Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.1.7. Jezus de prediker en leraar

 

- Rabbi Jezus
- Een andere manier van onderwijs
- Gelijkenissen
- Prediking in synagogen
- Jezus sprak de waarheid

 

De belangrijkste bezigheid van Jezus gedurende de jaren dat Hij op aarde leefde (afgezien van zijn plaatsvervangend lijden en sterven) was: mensen vertellen en onderwijzen over God de Vader en door zijn dienende, zegenende optreden het karakter van God laten zien.

Jezus was een evangelist die de mensen het goede nieuws verkondigde over het (nieuwe) koninkrijk van de hemel en hen stimuleerde om in Hem te geloven als de door God gezonden messias en de Zoon van God. Daarnaast deed Jezus ook veel wonderen om zijn onderwijs te bevestigen.

 

Rabbi Jezus

Jezus werd meestal aangesproken als meester of rabbi. De beide aanspreektitels betekenden: godsdienstleraar. In de tijd van Jezus waren er veel Joodse rabbi's die discipelen om zich heen verzamelden om hen uitvoerig te onderwijzen in de wet van Mozes. Een discipel volgt niet alleen de lessen van zijn rabbi, maar probeert ook te leven zoals hij.

Het volgende Bijbelgedeelte gaat over de eerste ontmoeting van Jezus met twee van zijn naaste discipelen:

"Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: 'Wat zoeken jullie?' 'rabbi,' zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal 'meester'), 'waar logeert u?' " (Johannes 1:38, NBV2004)

De apostelen van Jezus kregen de opdracht om mensen uit alle volken tot discipelen van Hem te maken. Jezus is nog steeds de rabbi voor alle christengelovigen van vandaag, die zich natuurlijk hun leven lang door Hem laten onderwijzen (vanuit de Bijbel).

 

Een andere manier van onderwijs

In de tijd van Jezus ontvingen de Israëlieten (meestal Joden genoemd) hun onderwijs van farizeeën en de wetgeleerden. Het onderwijs van Jezus was heel anders. Jezus gaf hen geen les in het nauwkeurig opvolgen van massa's gedetailleerde wetsregels, maar Hij maakte hen op een ontspannen manier vertrouwd met de denkwijze van God. Jezus drong de mensen niets op en legde geen ondraaglijke lasten op hun schouders. Wel wees Hij hen voortdurend op de consequenties van het al of niet leven zoals God het bedoeld had.

Enkele van de bekendste toespraken die Jezus hield voor een grote hoeveelheid mensen zijn:

  • de Bergrede (Matteüs 5-7)
  • de Rede op de vlakte (Lucas 6:20-49)

In deze Bijbelgedeelten komen enkele gedeelten voor die sterk op elkaar lijken. We mogen ervan uitgaan dat Jezus op verschillende plaatsen over hetzelfde onderwerp sprak. Daarom is het niet verwonderlijk dat we in verschillende evangeliën verhalen van dezelfde strekking vinden, maar met verschillende bewoordingen.

De prediking van Jezus was vaak behoorlijk zwart-wit en Hij stelde mensen dikwijls voor de keus uit twee opties: het goede of het slechte doen. Je dient God, of je dient de satan. Twee bestemmingen: het leven of de dood.

Het meest diepgaande onderwijs gaf Jezus aan zijn twaalf discipelen. Op die manier gaf Hij hen de nodige kennis en inzichten om later als apostelen het goede nieuws van Jezus door te geven. Zie bijvoorbeeld Johannes 14-16.

Zie ook hoofdstuk 'Zaligsprekingen van Jezus'.

 

Gelijkenissen

Jezus vertelde dikwijls gelijkenissen als een eenvoudige, laagdrempelige vorm van onderwijs om mensen te interesseren voor het koninkrijk van de hemel.

"Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles." (Marcus 4:33-34, NBV2004)

Soms bestond de toegestroomde menigte mensen voornamelijk uit nieuwsgierige toehoorders die Jezus wel eens wilden meemaken. Maar in andere gevallen sprak Jezus tot groepen mensen die MEER wilden horen en met hen ging Hij dieper op de onderwerpen in. Zie bijvoorbeeld de zogenaamde Bergrede in Matteüs 5-7.

Zie hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

 

Prediking in synagogen

Ook ging Jezus vaak voor in diensten van de synagogen, vooral in het buitengebied Galilea, bijvoorbeeld in Kafarnaüm:

"Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag." (Lucas 4:31-32, NBV2004)

Maar ook in Judea, het meest toonaangevende deel van het Joodse land, predikte Jezus zijn boodschap in de synagogen (Lucas 4:44).

Veel van het onderwijs van Jezus vind je in allerlei onderwerpen van Herschepping. Een uitgebreide bespreking van zijn meeste gelijkenissen vind je in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

 

Jezus sprak de waarheid

Altijd en overal heeft Jezus de waarheid gesproken, de volle waarheid en niets anders dan de waarheid. Hij bracht de zuivere waarheid van God. Een waarheid die niet als een molensteen op je hart ligt, maar een bevrijdende waarheid. Een waarheid waarvan je diep in je hart aanvoelt dat die zuiver, goed en heilzaam is.

"U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden." (Johannes 8:32, NBV2004)

Enkele voorbeelden van uitspraken die de betrouwbaarheid van zijn (profetische) woorden aantonen:

  • Jezus had van tevoren gezegd dat Hij verworpen zou worden door de Joodse leiders en gedood zou worden (Matteüs 16:21). Dat is ook zo gebeurd.
  • Jezus had van tevoren gezegd dat Hij uit de dood zou opstaan (Matteüs 16:21). Het is gebeurd.
  • Jezus had zijn discipelen beloofd de Heilige Geest te zenden (Johannes 14:16). Het is gebeurd (Handelingen 2).
  • Jezus heeft gezegd dat Hij naar de hemel zou gaan om naar de Vader te gaan (Johannes 14:1-4). Het is gebeurd. Stefanus heeft Hem gezien in zijn hemelse glorie, aan Gods rechterhand (Handelingen 7:55).
  • Jezus heeft gezegd dat er geloofsvervolgingen zouden komen voor zijn volgelingen door de eeuwen heen (Matteüs 24:9-13). Het is gebeurd en het gebeurt nog steeds.
  • Jezus heeft gezegd dat Hij eenmaal zal terugkomen (Matteüs 26:30-32). Het zal gebeuren. Honderd procent zeker.

Drie van de naaste discipelen van Jezus hebben eenmaal de stem van God de Vader gehoord, bij de zogenaamde verheerlijking op de berg. God zei bij bij die gelegenheid:

"... Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!' " (Lucas 9:35, NBV2004)

Ook nu spreekt Jezus nog de waarheid vanuit de Bijbel. Geloof elk woord van wat Hij daarin tot je zegt. Geen andere woorden zijn zo geloofwaardig en betrouwbaar als die van Jezus, die terecht heeft gezegd:

"... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6, NBV2004)

 Volgend onderwerp:  3.1.8. Jezus de verlosser 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.