link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.9.3. Kruisiging van Jezus

Inhoud:

- Golgota
- Jezus wordt gekruisigd
- Soldaten verdelen de kleren van Jezus
- Opschrift boven het kruis
- Twee andere gekruisigden


Golgota

 

"Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat 'schedelplaats' betekent." (Matteüs 27:33, NBV2004)

Deze executieplaats heet in de Griekse brontekst 'Golgota', verwant met een Aramees woord dat 'schedelplaats' betekent. Golgota wordt in de Latijnse Bijbel 'calvaria' genoemd (calva = schedel). Daarvan afgeleid is het Engelse woord 'Calvary' voor 'Golgota'.

Het is een hardnekkig misverstand dat de kruisiging boven op een heuvel plaatsvond. In de eerste plaats staat dat niet in de Bijbel. In de tweede plaats is het erg onwaarschijnlijk, want de Romeinen kozen er eigenlijk altijd voor om veroordeelden te kruisigen langs uitvalswegen, net buiten de stad. De Romeinen wilden dat zoveel mogelijk mensen het zouden zien en daardoor werden afgeschrikt om hun wetten te overtreden. In Lucas 23:48 wordt de kruisiging zelfs een schouwspel genoemd, iets waar massa's mensen op af komen.

Het is onduidelijk waarom de executieplaats een schedelplaats werd genoemd. Misschien lagen er wel eens schedels van mensen die daar waren terechtgesteld. Een andere mogelijkheid is dat er een heuveltje of rotspartij bij die plek was die wat op een schedel leek. Wie wel eens in Jeruzalem is geweest en de graftuin heeft bezocht, even buiten de Oude Stad, heeft ook een piepklein heuveltje gezien dat doet denken aan een schedel. Maar er is geen bewijs dat dit heuveltje iets met Golgota te maken had.

Jezus wordt gekruisigd

 

"Daar sloegen ze hem aan het kruis ..." (Johannes 19:18, GNB1996)

Om negen uur 's morgens werd Jezus gekruisigd (Marcus 15:25). Alle gebeurtenissen rondom het sterven van Jezus hebben betekenis en dat geldt ook voor het tijdstip van de kruisiging. Dit was namelijk de tijd dat in de tempel het dagelijkse zondoffer werd gebracht. Maar de dienstdoende priesters beseften niet dat het WARE zondoffer buiten de poorten van de stad werd geofferd.

Voordat de soldaten aan de kruisiging begonnen gaven ze Jezus wat te drinken.

"Ze (=de soldaten) wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan." (Marcus 15:23, NBV2004)

Mirre heeft een pijnverzachtend effect. Jezus wilde dat niet hebben, omdat Hij de hele lijdensweg onverminderd wilde dragen.

De soldaten lieten Jezus zijn kleren uittrekken en daarmee legde Hij zijn laatste beetje menselijke waardigheid af. Veroordeelden werden altijd naakt gekruisigd. Ze legden Hem op het kruis neer, sloegen een spijker door elk van zijn polsen (niet zijn handpalmen dus) en een lange spijker door zijn beide voeten. Dat moet ondraaglijke pijn hebben veroorzaakt. Terwijl ze daar mee bezig waren, bad Jezus voor de soldaten die Hem aan het kruis sloegen.

"... Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen ..." (Lucas 23:34, NBV2004)

Voor zover we weten had Jezus niet gebeden voor de Joodse leiders die Hem door Pilatus lieten kruisigen. Zij wisten namelijk WEL wat ze deden en anders KONDEN ze het weten, want Jezus had zich altijd zeer duidelijk aan hen bekendgemaakt.

David, de verre voorvader van Jezus, schreef de volgende woorden in Psalm 22:

"... zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord." (Psalm 22:17, HSV2010)

Soldaten verdelen de kleren van Jezus

 

"En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood." (Filippenzen 2:8, HSV2010)

Om de vernedering van Jezus nog erger te maken werden zijn kleren verloot door de soldaten die het kruis bewaakten. De veroordeelde zou ze toch niet meer nodig hebben. De Romeinen waren bepaald niet fijngevoelig!

"Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: 'Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.' Dat is wat de soldaten deden." (Johannes 19:23-24, NBV2004)

Er was een Bijbelse profetie waarin dit voorval eeuwen geleden al werd voorzegd:

"Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad." (Psalm 22:19, HSV2010)

Opschrift boven het kruis

 

"Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: 'Jezus uit Nazaret, koning van de Joden. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen' ..." (Johannes 19:19-20, NBV2004)

Het opschrift in het Latijn is: 'Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum' (In het Latijn wordt vaak een 'i' geschreven in plaats van een 'j'). Daarom kom je op veel afbeeldingen van het kruis de afkorting 'INRI' tegen.

De Joodse leiders waren niet blij met dat opschrift. Het koningschap van Jezus was nou net wat ze NIET wilden erkennen.

"De priesters gingen naar Pilatus en zeiden tegen hem: 'Er moet niet 'De koning van de Joden' op staan, maar 'Deze man beweert dat hij de koning van de Joden is'." Maar Pilatus zei tegen hen: 'Zo heb ik het geschreven, en zo blijft het staan.' " (Johannes 19:21-22, BGT2012)

Pilatus bedoelde dit opschrift misschien half spottend om de Joodse leiders te vernederen. Maar het was waarschijnlijk ook wel serieus bedoeld, omdat hij wel geloofde in één of ander soort koningschap van Jezus. Daarin had Pilatus groot gelijk, want Jezus was op dat moment vanuit werelds oogpunt de meest verachtelijke en meest vernederde persoon die ooit geleefd heeft, Vanuit hemels oogpunt hing daar de grootste overwinnaar van alle tijden, waardig om de allerhoogste eer van God te ontvangen en waardig om bevorderd te worden tot het koningschap over de hele aarde. Het perspectief van het koninkrijk van God is nu eenmaal tegengesteld aan dat van de wereld.

Christengelovigen moeten vooral bedenken dat het opschrift 'koning van de Joden' echt klopt. Jezus is naar de aarde gekomen om koning voor de Joden te worden, zoals de engel Gabriël al vóór de geboorte van Jezus tegenover Maria heeft aangekondigd:

"Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven." (Lucas 1:32, NBV2004)

Wanneer Jezus terugkomt, zal Jezus in letterlijke zin de koning van de Joden zijn: bij het herstel van Israël in het messiaanse vrederijk.

Twee andere gekruisigden

 

"Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links." (Matteüs 27:38, NBV2004)

Daar komt de uitdrukking 'de deugd in het midden' vandaan. Daarom gebruik ik die half spottende uitdrukking nooit. Dit doet ook denken aan de volgende profetie van Jesaja:

"... Men rekende hem tot de misdadigers, maar de zonden van velen nam hij op zich en voor misdadigers vroeg hij om vergeving." (Jesaja 53:12, GNB1996)

Jezus werd aan het kruis gehangen dat bestemd was geweest voor Barabbas, die nu zijn bevrijding aan het vieren was. En is hij ook gaan kijken naar de persoon aan wie hij zijn leven te danken had?


Volgend onderwerp:

  3.9.4. Mensen bij het kruis 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies