link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.1.12. Jezus de koning

Inhoud:

- Koning Jezus incognito op de aarde
- Koning regerend vanuit de hemel
- Vredevorst tijdens het messiaanse vrederijk
- Koning op de nieuwe aarde
- Is Jezus ook jouw koning?


Dit onderwerp hangt nauw samen met de onderwerpen 'Jezus de Zoon van David' en 'Jezus de messias'.

Jezus vervult in alle eeuwen een cruciale positie in Gods koninkrijk als de allerhoogste koning namens God de Vader. In de Hebreeënbrief lezen we het volgende over Jezus:

"Maar tegen de Zoon zegt hij: God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid ..." (Hebreeën 1:8, NBV2004)

We gaan hierna kort uitwerken wat het koningschap van Jezus vanaf zijn komst naar de aarde tot het 'einde der tijden' zal inhouden.

Koning Jezus incognito op de aarde

 

Jezus was tijdens zijn leven op aarde een tamelijk onopvallende figuur. Zijn geboorte werd niet door veel mensen opgemerkt. Ik vermoed dat Jozef en Maria er in Nazaret ook niet te veel mee te koop liepen met het feit dat hun zoon eigenlijk de Zoon van God was. Dat zou Hij later wel bekend maken als zijn tijd gekomen was.

"Hij kwam naar wat van hem was (=het volk Israël), maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden." (Johannes 1:11-12, NBV2004)

Jezus wilde dat de mensen aan zijn optreden en woorden in hun hart zouden proeven dat Hij de door God gezonden messias was. Eens, toen Jezus op een wonderbaarlijke manier een menigte van voedsel had voorzien, wilden de mensen Hem tot koning uitroepen:

"Omdat Jezus doorhad dat ze Hem met alle geweld gingen meenemen en tot koning uitroepen, trok Hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug." (Johannes 6:15, WV2012)

Maar Jezus wilde dat niet, omdat de tijd van het messiaanse koningschap nog niet gekomen was. Zijn roeping was nu niet om nu al te heersen, maar om te dienen. En dat deed Hij door het Joodse volk de ware betekenis van de wet van Mozes te leren begrijpen, door hun zieken te genezen en de demonisch gebonden en bezeten mensen te bevrijden. Jezus vertelde over het nieuwe koninkrijk van de hemel, een geestelijk koninkrijk bestaande uit Hemzelf als koning en allen die hun leven aan Hem toevertrouwden als zijn volgelingen.

"Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." (Matteüs 4:17, HSV2010)

Toch waren er maar enkele mensen die Jezus erkenden als koning en dat ook uitspraken. En dat waren juist mensen van wie je dat nooit zou verwachten:

Koning regerend vanuit de hemel

 

De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus in de hemel iets als een kroning heeft meegemaakt: de welverdiende beloning voor de ultieme liefdevolle gehoorzaamheid aan God de Vader. Een koning die zoveel heeft overgehad voor zijn 'onderdanen' is het waard om over hen te regeren. Zo'n koning is dan ook ons volledige vertrouwen waard.

"Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!" (Filippenzen 2:9-11, NBG1951)

Zegenende, zelfopofferende liefde is de belangrijkste kwalificatie voor leiderschap binnen het koninkrijk van de hemel. Alleen de Vader heeft een hogere positie dan Jezus en dat zal altijd zo blijven. De Bijbel spreekt over Jezus, die 'aan de rechterhand van de Vader' zit. Dat betekent dat Jezus de uitvoerende macht heeft, namens de Vader.

Vanuit de hemel functioneert Jezus als de koning van het koninkrijk van de hemel en als het hoofd van de wereldwijde Gemeente van gelovigen.

"... hij (=Jezus) heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit." (Hebreeën 1:3, NBV2004)

Jezus is de uitvoerende machtspersoon binnen de Godheid, zodat Hij kon zeggen:

"Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven ..." (Matteüs 11:27, WV2012)

"... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde," (Matteüs 28:18, HSV2010)

Zie ook onderwerp 'Koninkrijk van de hemel' in hoofdstuk 'Gods koninkrijk'.

Vredevorst tijdens het messiaanse vrederijk

 

We verwachten dat na de wederkomst van Jezus het messiaanse vrederijk zal aanbreken. Dat zal de hele aarde omvatten en alle bestaande wereldrijken omvatten.

"En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam." (Zacharia 14:9, NBV2004)

Dan zal Jezus de regerende vredevorst zijn in volle glorie:

"In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens (=Jezus). Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan." (Daniël 7:13-14, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Messiaans vrederijk'.

Koning op de nieuwe aarde

 

In de Bijbel lezen we dat na het einde van het vrederijk het Laatste Oordeel zal plaatsvinden. Daarbij zal Jezus de uitvoerende Rechter zijn die ervoor zal zorgen dat ieder mens naar zijn definitieve bestemming gaat.

"Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven." (Johannes 5:22, HSV2010)

Het koningschap van Jezus, dat Hij uitoefende gedurende het messiaanse vrederijk, zal dan op een andere manier worden voortgezet op de nieuwe aarde, waar Hij ook weer zal heersen namens God de Vader. Dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Openbaring 22:1 waarin wordt gesproken over de troon van God en van het Lam (=Jezus).

"Hij (=God de Vader) heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus." (Efeziërs 1:8-10, NBV2004)

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Nieuwe wereld'.

Is Jezus ook jouw koning?

 

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag aan iedereen die zich een christen noemt. Het is heel gemakkelijk om uit te spreken dat Jezus je koning is. Maar mag Hij ook zeggenschap hebben over alle aspecten van je leven? Of zijn er gebieden waar je zelf koning over wil blijven? Hoe nadrukkelijker Jezus jouw koning mag zijn, hoe meer je in de volle vrijheid leeft die Hij je zo graag gunt!

Zie meer hierover in onderwerp 'Toegewijd aan Jezus' in hoofdstuk 'Toewijding'.


Volgend onderwerp:

 3.1.13. Jezus de strijder 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies