link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.11.10. Uitzending van de apostelen

Inhoud:

- Op de dag van Jezus' opstanding
- Laatste onderwijs van Jezus
- Op de berg
- Zendingsopdracht


Op de dag van Jezus' opstanding

 

Al op de dag van Jezus' opstanding, toen Hij de eerste ontmoeting met zijn discipelen had, begon Jezus al over hun uitzending als boodschappers van het Goede Nieuws. Daardoor zouden ze niet langer alleen maar discipelen van Jezus zijn. Ze werden bevorderd tot apostelen van Jezus.

"En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen." (Marcus 16:15, HSV2010)

"... zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u." (Johannes 20:21, HSV2010)

Vooral die laatste zin was erg betekenend. De apostelen zouden de plaatsvervangers van Jezus op de aarde worden en zijn taak overnemen. Alles wat Jezus voor hun ogen had gedaan (zoals het evangelie brengen, zieken genezen, demonen uitdrijven, wonderen doen) zou voortaan HUN opdracht zijn.

"En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest." (Johannes 20:22, HSV2010)

Ik denk niet dat de apostelen op dat moment een soort krachtige vervulling met Gods Geest ontvingen, want dat zou pas op de Pinksterdag gebeuren. Wel ontvingen ze naar mijn mening voldoende inzicht door Gods Geest dat ze konden begrijpen wat Jezus tot dusver gezegd had en voor wat Hij nog verder aan hen zou uitleggen. Een belangrijk werk van de Heilige Geest is immers om harten te openen voor de levende waarheid van de woorden van Jezus.

Bovendien droeg Jezus ook een stuk autoriteit aan de discipelen over, die ze als vertegenwoordigers van koning Jezus namens Hem mochten hanteren:

"Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hen toerekent, blijven ze hem toegerekend." (Johannes 20:23, HSV2010)

De apostelen zouden de volmacht hebben om namens Jezus vergeving toe te zeggen aan mensen die oprecht tot bekering waren gekomen en berouw hadden gekregen over hun zonden.

Laatste onderwijs van Jezus

 

Na zijn opstanding heeft Jezus veel tijd genomen voor ontmoetingen met zijn discipelen in Galilea:

"Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen." (Handelingen 1:3, HSV2010)

Gedurende deze periode greep Jezus ongetwijfeld terug op allerlei onderwerpen, waarover Hij gedurende de afgelopen jaren met hen had gesproken, maar nu vanuit het perspectief van zijn lijden, sterven en opstanding.

De discipelen moesten een grote omslag in hun denken maken. Kort voor de kruisiging van Jezus, tijdens de laatste pesachmaaltijd, hadden ze nog met elkaar geruzied over de verdeling van de ministersposten die ze binnenkort dachten te krijgen. Dat had Jezus hen immers letterlijk beloofd met de volgende woorden:

"... Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël." (Matteüs 19:28, NBV2004)

Met de kruisiging van Jezus was hun toekomstperspectief in duigen gevallen. Maar nu Jezus was opgestaan werd het toch weer mogelijk. Zou Jezus NU zichzelf presenteren aan het volk van Israël en zichzelf uitroepen als de messias en koning van Israël? Die vraag hield hen voortdurend bezig. Op een dag besloten ze Jezus te vragen om hen te vertellen waar ze aan toe waren:

"Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: 'Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?' Hij antwoordde: 'Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' " (Handelingen 1:6-8, NBV2004)

Dat was dus iets heel anders dan ze verwacht hadden! Alweer moesten de discipelen hun perspectieven bijstellen. Tot nu toe hadden ze gedacht dat het koningschap van Jezus zich zou beperken tot het volk Israël. Nu begrepen ze dat Jezus de hele wereld op het oog had. Heel binnenkort zou Jezus bij hen vandaan gaan en moesten ze ZELF dat koninkrijk gestalte geven door overal in de wereld te getuigen van Jezus en mensen tot geloof in Jezus brengen. En dat zou dan geen aards koninkrijk zijn, maar een soort geestelijk koninkrijk, bestaande uit alle aardbewoners die hun vertrouwen zouden stellen op Jezus. Hun taak was duizelingwekkend, verbijsterend omvangrijk en vooral ... nieuw!

Zie ook de volgende hoofdstukken:
- 'Messiaans vrederijk'
- 'Gods koninkrijk'

Op de berg

 

Voor het bijzondere moment van hun uitzending had Jezus een bijzondere plek uitgekozen, zoals we kunnen lezen in het Matteüs evangelie:

"En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden." (Matteüs 28:16-17, HSV2010)

Deze berg was hoogstwaarschijnlijk de plek waar Jezus hen als zijn discipelen aanstelde (zie Marcus 3:13-19). De elf discipelen voelden aan dat er een bijzonder moment zou aanbreken. Ze zagen aan de gelaatsuitdrukking van Jezus dat Hij een bijzondere uitspraak ging doen. De meesten van hen vielen op de grond om Hem eer te bewijzen en te aanbidden als hun Heer en hun God. Sommigen aarzelden en wisten niet wat ze met de situatie aanmoesten. Of twijfelden ze nog aan de goddelijkheid van Jezus?

Zendingsopdracht

 

Over de zendingsopdracht van Jezus voor de elf discipelen kunnen we in drie evangeliën verschillende details lezen. In het evangelie van Lucas vinden we volgende samenvatting:

"Hij zei: 'Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat je wordt toegerust met kracht van boven.' " (Lucas 24:46-49, WV2012)

In het evangelie van Marcus komen we andere details tegen van wat Jezus hier over zei:

"... Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden." (Marcus 16:15-18, WV2012)

De zendingsopdracht in het Matteüs evangelie is de meest bekende bij christengelovigen:

"... Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd." (Matteüs 28:18-20, HB2008)

Samenvattend benadrukte Jezus dus de volgende opdrachten:

  1. Verkondig het evangelie in de hele wereld.
  2. Doop mensen die tot geloof zijn gekomen.
  3. Leer de mensen om te doen wat Jezus heeft gezegd.
  4. Doe wat Jezus gedaan heeft, zoals dezelfde soort wonderen als Jezus deed om de autoriteit van Jezus te bevestigen.

Zie ook de onderwerpen 'Grote Opdracht' en 'Evangelisatie en wonderen' in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.


Volgend onderwerp:

  3.11.11. Hemelvaart van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies