link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.11.3. Vrouwen bij het graf

Inhoud:

- Vrouwen gaan 's morgens vroeg op weg
- Grafsteen
- Engelen vertellen dat Jezus is opgestaan
- Engelen geven berichten mee voor de discipelen


De verschillende evangelisten vertellen elk hun eigen verhaal over wat enkele vrouwen hebben meegemaakt toen ze naar het graf van Jezus gingen en van hun ontmoetingen met engelen. Het waren schokkende gebeurtenissen waardoor de vrouwen erg van hun stuk waren.

Vrouwen gaan 's morgens vroeg op weg

 

Op zondagochtend (tegen zonsopgang, dus vóór 4:00 uur) gingen enkele vrouwen op weg om het lichaam van hun geliefde Meester te verzorgen:

  • Maria uit Magdala, trouwe volgelinge van Jezus, bij wie Jezus eens zeven demonen had uitgedreven (Lucas 8:2).
  • Maria, vrouw van Klopas (ook Alfeüs genoemd) en moeder van Jakobus (niet de apostel)
  • Salome, vrouw van Zebedeüs en moeder van de apostelen Jakobus en Johannes (Matteüs 20:20)
  • Johanna, de vrouw van Chusas, die de rentmeester van Herodes Antipas was (Lucas 8:3)

Ze worden genoemd in de volgende Bijbelgedeelten uit de vier evangeliën:

"En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was." (Johannes 20:1, HSV2010)

"Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken." (Matteüs 28:1, NBV2004)

"Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf." (Marcus 16:1-2, NBV2004)

"De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden..." (Lucas 24:10, NBV2004)

Grafsteen

 

Onderweg realiseerden de vrouwen zich plotseling dat ze een probleem hadden: Er was een zware steen voor de opening van het graf, maar die konden ze natuurlijk niet verplaatsen. Zo'n ronde grafsteen woog minstens 1200 kilogram!

"Ze zeiden tegen elkaar: 'Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?' " (Marcus 16:3, NBV2004)

De vrouwen zagen wel de bewakers bij de verzegelde grafspelonk, maar die zouden hen eerder wegjagen dan een poging doen om hen behulpzaam te zijn. Maar toen maakten de vrouwen mee dat er van hogerhand werd ingegrepen:

"En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw." (Matteüs 28:2-3, HSV2010)

De vrouwen sloten hun ogen vanwege het felle licht, dat leek op een bliksemschicht. En in plaats van een donderslag hoorden ze waarschijnlijk een plofgeluid. Toen ze hun ogen durfden te openen zagen ze dat de grafsteen was weggerold en plat op zijn kant lag.

Engelen vertellen dat Jezus is opgestaan

 

"Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek ...." (Lucas 24:2-4, NBV2004)

Plotseling zagen ze één of twee engelen die bij hen kwamen staan:

"... zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt ..." (Lucas 24:4-6, HSV2010)

"... U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd." (Marcus 16:6, NBV2004)

Fijntjes voegden de engelen er het volgende aan toe:

"... Herinner u wat Hij gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan." (Lucas 24:6-7, NBV2004)

De vrouwen hadden inderdaad kunnen weten dat Jezus uit de dood zou opstaan. Jezus had het immers diverse keren gezegd (Matteüs 16:21; 20:18-19). Maar destijds konden ze niet vatten wat Jezus hen probeerde duidelijk te maken, of ze WILDEN het niet geloven. Vaak worden profetieën van tevoren niet begrepen, maar pas nadat ze in vervulling zijn gegaan. De evangelist Lucas voegt aan zijn verhaal de volgende betekenisvolle woorden toe:

"En zij herinnerden zich Zijn woorden." (Lucas 24:8, HSV2010)

Ja, toen pas gingen de ogen van de vrouwen open voor de werkelijkheid.

Engelen geven berichten mee voor de discipelen

 

De engelen hadden de vrouwen ook een belangrijke boodschap voor de apostelen meegegeven:

"En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: 'Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.' Dat is wat ik jullie te zeggen had." (Matteüs 28:7, NBV2004)

"Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft." (Marcus 16:7, HSV2010)

Het is opvallend dat van alle mensen rondom Jezus' opstanding enkele vrouwen de enigen waren die engelen hebben ontmoet. Ook is het opmerkelijk dat engelen berichten voor de discipelen doorgaven aan vrouwen, en niet aan de discipelen zelf. Was het een manier waarop God deze vrouwen beloonde voor hun trouw?

Het was allemaal te veel voor de vrouwen om ineens te kunnen verwerken. Hals over kop renden ze bij het graf vandaan.

"Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden." (Marcus 16:8, NBV2004)

De vrouwen gingen zo snel mogelijk naar de discipelen om hen het grote nieuws te vertellen. Ze zeiden dat ze een leeg graf hadden aangetroffen en ook nog engelen hadden gezien die hadden gezegd dat Jezus was opgestaan. Maar ze hadden geen idee waar Jezus was gebleven. Ze vertelden hen alles wat de engelen tegen hen hadden gezegd.


Volgend onderwerp:

  3.11.4. Discipelen bij het graf 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies