banner image

 

3.11.13. Geloven in de opstanding

Het is opvallend dat juist het feit van de lichamelijke opstanding van Jezus één van de eerste Bijbelse geloofsfundamenten is dat sneuvelt bij kerkgangers die de Bijbel niet zo nauw nemen.

Het begon al met de pertinente ontkenning en het bedrog van het Sanhedrin, toen de wachters bij het graf hun vertelden dat een engel het graf had geopend en dat het lichaam van Jezus was verdwenen zonder toedoen van mensen.

Joodse leiders willen niets horen over de opstanding

Al vanaf het bestaan was er in het Joodse land veel weerstand tegen het feit van Jezus' opstanding. Vooral nadat de apostelen Petrus en Johannes een verlamde man hadden genezen in de naam van Jezus, die kort daarvoor was opgestaan uit de dood. Ze hadden toen tegen de blinde man gezegd:

"... in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop." (Handelingen 3:6, NBV2004)

Dit eerste genezingswonder van de apostelen had een belangrijke symbolische betekenis. De genezen man was een lopend getuigenis van de opstanding van Jezus!

"Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen ... " (Handelingen 4:1-3, NBV2004)

Kort daarna werden Petrus en Johannes verhoord door het Sanhedrin:

"Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen." (Handelingen 4:13-14, NBV2004)

De genezing van de verlamde man was een overtuigend bewijs van de opstanding van Jezus.

Weerstanden tegen de opstanding

Ook de apostel Paulus ontmoette weerstanden bij mensen zodra hij over de opstanding van Jezus begon te spreken, zoals toen hij in Athene voor een grotere groep intellectuelen sprak:

"Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee ..." (Handelingen 17:32, NBV2004)

Toen de apostel Paulus zich later, na zijn gevangenneming, moest verdedigen tegenover koning Herodes Agrippa, sprak hij uitvoerig over Jezus. Maar zodra hij over de lichamelijke opstanding van Jezus sprak vloog Agrippa op en schreeuwde Paulus toe dat hij gek was. Paulus zei daarop dat Jezus' dood en opstanding geen verzinsels waren, maar feiten die algemeen bekend waren:

"... Het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand. Bovendien weet de koning waarover het gaat, en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld." (Handelingen 26:25-26, NBV2004)

Ook in onze tijd zijn er mensen die allerlei argumenten aanvoeren om de opstanding van Jezus onderuit te halen, maar geen van alle zijn ze steekhoudend. Zij vergeten ook dat er over geen enkele historische persoon uit de oudheid zoveel is gedocumenteerd als over Jezus.

Hierna volgen enkele van de meest bekende tegenargumenten over de opstanding van Jezus.

Tegenargument 1: 'Het waren hallucinaties'

Sommige Bijbelcritici beweren dat het opstandingsverhaal is ontstaan uit hallucinaties. Deze bewering mist elke grond. Het is namelijk bekend dat hallucinaties:

Geen van de genoemde kenmerken is van toepassing op de omstandigheden rondom de opstanding van Jezus.

Tegenargument 2: 'Het lichaam van Jezus was uit het graf weggehaald'

Een ander veel gehoord argument tegen de lichamelijke opstanding van Jezus is dat de discipelen het lichaam van Jezus uit het graf hebben gehaald om een verzonnen opstandingsverhaal kracht bij te zetten. Ook dat argument is erg zwak. Allereerst hebben we natuurlijk het Bijbelse gegeven van de leugen van de het Sanhedrin die ze de grafbewakers lieten vertellen.

"En zij (=hogepriesters) kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen ... En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag." (Matteüs 28:12-15, HSV2010)

Zo'n daad van grafroof zou erg onnatuurlijk zijn voor mensen die jarenlang door Jezus zijn onderwezen in oprecht gedrag. Bovendien zou de waarheid achter dat bedrog nooit geheim kunnen blijven.

Ook de vermelding in de opstandingsgeschiedenis over de windsels die keurig in de grafspelonk lagen (Lucas 24:12; Johannes 20:7) maakt het idee van grafroof ongeloofwaardig. Bij een grafroof zou alles worden meegenomen en snel ook. Kortom: het idee van grafroof is te absurd voor woorden.

Tegenargument 3: 'Het is biologisch onmogelijk'

Dat klopt. Een bioloog kan vanuit zijn vakgebied niets met de opstanding van Jezus. Toch doet een bioloog er goed aan de begrensdheid van zijn vakgebied te erkennen en de mogelijkheid open te laten dat er een werkelijkheid is buiten de door hem waarneembare werkelijkheid. Er is een geestelijke wereld van waaruit God opereert en wonderen van opstanding uit de dood zijn daarin mogelijk.

Gedurende de tijd dat ik in Papoea Nieuw Guinea heb gewoond en gewerkt, heb ik drie verslagen gehoord uit de mond van mensen die ooggetuigen waren van opstandingen uit de dood:

  1. Zora, onze eigen tuinman, gaf een uitvoerig verslag van een gestorven dorpsgenoot op de dag nadat die na gebed van een groep gelovigen tot leven was gekomen. Dit gebeurde tijdens een indrukwekkende opwekking binnen de Gadsup taalgroep.
  2. Des Oatridge, een Bijbelvertaler uit Nieuw-Zeeland, noemde een tienermeisje uit de Binumarien taalgroep, die was gestorven en een glimp van de hemelse heerlijkheid had opgevangen. Haar werd verteld dat ze terug mocht gaan naar het leven op aarde om haar dorpsgenoten te vertellen wat ze gezien had.
  3. Een Nederlandse zendeling bij de "Four Square Church" in Goroka vertelde me hoe iemand uit zijn gemeente terug was gekomen uit de dood. Hij was er persoonlijk bij geweest toen het gebeurde.

Ook in Nederland ken ik een voormalige zendeling (Jan Pit), die was gestorven aan een dodelijke ziekte: hersenmalaria. Hij is uit de dood teruggekomen, nadat een ouderling van zijn gemeente daar na zijn overlijden intens om gebeden had. Toen hij zich na wederkomst in Nederland door een specialist liet onderzoeken, zei deze letterlijk dat het 'godsonmogelijk was' dat hij levend voor hem stond. Het getuigenis van Jan Pit is diverse malen via tv uitgezonden en ik heb het ook van hem persoonlijk gehoord tijdens een spreekbeurt.

Dit is maar een greep uit de vele opstandingen uit de dood die in deze tijd hebben plaatsgevonden. Wat bij mensen onmogelijk, is mogelijk voor God, speciaal met betrekking tot zijn Zoon. Jezus heeft:

"... met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden ..." (Romeinen 1:4, HSV2010)

Tegenargument 4: 'De getuigenissen bevatten verschillen'

Als we de gebeurtenissen rondom de opstanding in de vier evangeliën vergelijken zien we een aantal verschillen. Zo lezen we verschillende aantallen vrouwen bij het graf, één of twee engelen bij of in de grafspelonk. Ook beschrijven de vier evangeliën elk gebeurtenissen die in geen van de andere evangeliën voorkomen. Uit dit alles zou dan blijken dat de verhalen niet erg betrouwbaar zijn.

De verschillen in de vier evangeliën zijn geen reden om de getuigenissen onbetrouwbaar te noemen. Ze accentueren juist de verwarring die er was onder de volgelingen van Jezus. Hoewel ze hadden kunnen weten dat Jezus zou opstaan, hadden alle gebeurtenissen hen zo aangegrepen dat ze daar niet meer aan konden denken. Juist daardoor komen de Bijbelse getuigenissen zo authentiek en waarheidsgetrouw over. Juist de verbijstering, de verwarring en het ongeloof van Jezus' volgelingen heeft veel overtuigingskracht. Zo'n verhaal kan niet verzonnen zijn, anders hadden zij immers heel anders gereageerd. De opstandingdag was de meest emotionele en verwarrende dag in de levens van Jezus' volgelingen. Daarom is het niet verwonderlijk dat de verhalen van ooggetuigen, die in de evangeliën zijn verwerkt, soms een beetje verwarrend overkomen, met hier en daar ook verschillende details. Alleen mensen die de autoriteit van de Bijbel sowieso niet willen accepteren, struikelen hierover.

Geloofwaardigheid

De Bijbelse opstandinggeschiedenis is erg geloofwaardig en kan alleen worden ontkend door mensen die het niet WILLEN geloven. Daaronder zijn ook veel theologen en predikanten. Ik geloof dan ook niet dat deze mensen veel opstandingskracht uitstralen!

De apostel Johannes maakte tegen het einde van zijn leven (ongeveer 95 na Chr.) een bijzondere ontmoeting met Jezus mee. Jezus zei tegen Johannes:

"... Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen..." (Openbaring 1:17-18, HSV2010)

Het woord 'Amen' betekent in dit verband: 'Wis en zeker!' Er zijn verschillende brochures geschreven door juristen die de opstandingverhalen vanuit hun vakgebied hebben onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat de getuigenissen meer dan voldoende overtuigend waren om in een rechtszaak stand te houden. Een van hen is Frank Morris, die vanuit het Engelse rechtssysteem wilde aantonen dat de geschiedenis van Jezus' opstanding onzin was. Tot zijn grote verbazing moest hij constateren dat de opstanding een juridisch feit is, op basis van de getuigenverklaringen uit de Bijbel. Details over zijn bevindingen zijn te lezen in zijn boekje: 'Who moved the stone?' Enkele details over de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de opstandingsgeschiedenis:

Overzicht

Er waren meer dan voldoende mensen die Jezus hebben ontmoet na zijn opstanding. De apostel Paulus geeft het volgende overzichtje over een aantal verschijningen van de opgestane Heer:

"Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan
(1) Kefas (=Petrus),
(2) daarna aan de twaalven.
(3) Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen.
(4) Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus,
(5) daarna aan al de apostelen;
(6) maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene." (1 Korintiërs 15:3-8, NBG1951)

In deze opsomming komen twee verschijningen voor, die niet door de evangelisten zijn beschreven (namelijk die aan Jakobus en aan 500 gelovigen). We mogen rustig aannemen dat er tussen zijn opstanding en hemelvaart meer verschijningen van Jezus zijn geweest dan die we in de Bijbel kunnen lezen.

"Als de opstanding niet werkelijk heeft plaatsgevonden, maken we deel uit van het grootste bedrog in de wereldgeschiedenis en moeten we iedere kerk sluiten." (David Pawson)