Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.1.3. Jezus de Mensenzoon

 

- Jezus is God en mens
- Jezus was mens onder de mensen
- Als Mensenzoon is Jezus geloofwaardig
- Jezus is de 'tweede Adam'
- De Mensenzoon is de komende koning

 

Zie ook de volgende aanverwante onderwerpen: 'Betekenis van Jezus' komst' en 'Menswording van Jezus' in hoofdstuk 'Komst van Jezus'.

 

Jezus is God en mens

Jezus is tegelijk volledig God en volledig mens. Jezus noemde zichzelf zowel Zoon van God als Mensenzoon. Als mensen hebben we moeite om daarbij de juiste balans te bewaren. Bij het lezen van de evangeliën zien sommige Bijbellezers alleen maar de Zoon van God, die alles kon omdat Hij God was. Ze gaan dan voorbij aan zijn menselijkheid. Andere Bijbellezers zien Hem in de eerste plaats als mens, die een goed voorbeeld gaf en hebben te weinig oog voor zijn goddelijkheid. Maar Jezus heeft een volledig goddelijke natuur en Hij is ruim tweeduizend jaar geleden op aarde geboren en heeft daar een volledige menselijke natuur aangenomen.

 

Jezus was mens onder de mensen

Jezus noemde zichzelf het liefst de Mensenzoon. Hij liep er niet mee te koop dat Hij ook de Zoon van God was en de beloofde messias. Ik denk dat Jezus liever wilde dat de mensen dat zelf zouden ontdekken op grond van wat ze van Hem hoorden en zagen. Jezus was mens onder de mensen (Johannes 1:4). Hij was openhartig en toegankelijk, Hij gedroeg zich niet als een verheven leraar die zich ver boven zijn discipelen plaatste, maar ging met hen om als met vrienden. Zo heel gewoon, en dat was juist het bijzondere van Jezus, want Hij was niet minder dan God zelf.

Jezus liet vooral zijn leven spreken. Hij had belangstelling voor alle mensen, voor armen en rijken, voor jong en oud, voor mannen en vrouwen, voor aanzienlijken en verachten. Overal waar Hij kwam liet Hij het ware karakter van God zien en liet Hij een spoor van zegen achter. Met het oog daarop zei Jezus:

"... Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien ..." (Johannes 14:9, NBG1951)

Jezus stond open voor alle mensen die Hem nodig hadden. Hij genas talloze zieken. Zelfs de meest verachte mensen uit de samenleving, zoals prostituees en corrupte belastinginners, hielp Hij om een nieuw leven van God te ontvangen. Velen van hen ontvingen Gods vergeving en werden zijn trouwe volgelingen. Zelfs één van de twee criminelen, die tegelijk met Jezus gekruisigd werden, hielp Hij om de weg tot God te vinden. Daarnaast had Jezus weinig respect voor mensen die zichzelf beschouwden als onberispelijke Joden, die door hun nauwkeurige naleving van de levenswet zichzelf tot de hoogste geestelijke elite hadden bevorderd.

Zie ook onderwerp 'Mensen rondom Jezus' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.

 

Als Mensenzoon is Jezus geloofwaardig

Er kan geen enkele twijfel zijn over het feit dat Jezus op aarde geleefd heeft. Ook in bronnen buiten de Bijbel is dit bevestigd, zoals door enkele geschiedschrijvers uit de Oudheid:

  • Tacitus, een Romeinse historicus
  • Suetonius, een Romeinse historicus
  • Flavius Jozefus, een Joodse historicus

Jezus was bovenal echt, geen fanaticus, geen geestelijke leider die zijn volgelingen opzweepte tot extreme daden. Hij had een volkomen rein, zuiver leven zonder zonde (Hebreeën 4:15), zoals nooit iemand voor Hem of na Hem ooit heeft laten zien. Bij alle andere geestelijke leiders, profeten, goeroes, stichters van religies of geestelijke stromingen kunnen we schaduwkanten in hun levens waarnemen, maar bij Jezus niet. Jezus kwam om te dienen en zijn leven te geven en was daarmee de meest geloofwaardige geestelijke leider die ooit op aarde geleefd heeft.

Door zijn levensstijl raakte Jezus de harten aan van alle mensen die Hem ontmoetten. Je kon niet onverschillig blijven als je Hem gezien had. Als je hart openstond voor het goede, voelde je je thuis bij Hem. Maar als je wat te verbergen had, voelde je in je geweten aangesproken en dan bleef je maar liever bij Jezus vandaan.

Het is ondenkbaar dat Jezus zich vrijwillig overgaf aan een onmenselijke lijdensweg met als enige doel de mensheid op te zadelen met een verzameling leugens. Talloze gelovigen hebben hun geloof in Jezus met de dood moeten bekopen, en bijna dagelijks gebeurt dit nog steeds. Dat is geen blind fanatisme, maar een bewuste keuze van mensen omdat zij weten dat Jezus de waarheid sprak en dat zijn sterven de bron opende naar een eeuwig leven dat geen utopie of droom is, maar een werkelijkheid die minstens even reëel is als de wereld waarin we leven.

 

Jezus is de 'tweede Adam'

De apostel Paulus vergeleek Jezus met Adam, de eerste mens die door God was geschapen. Door zijn zondeval bewees Adam zijn onbetrouwbaarheid, opstandigheid en gebrek aan vertrouwen op God. Jezus was het tegenbeeld van Adam doordat Hij als Mensenzoon volkomen betrouwbaar was. Jezus heeft zijn missie op de aarde in volkomen gehoorzaamheid van God uitgevoerd.

"Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben." (Romeinen 5:12, NBG1951)

"Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. " (Romeinen 5:19, NBG1951)

 

De Mensenzoon is de komende koning

Toch heeft de titel 'Mensenzoon' ook nog een andere betekenis. Elke Jood wist in Jezus' tijd dat daarmee nadrukkelijk de messias werd bedoeld, die door de profeet Daniël ook zo werd genoemd:

"Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen (=God), en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is." (Daniël 7:13-14, NBG1951)

Dus de titel 'Mensenzoon' kan dus in verband worden gebracht met 'messias', de toekomstige koning van Israël en de hele wereld.

Tijdens het verhoor van Jezus, voorafgaande aan zijn kruisdood, vroeg de hogepriester Kajafas aan Jezus:

"... Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?" (Marcus 14:61, NBV2004)

Jezus antwoordde toen met een volmondig 'JA' en voegde er het volgende aan toe:

"... Maar ik zeg tegen u allen: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel." (Matteüs 26:64, NBV2004)

Wij verwachten dat Jezus naar de aarde zal terugkomen en zal optreden als rechter en heerser over de hele wereld.

 Volgend onderwerp:  3.1.4. Jezus de Zoon van David 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter' (nieuw)

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.2.