banner image

 

3.11.12. Betekenis van de opstanding

Kruis en opstanding van Jezus

De lichamelijke opstanding van Jezus is volgens mij de belangrijkste gebeurtenis, naast die van het plaatsvervangend sterven van Jezus. Door zijn opstanding is het werk van Jezus op aarde compleet geworden. Het kruis van Jezus en de opstanding van Jezus vormen één geheel, zoals de twee zijden van een munt.

Belangrijk Bijbels feit

De opstanding van Jezus is een feit waar niemand omheen kan. In het Bijbelboek Handelingen lezen we hoe de opstanding van Jezus steeds een hoofdthema is van de evangelieprediking:

"God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden." (Handelingen 2:24, NBV2004)

"... God heeft Hem opgewekt uit de doden; daarvan zijn wij getuigen." (Handelingen 3:15, WV2012)

"De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus ..." (Handelingen 4:33, NBV2004)

"maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen." (Handelingen 10:40, NBV2004)

Paulus noemt het feit van de lichamelijke opstanding van Jezus als één van de belangrijkste leerstukken van het christelijke geloof:

"en als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen zonder inhoud en zonder inhoud is dan uw geloof." (1 Korintiërs 15:14, GNB1996)

Naast het plaatsvervangend sterven van Jezus maakt vooral zijn opstanding het christelijke geloof uniek in vergelijking tot alle andere wereldgodsdiensten. Voor veel grote wereldleiders is ooit een praalgraf gebouwd. Wij kunnen een LEEG graf bezichtigen, want JEZUS LEEFT! Niet ver van de Damascuspoort in Jeruzalem kun je de graftuin bezichtigen. Daarin bevindt zich een grafspelonk die volgens sommigen ooit het graf van Jezus was en er authentiek uitziet. Aan de binnenkant van de deur van die grafspelonk lees je de volgende woorden:

"Hij is hier niet, Hij is opgestaan!"

Basis voor wedergeboorte

De kracht waarmee God zijn Zoon heeft opgewekt, is ook beschikbaar geworden om mensen uit de geestelijke dood tot geestelijk leven te brengen (Efeziërs 2:5) ofwel tot wedergeboorte. Zo lezen we:

"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop." (1 Petrus 1:3, NBV2004)

Door wedergeboorte wordt de opstanding van Jezus tot levende werkelijkheid in het leven van de gelovige, want dan ontvangt hij het nieuwe leven.

Het kruis van Jezus en de opstanding van Jezus horen onlosmakelijk bij elkaar. Zonder de opstanding zou de boodschap van het kruis nog maar een half evangelie zijn. Door de opstanding is het baanbrekende werk van Jezus voor de mensheid voltooid.

Opstandingskracht en overwinningskracht

De opstanding is dus het sluitstuk van Jezus' overwinning over de satan aan het kruis, de overwinning over de satanische machten. De opstanding van Jezus is de grootste manifestatie van Gods onbeperkte kracht:

"Doordat Hij terugkwam uit de dood heeft de Heilige Geest met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is." (Romeinen 1:4, HB2008)

Juist door de opstanding van Jezus weten we het zeker: Hij is Gods Zoon en met Tomas kunnen we zeggen:

"Mijn Heer, mijn God!" (Johannes 20:28, NBV2004)

De opstanding van Jezus betekent dat zijn kracht ook beschikbaar is gekomen voor alle gelovigen, bijvoorbeeld:

Het eerste genezingswonder van de apostelen was de genezing van een verlamde bedelaar:

"Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons aan.' De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: 'Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.' Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend." (Handelingen 3:3-8, NBV2004)

Deze genezing mocht de apostel Petrus uitvoeren in de naam van Jezus, de opgestane Heer. Door die opstandingskracht kon de verlamde bedelaar opstaan en lopen. Petrus moest zich voor deze daad verantwoorden voor het Sanhedrin en zei onder meer het volgende:

"Hem die de weg naar het leven wijst (=Jezus) hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt." (Handelingen 3:15-16, NBV2004)

Belofte van eeuwig leven na de dood

Jezus zei van zichzelf:

"... Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven ..." (Johannes 11:25-26, NBG1951)

Jezus is in alles de eerste persoon, ook in de opstanding. Heel nadrukkelijk geeft Hij aan dat zijn eigen opstanding, uit de dood naar het leven, de mogelijkheid heeft geschapen dat zijn volgelingen door het geloof eeuwig leven zullen ontvangen na hun leven op aarde. De apostel Paulus schreef hierover:

"Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft." (Romeinen 8:11, NBV2004)

"God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons opwekken." (1 Korintiërs 6:14, NBV2004)

Belofte van opstanding voor gelovigen

"Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn." (1 Korintiërs 15:20, HSV2010)

De betekenis van Jezus' opstanding gaat dus nog verder. De hemel is een tijdelijke verblijfplaats voor gelovigen, maar eenmaal zullen ze een nieuw lichaam krijgen: een verheerlijkt lichaam, net zoals Jezus.

"God heeft niet alleen de Heer opgewekt uit de dood, hij zal ook ons opwekken door zijn kracht." (1 Korintiërs 6:14, GNB1996)

Dat noemt de Bijbel de 'opstanding van gelovigen' die na de wederkomst van Jezus zal plaatsvinden (zie ook Daniël 12:2; Johannes 6:54; Johannes 11:24; Openbaring 20:4).

Zie meer hierover in onderwerp 'Eerste opstanding van gelovigen' in hoofdstuk 'Messiaans vrederijk'.