link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.1.4. Jezus de Zoon van David

Inhoud:

- Profetieën over Jezus als de Zoon van David
- Jezus en David
- Gods verbond met David
- Jezus wordt Davids Zoon genoemd


Dit onderwerp hangt nauw samen met de onderwerpen 'Jezus de messias' en 'Jezus de koning' verderop in dit hoofdstuk.

Profetieën over Jezus als de Zoon van David

 

Eeuwen voor de geboorte van Jezus wisten de mensen dat de messias een nakomeling van koning David zou zijn:

"En Mijn Knecht David (d.w.z. Davids Zoon) zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden." (Ezechiël 37:24, HSV2010)

"De dag zal komen - spreekt de HEER - dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn 'De HEER is onze gerechtigheid'. (Jeremia 23:5-6, NBV2004)

Jezus is niet de lijfelijke Zoon van David, omdat Hij door de Heilige Geest bij Maria is verwekt. Maar via zijn aardse pleegouders heeft Hij het recht om zich nakomeling van David te noemen.

Jezus en David

 

Er is geen koning in het Oude Testament, die zo vaak genoemd wordt als koning David. Als geen ander was hij een voorafschaduwing van koning Jezus. Er zijn veel overeenkomsten tussen David en Jezus, zoals:

 • Ze werden beiden geboren in Betlehem (1 Samuel 16:4-13; Lucas 2:1-20).
 • Ze hebben beiden gestreden tegen de sterkst denkbare vijand: David tegen Goliat, Jezus tegen de satan. Beiden hebben glansrijk gewonnen! De apostel Johannes hoorde tijdens zijn visioen een engel zeggen:
  "... de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald." (Openbaring 5:5, NBV2004)
 • Ze werden beiden uit jaloezie vervolgd door een koning: David door koning Saul (1 Samuel 18-26), Jezus door koning Herodes (Matteüs 2:13-18).
 • Ze hadden beiden een opvallend diepe relatie met God.
 • God hield van David en stelde hem als voorbeeld voor alle andere koningen. God noemde Jezus 'zijn geliefde Zoon' (Matteüs 3:17). Trouwens: de naam 'David' betekent: geliefde.
 • David zong over godverlatenheid in Psalm 22, Jezus heeft die uiterste godverlatenheid meegemaakt toen Hij stierf als vervloekte en gekruisigde. Deze Psalm bevat verschillende profetieën met details die in de lijdensgeschiedenis van Jezus zijn vervuld.
 • David zong over God als goede herder (Psalm 23), Jezus was ook de goede herder (Johannes 10:1-18).

Gods verbond met David

 

Toen koning David in Jeruzalem regeerde en te kennen gaf dat Hij een tempel voor God wilde bouwen, stuurde God de profeet Natan naar hem toe. Hij moest David namens God vertellen dat niet hij, maar zijn zoon Salomo later een tempel zou mogen bouwen. Maar God maakte ook een plechtige afspraak met David over zijn troonopvolging:

"Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon' ... " (2 Samuel 7:12-16, NBV2004)

De zoon van David, die hem later zou opvolgen, was Salomo. Zijn naam betekent 'vrede' en tijdens zijn regering maakte het volk Israël een ware glorietijd mee, met voortdurend vrede en voorspoed. Daarin was Davids Zoon Salomo een beeld van Jezus, die eens als vredevorst zal regeren tijdens het messiaanse vrederijk en ook daarna op de nieuwe aarde.

De profetie aan David eindigde met de volgende woorden:

"Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen." (2 Samuel 7:12-3 en 16, NBV2004)

We weten dat er eeuwenlang geen troonopvolger uit het geslacht van David over het volk Israël heeft geregeerd. Deze woorden kunnen dus alleen maar betrekking hebben op het toekomstige koningschap van Jezus na zijn wederkomst.

Jezus wordt Davids Zoon genoemd

 

In het Nieuwe Testament wordt Jezus op enkele opvallende plaatsen Zoon van David genoemd. Kijk maar naar de volgende voorbeelden:

 • In de allereerste Bijbeltekst van het Nieuwe Testament wordt Jezus al Zoon van David genoemd en daarna volgt zijn geslachtsregister als afstammeling van David (Matteüs 1):
  "Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham." (Matteüs 1:1, HSV2010)
 • Bij de aankondiging van Jezus' geboorte vertelde de engel Gabriël aan Maria dat Jezus de troon van 'zijn vader David' zou ontvangen.
  "Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven." (Lucas 1:32, NBV2004)
 • God regelde het zo dat Jezus geboren werd in Betlehem, de stad van David (Lucas 2:4), hoewel zijn aardse ouders in Nazaret woonden. Daarover had de profeet Micha eeuwen van tevoren al geprofeteerd:
  "Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer." (Micha 5:1-2, NBV2004)
 • De blinde Bartimeüs 'zag' Jezus als de beloofde Zoon van David:
  "Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij'! " (Marcus 10:47, NBV2004)
 • Bij de intocht in Jeruzalem, kort voor zijn kruisiging, werd Jezus toegezongen:
  "Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer"
  (Matteüs 21:9).
  Ook later in de tempel riepen mensen dezelfde woorden (Matteüs 21:15) en Jezus accepteerde deze benaming.

Volgend onderwerp:

  3.1.5. Jezus de messias 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies