Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.11.8. Aan het meer van Galilea

 

- Eindelijk naar Galilea
- Vissen op eigen manier: niets gevangen
- Vissen op Jezus manier: recordvangst
- Samen met Jezus, net als vroeger
- Oude en nieuwe liefde voor Jezus

 

Uit de vier evangeliën blijkt dat Jezus de laatste weken alleen optrok met zijn elf discipelen, om hen voor te bereiden voor hun taak als zijn apostelen.

 

Eindelijk naar Galilea

Nog maar enkele dagen geleden, op de avond van het laatste pesachmaal, had Jezus nadrukkelijk tegen de discipelen gezegd dat dat Hij hen na zijn opstanding in Galilea wilde ontmoeten:

"Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea." (Marcus 14:28, NBV2004)

De engelen hadden dezelfde boodschap aan de vrouwen meegegeven, die ze aan de apostelen moesten doorgeven:

"Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft." (Marcus 16:7, HSV2010)

En toch kwam niemand van hen op het idee om zo gauw mogelijk naar Galilea te gaan. Acht dagen later zaten ze nog steeds in Jeruzalem (Johannes 20:26) toen Jezus daar voor de tweede maal verscheen om zich speciaal aan Tomas te vertonen. Jammer van die verloren dagen!

 

Vissen op eigen manier: niets gevangen

In Johannes 21 lezen we dat de discipelen uiteindelijk toch naar Galilea zijn gegaan. Ze wisten niet de exacte plaats van ontmoeting en toen er een tijdje niets gebeurde werd Petrus een beetje ongedurig. Zo was Petrus gewoon.

"Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets." (Johannes 21:3, NBV2004)

Het waren niet allemaal vissers van beroep. We lezen dat een man als Natanaël uit Kana ook in de boot zat (Johannes 21:2). Hij was een boer, die waarschijnlijk nog nooit van zijn leven een visnet in zijn handen had gehad. Toch zeilden ze broederlijk over het meer van Galilea en deden ze hun uiterste best om een maaltje vis te vangen. Helaas, zonder succes.

 

Vissen op Jezus manier: recordvangst

En toen stond er een man aan de oever. Hij riep iets en uit zijn woorden konden ze opmaken dat hij wel trek had in een lekker visje. Maar ze moesten toegeven dat ze niets hadden gevangen. Ze hadden nog niet door dat het Jezus was die hen had toegeroepen.

"Toen zei Jezus: 'Gooi het net dan uit aan de rechterkant van de boot, dan zullen jullie wel wat vangen!' Dat deden ze. Toen zat het net zo vol met vissen, dat ze het niet meer aan boord konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus: 'Het is de Heer!'..." (Johannes 21:6-7, BGT2014)

Jezus riep dat ze het net aan de stuurboordkant moesten uitwerpen. Elke visser wist dat dat erg onpraktisch was. De rechterkant van het schip is namelijk de kant van het roer waarmee het schip bestuurd wordt. Vandaar de scheepsterm 'stuurboord' voor rechts. Het net aan de rechterkant zou verstrengeld kunnen raken met het roer en het schip onbestuurbaar maken.

Maar toch luisterden de discipelen naar het advies van Jezus, misschien uit beleefdheid. Het gevolg was overdonderend: een overvloedige hoeveelheid vis. Hoe kon dit? De hele nacht niets vangen, en nu een net zo vol dat het niet te tillen was. Johannes had als eerste door wie de man was. Hij herkende in deze situatie de hand van zijn Meester. Ze hadden dit immers eerder meegemaakt!." Het is de Heer!", brulde hij naar de anderen. Inderdaad, ZONDER Jezus presteerden ze niets en vingen ze bot, MET Jezus konden ze alles en vingen ze een grote hoeveelheid vis. Dat is les 1 van het apostelschap en van de kunst om vissers van mensen te worden: Jezus gehoorzamen en je afhankelijk weten van Gods hulp.

