link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.1.8. Jezus de verlosser

Inhoud:

- Verlosser, redder, bevrijder
- Heil, verlossing, redding, behoud en zaligheid
- Bevrijding uit de macht van de satan
- Geestelijk welzijn
- Lichamelijk, aards welzijn


Verlosser, redder, bevrijder

 

Jezus is de eigennaam die Jezus bij zijn geboorte op aarde ontving van zijn aardse ouders, zoals de engel Gabriël tegen zijn moeder Maria had gezegd:

"Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen." (Lucas 1:31, BGT2012)

In het Hebreeuws was zijn naam: Yeshua, uitgesproken als 'Jesjoea' (God redt). In het Oude en Nieuwe Testament wordt God de Vader de redder van Israël genoemd (zie bijvoorbeeld Jesaja 45:21-23; Lucas 1:47; 1 Timoteüs 2:3). Deze titel is ook op Jezus van toepassing. Zo werd de geboorte van Jezus als volgt aan de schaapherders verteld door een engel:

"Vandaag is in de stad van David uw redder geboren: Christus, de Heer." (Lucas 2:11, GNB1996)

Jezus is degene die aan het kruis is gestorven om de mensheid te redden (=verlossen, bevrijden) uit de macht van de satan. Deze verlossing wordt individueel toegepast bij iemands wedergeboorte, waardoor de gelovige niet langer tot het machtsgebied van de satan hoort, maar een burger van Gods koninkrijk is geworden.

Als Jezus terugkomt zal Hij de wereld definitief redden van de overheersing van de satan. Ook in die betekenis wordt het woord 'verlosser' gebruikt in de Bijbel:

"Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten." (Filippenzen 3:20, NBG1951)

Zie meer hierover in onderwerp 'Verlossing' in hoofdstuk 'Bekering en wedergeboorte'

Heil, verlossing, redding, behoud en zaligheid

 

Als het gaat om de herschepping van de mens, komen we in de Bijbel allerlei termen tegen, die voor veel gelovigen allemaal hetzelfde lijken te zeggen. Kernwoorden zijn de nieuwtestamentische Griekse woorden 'soteria' en 'apolutrosis' die meestal worden vertaald met woorden als heil, verlossing, redding, behoud of zaligheid. Andere betekenissen: in veiligheid brengen, gezond maken, losmaken, vrijkopen, bevrijden. De woordkeuze verschilt per Bijbelvertaling. Voorbeeld:

"Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen." (Titus 2:11, NBV2004)

"Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen." (Titus 2:11, HSV2010)

"Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen." (Titus 2:11, NBG1951)

De ouderwets aandoende term 'heil' vind ik een prima woord in het Nederlands omdat het al die genoemde betekenissen omvat: al het goede dat God aan mensen wil geven. Het daarvan afgeleide woord 'heilzaam' wordt nog steeds gebruikt. Het is ook verwant aan het woord 'heling'.

Zie meer hierover in onderwerp 'Herschepping van de mens' in hoofdstuk 'Geloof en geloofsgroei'.

Bevrijding uit de macht van de satan

 

Het begrip 'verlossing' is breder dan waar de meeste christengelovigen aan denken bij dat woord. Dat wordt duidelijker wanneer we het woord 'bevrijding' gebruiken, dat in de Nederlandse taal dezelfde betekenis heeft.

Gedurende de drie jaar van Jezus' bediening op aarde deed Hij veel wonderen, waarin Hij mensen bevrijdde van duivelse machten van leugen, zonde, ziekte en gebondenheid:

"... Hij (=Jezus) trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem." (Handelingen 10:38, WV2012)

Op de laatste dag van zijn bediening op aarde, bracht Jezus de satan de beslissende nederlaag toe, toen Hij zijn leven opofferde om de mensheid te kunnen vrijkopen uit de handen van de satan. Door het plaatsvervangend sterven aan het kruis kon Jezus daarna nieuw en eeuwig leven aanbieden aan iedereen die zijn leven aan Hem zou toevertrouwen. Daardoor werd de macht van de satan nog sterker beperkt.

Geestelijk welzijn

 

Voor nieuwtestamentische gelovigen heeft Gods heil in de eerste plaats betrekking op het geestelijke welzijn. In het verleden was 'Heiland' een bekende benaming voor God de Vader en vooral voor Jezus. Een voorbeeld daarvan vinden we ook in de TELOS vertaling:

"Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van God, onze Heiland, verschenen is, heeft Hij ons behouden (lees: heil gebracht) ... door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland." (Titus 3:4-6, TELOS 1982)

Het volgende overzicht laat vier aspecten zien van het heil dat Jezus bracht door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis, dat bij de wedergeboorte aan gelovigen wordt geschonken:

mensheid
na de zondeval
verdienste van Jezus
voor de mensheid
persoonlijk toegepast
bij wedergeboorte
schuldig tegenover God Jezus droeg de zonden rechtvaardigmaking
ver van God Jezus bracht vrede verzoening
in de macht van de satan Jezus overwon de satan verlossing
geestelijk dood Jezus overwon de dood levendmaking

De betekenis van het kruis voor de gelovige

Lichamelijk, aards welzijn

 

Maar Jezus liet door zijn optreden ook overduidelijk zien dat Hij evengoed was gekomen voor het lichamelijke, aardse welzijn van de mensen. In de Bijbel lezen we onder meer dat Hij het volgende deed:

  1. zieken genezen
  2. mensen te bevrijden van demonische gebondenheden
  3. doden opwekken
  4. mensen te eten geven
  5. mensen nieuwe hoop en een nieuw perspectief geven

En in de toekomst zal Jezus de aarde bevrijden van de overheersing van de satan en regeren als de vredevorst gedurende het messiaanse vrederijk.


Volgend onderwerp:

  3.1.9. Jezus de levengever 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies