link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.1.3. Jezus de Mensenzoon

Inhoud:

- Jezus is mens geworden
- Jezus was mens onder de mensen
- Als Mensenzoon is Jezus geloofwaardig
- Jezus is de 'tweede Adam'
- De Mensenzoon is de komende koning


Zie ook onderwerp 'Menswording van Jezus' in hoofdstuk 'Komst van Jezus'.

Jezus is mens geworden

 

Jezus is tegelijk volledig God en volledig mens. Jezus noemde zichzelf zowel Zoon van God als Mensenzoon. Als mensen hebben we moeite om daarbij de juiste balans te bewaren. Bij het lezen van de evangeliën zien sommige Bijbellezers alleen maar de Zoon van God, die alles kon omdat Hij God was. Ze gaan dan voorbij aan zijn menselijkheid. Andere Bijbellezers zien Hem in de eerste plaats als mens, die een goed voorbeeld gaf en hebben te weinig oog voor zijn goddelijkheid. Maar Jezus heeft al zijn goddelijke hoedanigheden afgelegd  en is ruim tweeduizend jaar geleden op aarde geboren met een volledige menselijke natuur.

Jezus sprak over zichzelf als een mens tegenover Joodse leiders:

"Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb... (Johannes 8:40, HSV2010)

Jezus was mens onder de mensen

 

Jezus noemde zichzelf het liefst de Mensenzoon. Hij liep er niet mee te koop dat Hij ook de Zoon van God was. Ik denk dat Jezus liever wilde dat de mensen dat zelf zouden ontdekken op grond van wat ze van Hem hoorden en zagen. Jezus was mens onder de mensen (Johannes 1:4). Hij was openhartig en toegankelijk. Hij gedroeg zich niet als een verheven leraar die zich ver boven zijn discipelen plaatste, maar ging met hen om als met vrienden. Zo heel gewoon, en dat was juist het bijzondere van Jezus, want Hij was niet minder dan God zelf.

Jezus liet vooral zijn leven spreken. Hij had belangstelling voor alle mensen, voor armen en rijken, voor jong en oud, voor mannen en vrouwen, voor aanzienlijken en verachten. Overal waar Hij kwam liet Hij het ware karakter van God zien en liet Hij een spoor van zegen achter. Met het oog daarop zei Jezus:

"... Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien ..." (Johannes 14:9, NBG1951)

Jezus stond open voor alle mensen die Hem nodig hadden. Hij genas talloze zieken. Zelfs de meest verachte mensen uit de samenleving, zoals prostituees en corrupte belastinginners, hielp Hij om een nieuw leven van God te ontvangen. Velen van hen ontvingen Gods vergeving en werden zijn trouwe volgelingen. Zelfs één van de twee criminelen, die tegelijk met Jezus gekruisigd werden, hielp Hij om de weg tot God te vinden. Daarnaast had Jezus weinig respect voor mensen die zichzelf beschouwden als onberispelijke Joden, die door hun nauwkeurige naleving van de levenswet zichzelf tot de hoogste geestelijke elite hadden bevorderd.

Zie ook onderwerp 'Mensen rondom Jezus' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.

Als Mensenzoon is Jezus geloofwaardig

 

Er kan geen enkele twijfel zijn over het feit dat Jezus op aarde geleefd heeft. Ook in bronnen buiten de Bijbel is dit bevestigd, zoals door enkele geschiedschrijvers uit de Oudheid:

  • Tacitus, een Romeinse historicus
  • Suetonius, een Romeinse historicus
  • Flavius Jozefus, een Joodse historicus

Jezus was bovenal echt, geen fanaticus, geen geestelijke leider die zijn volgelingen opzweepte tot extreme daden. Hij had een volkomen rein, zuiver leven zonder zonde (Hebreeën 4:15), zoals nooit iemand voor Hem of na Hem ooit heeft laten zien. Bij alle andere geestelijke leiders, profeten, goeroes, stichters van religies of geestelijke stromingen kunnen we schaduwkanten in hun levens waarnemen, maar bij Jezus niet. Jezus kwam om te dienen en zijn leven te geven en was daarmee de meest geloofwaardige geestelijke leider die ooit op aarde geleefd heeft.

Door zijn levensstijl raakte Jezus de harten aan van alle mensen die Hem ontmoetten. Je kon niet onverschillig blijven als je Hem gezien had. Als je hart openstond voor het goede, voelde je je thuis bij Hem. Maar als je wat te verbergen had, voelde je in je geweten aangesproken en dan bleef je maar liever bij Jezus vandaan.

Het is ondenkbaar dat Jezus zich vrijwillig overgaf aan een onmenselijke lijdensweg met als enige doel de mensheid op te zadelen met een verzameling leugens. Talloze gelovigen hebben hun geloof in Jezus met de dood moeten bekopen, en bijna dagelijks gebeurt dit nog steeds. Dat is geen blind fanatisme, maar een bewuste keuze van mensen omdat zij weten dat Jezus de waarheid sprak en dat zijn sterven de bron opende naar een eeuwig leven. Dat is geen utopie of droom, maar een levende werkelijkheid.

Jezus is de 'tweede Adam'

 

De apostel Paulus vergeleek Jezus met Adam, de eerste mens die door God was geschapen. Door zijn zondeval bewees Adam zijn onbetrouwbaarheid, opstandigheid en gebrek aan vertrouwen op God. Jezus was het tegenbeeld van Adam doordat Hij als Mensenzoon volkomen betrouwbaar was. Jezus heeft zijn missie op de aarde in volkomen gehoorzaamheid van God uitgevoerd.

"Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben." (Romeinen 5:12, HSV2010)

"Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden." (Romeinen 5:19, HSV2010)

De Mensenzoon is de komende koning

 

Toch heeft de titel 'Mensenzoon' ook nog een andere betekenis. Elke Jood wist in Jezus' tijd dat daarmee nadrukkelijk de messias werd bedoeld, die door de profeet Daniël ook zo werd genoemd:

"... met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon ... en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem..." (Daniël 7:13-14, NBG1951)

De titel 'Mensenzoon' kan dus in verband worden gebracht met 'messias', de toekomstige koning van Israël en de hele wereld. En elke keer wanneer Jezus in gesprekken zichzelf de Mensenzoon noemde, werden de toehoorders bepaald bij die bekende profetie over de beloofde messias voor het volk Israël.

Tijdens het verhoor van Jezus, voorafgaande aan zijn kruisdood, vroeg de hogepriester Kajafas aan Jezus:

"... Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?" (Marcus 14:61, NBV2004)

Jezus antwoordde toen met een volmondig 'JA' en voegde er het volgende aan toe:

"... Maar ik zeg tegen u allen: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel." (Matteüs 26:64, NBV2004)

Wij verwachten dat Jezus naar de aarde zal terugkomen en zal optreden als rechter en heerser over de hele wereld.


Volgend onderwerp:

  3.1.4. Jezus de Zoon van David 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies