Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.11.11. Hemelvaart van Jezus

 

- Jezus zegent zijn apostelen
- Belofte van wederkomst
- Hemelvaart en kroning van Jezus
- Een mens op de troon
- Hemelvaart en Pinksteren
- Hemelvaartsdag
- Blije discipelen

 

 

Jezus zegent zijn apostelen

Op de dag van het definitieve afscheid liep Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg, dicht bij Betanië en niet ver van Jeruzalem. Onderweg gaf Hij zijn laatste instructies aan hen door. Tenslotte zegende Hij hen en verdween Hij op een bijzondere manier uit hun gezichtsveld:

"Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen." (Lucas 24:50, NBV2004)

"En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen." (Lucas 24:51, WV2012)

De traditionele opvatting is dat Jezus zich vervolgens omhoog bewoog en op een bepaalde hoogte achter een wolk verdween, hoog in de lucht. Toch staat dit niet in de Bijbel. Uit het woord 'OPgenomen' mogen we niet concluderen dat Jezus omhoog ging, want waarom zou Jezus dat doen? De hemel behoort tot de geestelijke wereld en daarvoor is geen richting aan te geven. De Bijbel zegt wel dat de apostelen naar de lucht keken om Hem na te staren, maar we kijken zelf ook vaak omhoog als we onze aandacht op God richten (Handelingen 1:10-11) en Jezus deed dat ook (zie bijvoorbeeld Johannes 17:1).

"... werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok Hem aan hun ogen." (Handelingen 1:9, HSV2010)

Er staat dus alleen dat een wolk hen het zicht op Jezus ontnam. Dat doet denken aan de verheerlijking op de berg, waar Mozes en Elia verschenen om met Jezus te spreken. Ze vertrokken in een wolk:

"... kwam er een wolk, en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen." (Lucas 9:34, HSV2010)

Persoonlijk geloof ik dat Jezus ook zo is vertrokken bij zijn hemelvaart: door een wolk binnen te lopen die geen regenwolk is.

Overigens, in het Oude Testament lezen we ook dat God diverse keren is verschenen in een wolk (Exodus 13:21, Exodus 40:34, Leviticus 16:2).

 

Belofte van wederkomst

Nu was Jezus definitief bij hen weggegaan. Als vanzelf keken de apostelen omhoog naar de hemel. Allerlei gedachten en emoties raasden door hen heen. Mooie herinneringen, spannende momenten, de dood en opstanding van hun geliefde Heer en nu zijn vertrek. En een onbekende toekomst. Niemand sprak een woord. Toen stonden er plotseling twee engelen bij hen die de geladen stilte verbraken:

"... Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handelingen 1:11, NBV2004)

De engelen bevestigden drie dingen:

  1. dat Jezus was aangekomen in de hemel
  2. dat Jezus zal terugkomen
  3. dat Jezus op dezelfde manier zal komen als dat Hij naar de hemel is gegaan (met wolken)

De belofte van Jezus' wederkomst is nog steeds niet vervuld, maar ook dat zal zeker gebeuren. Ik hoop dat dit niet lang meer zal duren.

"Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien ... " (Openbaring 1:7, HSV2010)

Er staat dus niet 'OP de wolken die we in de lucht zien'.

Veel Bijbeluitleggers geloven dat Jezus ook op dezelfde PLEK zal terugkomen als dat Hij vertrokken is: op de Olijfberg, dichtbij Jeruzalem. Die gedachte wordt ondersteund door een oudtestamentische profetie uit Zacharia 14:3-4.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Wederkomst van Jezus'.

 

Hemelvaart en kroning van Jezus

Marcus beëindigt zijn verhaal over het afscheid van Jezus kort en krachtig:

"Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God." (Marcus 16:19, WV2012)

Later getuigde de apostel Petrus over deze dingen voor het Sanhedrin:

"De God van onze vaderen heeft Jezus tot leven gewekt ... Hem heeft God een hoge plaats gegeven aan zijn rechterhand als leidsman en redder ..." (Handelingen 5:30-31, WV2012)

De Bijbel maakt dus duidelijk dat Jezus in de hemel iets als een kroning heeft meegemaakt: de welverdiende beloning voor de ultieme liefdevolle gehoorzaamheid aan God de Vader.

"Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!" (Filippenzen 2:9-11, NBG1951)

Jezus was tot het uiterste gegaan in zijn daad van zelfverloochening en zelfopoffering. Als beloning werd Hij bevorderd tot de allerhoogste machtspositie op de troon van de Vader. Zegenende, zelfopofferende liefde is de belangrijkste kwalificatie voor leiderschap binnen het koninkrijk van de hemel.

 

Een mens op de troon

Dit is één van de wonderlijkste geheimen van het koninkrijk van de hemel: de mens geworden Zoon van God is lichamelijk opgestaan uit de dood, lichamelijk naar de hemel gegaan, en zit als de goddelijke Mensenzoon lichamelijk op de troon van het heelal. Bij zijn hemelvaart heeft Hij zijn menselijkheid dus niet afgelegd, om weer voor 100% terug te keren tot zijn goddelijkheid zoals Hij die voorheen had. Natuurlijk, zijn goddelijkheid was en is blijvend, maar zijn menselijkheid ook.

Er is op zijn minst één persoon die Jezus gedurende zijn aardse leven zag als de verhoogde, verheerlijkte Heer, die aan Gods rechterhand is. Dat was Stefanus, vlak voordat hij gestenigd werd vanwege zijn geloof in Jezus:

"Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: 'Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.' " (Handelingen 7:55-56, NBV2004)

 

Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren zijn nauw met elkaar verbonden.

"Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen." (Efeziërs 4:10, HSV2010

De apostel Paulus ging ervan uit dat er meerdere hemelsferen zijn, en dat God zelf in de allerhoogste sfeer verblijft, waar geen geschapen wezen kan komen. In deze woorden van de apostel Paulus lezen we dat Jezus (als enige dus) tot die hoogte is verhoogd en tot de allerhoogste goddelijke status is verheven. Het zoveelste bewijs dat Jezus niet alleen de Zoon van God is, maar ook God. De woorden 'om alle dingen te vervullen' hebben betrekking op wat we in enkele voorafgaande Bijbelverzen lezen:

"Maar ieder van ons heeft genade gekregen, naar de mate waarin Christus die gegeven heeft. In de Boeken staat immers: 'Hij is naar de hemel gegaan ... en hij gaf geschenken aan de mensen.' " (Efeziërs 4:7-8, HB2008)

Vanwege zijn verhoogde positie was Jezus in staat om geestelijke gaven te geven aan mensen, vooral de mogelijkheid van permanente inwoning van de Heilige Geest, maar ook de geestelijke gaven om gelovigen toe te rusten. Daarom zei Petrus in zijn Pinkstertoespraak:

"Hij (=Jezus) is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort." (Handelingen 2:33, NBV2004)

Jezus liet bij zijn hemelvaart de aarde niet achter als een 'wereld zonder Jezus' maar als een 'wereld vol van Jezus' door de actieve aanwezigheid van Jezus (door de Heilige Geest) in de harten van gelovigen.

 

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag gedenken we dat Jezus in de hemel is opgenomen om daar zijn eervolle positie in de hemel te ontvangen, nadat Hij zijn werk op aarde met succes had voltooid. Het is de minst gevierde christelijke feestdag. Natuurlijk zijn we blij met een vrije dag, maar op zo'n dag doen we liever leuke dingen dan dat we aandacht besteden aan de hemelvaart van Jezus. Daar is wel een verklaring voor te geven:

  • Met Kerst denken we aan het feit dat God zijn Zoon als kostbaar geschenk aan ONS heeft gegeven.
  • Op Goede Vrijdag denken we aan het feit dat Jezus zijn leven voor ONS heeft gegeven.
  • Met Pasen denken we aan het nieuwe leven dat Hij ONS heeft aangereikt.
  • Met Pinksteren gedenken we dat God de Heilige Geest aan ONS heeft gegeven.

Kortom, zolang WIJ iets krijgen, willen we nog wel iets vieren. En dan de Hemelvaartsdag, het feest van de kroning van onze Koning. Daarbij gaat het een keer niet om ONS, maar alleen om HEM. En toch weten veel predikanten over de hemelvaart van Jezus niet veel meer te zeggen dan dat Jezus:

  • ZEGENEND naar de hemel is gegaan
  • waar Hij is om voor ONS te bidden
  • waar Hij ONZE toekomstige woonplek zou klaar maken.

We kunnen het gewoon niet laten om de schijnwerper op ONSZELF te richten. Dat is bijna een automatisme, want als gelovigen vinden we ons eigen (geestelijke) leven belangrijker dan de eer van onze Heer. Laten we het maar eerlijk toegeven. En daarom vinden we het feit van de hemelvaart van Jezus niet belangrijk genoeg om er een feest van te maken. Geestelijke volwassenheid begint met het vol zijn van je koning, waarbij Hij de belangrijkste hartstocht in je leven is geworden.

 

Blije discipelen

Enkele maanden geleden, voorafgaande aan de lijdenstijd van Jezus, waren de twaalf discipelen niet blij met het vooruitzicht dat Jezus bij hen vandaan zou gaan. Jezus had toen tegen hen gezegd:

"Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft ... Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb." (Johannes 16:5-6, NBV2004)

Nu was het dan zover gekomen. Jezus was bij hen weggegaan. Ze hadden verbouwereerd en verdwaasd omhoog staan kijken, maar ze wisten nu zeker dat Jezus hen niet alleen zou laten en dat ze Hem eenmaal zouden weerzien. Ze waren goed voorbereid op hun toekomstige taak. En hoe voelden zij zich nu?

"... Daarna gingen zij met grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze bleven voortdurend in de tempel om God te eren en te danken." (Lucas 24:52-53, HB2008)

Ze waren vol van Jezus en dus konden ze niet anders dan intens dankbaar en intens blij zijn.

Het vervolg van deze geschiedenis vind je in onderwerp 'Wachten op de Heilige Geest' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

 Volgend onderwerp:  3.11.12. Betekenis van de opstanding 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.