"... Toen Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleren aan en sprong in het water. Hij had namelijk alleen een hemd aan. De andere leerlingen gingen met de boot naar het land. Ze waren er niet ver vandaan, ongeveer 100 meter. Ze sleepten het net met de vissen achter de boot aan." (Johannes 21:7-8, BGT2014)

 

Samen met Jezus, net als vroeger

Het werd weer net als vroeger! Jezus en de discipelen gingen met elkaar picknicken aan het strand.

"Jezus zei tegen hen: 'Kom, eet iets.' Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan." (Johannes 21:12-14, NBV2004)

Brood en vis, net zoals bij de wonderbaarlijke spijziging toen Jezus duizenden mensen te eten gaf. Maar deze keer was het een privé ontmoeting alleen met zijn beste vrienden.

 

Oude en nieuwe liefde voor Jezus

Nadat Jezus en zijn discipelen hadden gegeten, vroeg Jezus plotseling aan Petrus of hij nog steeds meer van Hem hield dan alle anderen. Petrus had op de dag van Jezus' gevangenneming beweerd dat hij meer van Jezus hield dan alle anderen (Matteüs 26:33). En uitgerekend Petrus had Jezus driemaal verloochend en bewezen dat zijn liefde voor Jezus geen stand had gehouden. Petrus was daardoor natuurlijk erg afgegaan tegenover de anderen. Hij wist dat hij het niet langer verdiende om hun leider te zijn. Jezus stelde deze vraag ook driemaal aan Petrus, maar noemde hem wel bij zijn oude naam: Simon. Jezus gaf Petrus de gelegenheid om voor elke keer dat hij Jezus verloochend had, te vertellen dat hij van Jezus hield.

"(1) ... 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?'
     Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.'
         Hij zei: 'Weid mijn lammeren.'
(2) Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?'
     Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.'
        Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,'
(3) en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?'
    Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield.
    Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.'
        Jezus zei: 'Weid mijn schapen. " (Johannes 21:15-17, NBV2004)

Let in dit Bijbelgedeelte op het gebruik van twee uitdrukkingen die veel op elkaar lijken, maar toch verschillend zijn: 'houden van' en 'liefhebben'. Het woord 'liefhebben' heeft betrekking op de ware, onbaatzuchtige, zegenende liefde, terwijl met 'houden van' de oppervlakkige, sociale liefde wordt bedoeld. Jezus vroeg Petrus eerst twee keer of hij die hoogstaande liefde voor Hem had. Beide keren antwoordde Petrus dat hij van Jezus hield, maar dat zijn liefde onder de maat was geweest. Jezus wist heel goed dat Petrus die pure zegenende liefde niet kon opbrengen, want dat is een soort liefde die God een mens alleen in het hart kan geven. Dus de derde keer vroeg Jezus of Petrus dan op het menselijke vlak van Hem hield. Waarop Petrus het te kwaad kreeg en uitriep dat hij dat echt wel deed. Dat wist Jezus toch? Jezus was tevreden met zijn antwoorden in het besef dat Petrus kort daarna met de Heilige Geest gedoopt zou worden. Daardoor zou hij WEL in staat zijn om Jezus met die goddelijke, onbaatzuchtige liefde lief te hebben!

Petrus had Jezus driemaal verloochend. Nu had hij zijn liefdevolle toewijding driemaal aan Jezus beleden en de andere discipelen waren daar getuige van. Jezus had driemaal uitgesproken dat Hij hem de zorg voor schapen toevertrouwde. Alle apostelen begrepen dat Jezus Petrus weer toevertrouwde om de leider van de groep te zijn bij het uitvoeren van de Grote Opdracht om het evangelie van Jezus uit te dragen. En zo werd Petrus officieel tot de onbetwiste leider van de groep discipelen verklaard.

 Volgend onderwerp:  3.11.9. Uitzending van de apostelen 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.1.