijdperk was begonnen en dat Samaritanen evengoed volgelingen van de messias konden worden als Joden.

Haar nieuws sloeg in als een bom. En haar gezicht sprak boekdelen. Ze was niet meer de vrouw die ze kenden. Ze had een totale verandering meegemaakt. Haar ogen sprankelden weer. Een nieuw soort levenslust straalde van haar af! Dit doet me denken aan een uitspraak die Jezus later deed:

"Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft ..." (Johannes 7:38, NBV)

Om te bewijzen ze geen verhaaltje vertelde maar dat het pure werkelijkheid was, daagde ze hen uit om met haar mee te gaan naar de put. Dan konden ze Hem met hun eigen ogen zien en zoveel vragen aan Hem stellen als ze maar wilden.

Opwekking in Sichar

 

Zonder het te weten trad de vrouw op als de eerste evangeliste van alle tijden: ze getuigde van Jezus en daagde de mensen uit om naar Hem toe te gaan. En door haar getuigenis kregen grote aantallen Samaritanen een persoonlijke ontmoeting met Jezus. En Jezus stelde hen niet teleur. Hij nam alle tijd voor hen.

"Toen liepen ze de stad uit, naar Hem toe ... Uit die stad waren vele Samaritanen in Hem gaan geloven op grond van het woord van de vrouw die getuigd had: 'Hij wist me alles te vertellen wat ik gedaan heb.' Toen de Samaritanen naar Hem toe gekomen waren, vroegen ze Hem bij hen te blijven. Hij bleef daar twee dagen. En nog veel meer kwamen er tot geloof door zijn woord. En ze zeiden het ook tegen de vrouw: 'Nu geloven we niet meer op grond van wat jij verteld hebt; we hebben Hem zelf gehoord en nu weten we: dit is werkelijk de redder van de wereld.' " (Johannes 4:30,39-42, WV2012)

Het leven van de vrouw was in veel opzichten veranderd door die ene ontmoeting met Jezus bij de put. Jezus had aan de vrouw gevraagd om naar Hem terug te komen, samen met haar vriend met wie ze samenwoonde. Wellicht heeft ook hij een ontmoeting met Jezus gehad en heeft Jezus hen geholpen om op een eerbare manier verder te leven.

Haar reputatie was ook totaal veranderd. In plaats van de meest verachte vrouw van de stad was ze nu de vrouw die veel mensen uit Sichar geholpen had om de bron van levend water te vinden.

Nikodemus en de Samaritaanse vrouw

 

De evangelist en apostel Johannes heeft de ontmoetingen van Jezus met Nikodemus en met de Samaritaanse vrouw direct na elkaar geplaatst. Beide ontmoetingen zijn uitgebreid geschreven. De verschillen tussen beide ontmoetingen vallen erg op.  Aan de ene kant een vooraanstaande intellectuele Joodse man, een farizeeër die ongetwijfeld een onberispelijk leven leidde. Aan de andere kant een eenvoudige Samaritaanse vrouw die door haar stadsgenoten veracht werd vanwege haar dubieuze relaties met mannen.

Let eens op het effect van deze twee ontmoetingen: Nikodemus had tijd nodig om het gesprek te verwerken en kwam aarzelend op gang. Pas nadat Jezus gestorven was kwam hij in actie en koos hij definitief voor Jezus. De Samaritaanse vrouw kwam spontaan tot geloof in Jezus, ze ging direct getuigen van Jezus en bracht een massa mensen bij Jezus.

Wat kunnen we hier uit leren? Dat het evangelie van Jezus niet te simpel is voor intellectuelen en niet te ingewikkeld voor eenvoudige mensen. En ook dat God juist gebroken mensen wil helen en gebruiken als kanalen van zegen.

Gespreksvragen

 

  1. Wat betekent 'aanbidden in geest en waarheid'?
  2. Wat kun je allemaal verstaan onder 'geestelijk voedsel'?
  3. Zou de vrouw Jezus nog water hebben gegeven, zoals Hij had gevraagd?
  4. Wat konden de discipelen als aanstaande zendelingen van deze geschiedenis leren?
  5. Wat kunnen wij van deze geschiedenis leren met het oog op het getuigen van Jezus en het verspreiden van het evangelie?

Volgend onderwerp:

  3.6.13. Marta en Maria 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies