Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.1.6. Jezus de profeet

 

- Profetie over Jezus als profeet
- De grootste profeet
- Voorkennis van Jezus
- Jezus profeteert over zichzelf

 

 

Profetie over Jezus als profeet

Eeuwen tevoren had Mozes (die zelf ook een profeet was) geprofeteerd over de komst van Jezus als DE grote profeet. In het Nieuwe Testament wordt bevestigd dat deze profetie op Jezus betrekking had:

"Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken." (Deuteronomium 18:18, HSV2010)

"Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen." (Handelingen 3:22, NBV2004)

Interessant dat Mozes over Jezus sprak als: 'net zo'n profeet zoals ik'. Mozes was de belangrijkste persoon van het Oude Testament, terwijl Jezus de hoofdpersoon is van het Nieuwe Testament.

 

De grootste profeet

"... Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk." (Lucas 24:19, NBV2004)

Jezus was de grootste profeet die ooit op de aarde heeft geleefd. De islam erkent Jezus niet als de Zoon van God, maar wel als de grootste profeet tot die tijd. In christelijke kringen wordt de profetische bediening van Jezus wat onderbelicht, terwijl zijn lijden, sterven en opstanding veel meer worden benadrukt. Maar dat neemt niet weg dat het profetisch spreken van Jezus van groot belang was. Een profeet is iemand die woorden van God aan mensen doorgeeft. In die zin zouden we ALLE uitspraken van Jezus als profetische uitspraken kunnen noemen.

Als profeet had Jezus bovennatuurlijke kennis en inzichten. Wanneer nodig liet Hij dat ook blijken, bijvoorbeeld bij de eerste ontmoeting met Natanaël. Jezus begroette hem op een opmerkelijke manier, alsof Hij hem al eerder had ontmoet:

"... Daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is." (Johannes 1:47, WV2012)

Natanaël verbaasde zich over deze aanspraak.

" 'Waar kent U mij van?' vroeg Natanaël. Jezus gaf hem ten antwoord: 'Nog voordat Filippus je kwam roepen, toen je onder de vijgenboom zat, had Ik je al gezien.' " (Johannes 1:48, WV2012)

Ik denk dat Jezus deze dingen tegen Natanaël zei omdat die een extra zetje nodig had om hem te overtuigen. Natanaël bleek een helder geestelijk inzicht te hebben want hij trok daarna onmiddellijk de conclusie: Jezus is een profeet. Het kan niet anders: Hij is WERKELIJK de messias.

" 'Rabbi,' zei Natanaël, 'U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!' " (Johannes 1:49, WV2012)

Veel leeftijdsgenoten van Jezus kwamen tot dezelfde conclusie:

"Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ " (Johannes 6:14, NBV2004)

"Toen hij (=Jezus) Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ " (Matteüs 21:10-11, NBV2004)

 

Voorkennis van Jezus

Jezus wilde evenals de afgelopen jaren het pesachmaal in Jeruzalem vieren, samen met zijn discipelen. Hij stuurde enkele discipelen eropuit om een zaaltje te reserveren, inkopen te doen en alles klaar te zetten. Jezus gaf hen de volgende instructies:

"... 'Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis: 'De meester vraagt u: 'Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'' Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.' " (Lucas 22:10-12, NBV2004)

Deze instructies waren zodanig dat de andere discipelen daar niet uit konden opmaken waar het pesachmaal precies gehouden zou worden. Deed Jezus dit om te voorkomen dat Judas de plaats anders zou verraden aan de Joodse leiders? Jezus wist immers allang van zijn plannen om Hem te verraden.

"Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal." (Lucas 22:13, NBV2004)

 

Jezus profeteert over zichzelf

Vaak denken we bij 'profetie' vooral aan uitspraken over toekomstige gebeurtenissen. Die komen we bij Jezus ook veel tegen. De bekendste voorbeelden daarvan zijn:

 Volgend onderwerp:  3.1.7. Jezus de prediker en leraar 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.