link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.9.1. Profetieën over Jezus' sterven

Inhoud:

- Behandeld als misdadiger, gebeden voor soldaten
- Aan het kruis gespijkerd
- Kleren verdeeld door soldaten
- Bespot door voorbijgangers
- Godverlatenheid
- Hevige dorst
- Jezus' benen werden niet gebroken
- Begraven in een graf van een rijke man


Hier volgen enkele van de bekendste profetieën uit het Oude Testament over de kruisiging en het sterven van Jezus, die op een heel letterlijke manier zijn vervuld. Zulke profetieën zijn kenmerkend voor de Bijbel en voor het christelijk geloof. God heeft die gegeven om de betrouwbaarheid van zijn Woord te onderstrepen.

Behandeld als misdadiger, gebeden voor soldaten

 

Profetie

".. Men rekende hem tot de misdadigers, maar de zonden van velen nam hij op zich en voor misdadigers vroeg hij om vergeving..." (Jesaja 53:12, GNB1996)

Wat er gebeurde

"Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers ... Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen..." (Lucas 23:33-34, HSV2010)

Aan het kruis gespijkerd

 

Profetie

"... zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord." (Psalm 22:17, HSV2010)

Wat er gebeurde

"... Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen ... zal ik het geloven." (Johannes 20:25, NBV2004)

Kleren verdeeld door soldaten

 

Profetie

"Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad." (Psalm 22:19, HSV2010)

Wat er gebeurde

"Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.' ..." (Johannes 19:23-24, NBV2004)

Bespot door voorbijgangers

 

Profetie

"Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: 'Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je." (Psalm 22:7-9, NBV2004)

Wat er gebeurde

"De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem ... 'Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is ...' " (Matteüs 27:39,43, NBV2004)

Godverlatenheid

 

Profetie

"Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit." (Psalm 22:2, NBV2004)

Wat er gebeurde

"Omstreeks drie uur riep Jezus luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" (Matteüs 27:46, GNB1996)

Hevige dorst

 

Profetie

"Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte ..." (Psalm 22:16, HSV2010)

"... In mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken." (Psalm 69:22, HSV2010)

Wat er gebeurde

"Jezus wist dat alles thans volbracht was. Daarom zei Hij - want de Schrift moest ten volle in vervulling gaan - ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een kruik met zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten die aan zijn mond." (Johannes 19:28-29, WV2012)

Jezus' benen werden niet gebroken

 

Profetie

"Hij behoedt al zijn beenderen, niet één ervan wordt gebroken." (Psalm 34:21, NBG1951)

Wat er gebeurde

"Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet." (Johannes 19:32-33, NBV2004)

Begraven in een graf van een rijke man

 

Profetie

"... zijn laatste rustplaats was bij de rijken ..." (Jesaja 53:9, NBV2004)

Wat er gebeurde

"Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden ... Josef nam het lichaam (van Jezus) mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen ..." (Matteüs 27:57-60, NBV2004)


Volgend onderwerp:

  3.9.2. Op weg naar Golgota 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies