Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.7.1. Jezus deed veel wonderen

 

- Wonder
- Wonderen van Jezus
- Jezus deed niet overal wonderen
- Wat kunnen we leren van de wonderen van Jezus?

 

 

Wonder

Een wonder is alles wat God doet dat afwijkt van de natuurwetten die Hij zelf heeft geschapen. Het grootste wonder van God is ... Jezus. In Jesaja 9:5 lezen we vijf benamingen van Jezus:

"... En men noemt Zijn Naam (1) Wonderlijk, (2) Raadsman, (3) Sterke God, (4) Eeuwige Vader, (5) Vredevorst." (Jesaja 9:5, HSV2010)

In andere Nederlandse Bijbelvertalingen worden de eerste twee benamingen van Jezus samengevoegd tot 'wonderbare raadsman' of iets dergelijks. Maar letterlijk staat er in de brontekst 'wonder' als zelfstandig naamwoord. De HSV vertaling komt daar het dichtst bij.

Alles van Jezus was wonderlijk:

 1. De bovennatuurlijke zwangerschap van Maria, de moeder van Jezus.
 2. De geboorte van Jezus: God zelf verschijnt in een mensengedaante.
 3. Het vrijwillig sterven van Jezus, om daarmee de mogelijkheid te openen voor mensen om met God verbonden te zijn.
 4. De lichamelijke opstanding van Jezus en zijn verschijningen aan honderden mensen.

Het is dus niet verwonderlijk dat Jezus de grootste wonderdoener aller tijden is geworden.

 

Wonderen van Jezus

Jezus heeft een ongekend aantal wonderen gedaan tijdens de ongeveer drie jaar van zijn bediening op aarde. Ongetwijfeld meer wonderen dan alle profeten van het Oude Testament bij elkaar gedaan hebben!

"Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij." (Handelingen 10:38, NBV2004)

"Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden." (Johannes 21:25, NBV2004)

De wonderen van Jezus, voor zover die in de Bijbel beschreven zijn, kunnen we onderverdelen in de volgende vier categorieën:

 1. natuurwonderen
 2. zieken genezen
 3. uitdrijven van demonen
 4. doden opwekken
 

Jezus deed niet overal wonderen

Wonderen van Jezus vonden vooral plaats waar mensen geloof toonden. Verschillende keren lezen we in de Bijbel dat Jezus uitspraken deed als: "Door je geloof ben je genezen." Jezus deed voornamelijk wonderen waar mensen er voor open stonden. Dat was bijvoorbeeld niet het geval in Nazaret, waar Hij was opgegroeid.

"En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof." (Matteüs 13:58, NBV2004)

Jezus trok bezocht veel plaatsen in Galilea, maar Hij was niet overal welkom. Zo gingen Jezus en zijn twaalf discipelen eens per boot naar de overkant van het meer van Galilea om een bezoek te brengen aan de plaats Dalmanuta:

"... Ze gingen naar het gebied Dalmanuta. Daar kwamen farizeeën naar Jezus toe. Ze begonnen een discussie met hem. Ze zeiden: 'Bewijs maar eens met een teken dat u door God gestuurd bent!' Ze wilden laten zien dat Jezus dat niet kon." (Marcus 8:10-11, BGT2012)

Daar waren de mensen nog agressiever dan in Nazaret. Het was zo erg dat Jezus geen enkel teken van geloof of acceptatie proefde in de farizeeën en de mensen die ongetwijfeld met hen mee waren gekomen. Jezus was snel klaar met hen.

"Jezus slaakte een diepe zucht en zei: 'Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!' Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant." (Marcus 8:12-13, NBV2004)

Jezus kreunde in zijn hart van goddelijke ergernis om hun ongeloof en afwijzing. Niet alleen de farizeeën gedroegen zich agressief, maar ook de andere mensen hadden kennelijk dezelfde houding, want onderweg naar de andere kant van het meer zei Jezus tegen zijn discipelen:

"... Kijk uit en pas op voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes." (Marcus 8:15, WV2012)

De mensen van van Dalmanuta waren helemaal beïnvloed door de huichelachtige godsdienstigheid van de farizeeën en de goddeloze leefwijze van koning Herodes. Het was een les voor de twaalf discipelen om te leren dat er helaas (groepen) mensen zijn aan wie je maar beter geen tijd kunt verspillen.

 

Wat kunnen we leren van de wonderen van Jezus?

De wonderen van Jezus bevatten ook geestelijke lessen. Die waren bedoeld voor de direct betrokken personen, voor de omstanders en ... voor jou en mij die erover lezen in de Bijbel. Enkele voorbeelden:

 • Genezing van blindheid doet ook denken aan genezen van geestelijke blindheid, geen zicht hebben op wie God is en wat Gods bedoelingen met je leven zijn.
 • Het veranderen van water in wijn laat zien dat het Gods verlangen is dat zijn kinderen blij zijn en feest kunnen vieren vanwege zijn zegeningen.
 • Het lopen over water en het tot bedaren brengen van een storm laat zien dat God in staat is om de meest uiteenlopende wonderen te verrichten om daarmee zijn kinderen terzijde te staan.

Ook de omstandigheden van de wonderen van Jezus en de manier waarop Hij de wonderen verrichtte hebben vaak een diepere betekenis waar we veel van kunnen leren. Dit wordt in de volgende onderwerpen per geval toegelicht.

 Volgend onderwerp:  3.7.2. Waarom deed Jezus wonderen? 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.