link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.7.2. Waarom deed Jezus wonderen?

Inhoud:

- Wonderen om de autoriteit van Jezus te bewijzen
- Wonderen om mensen te dienen
- Waarom Jezus verbood om zijn wonderen uit te bazuinen
- Wonderen als voorbeeld voor gelovigen


Wonderen om de autoriteit van Jezus te bewijzen

 

In Kafarnaüm genas Jezus een verlamde man die door zijn vrienden aan de voeten van Jezus werd gebracht.

"En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven." (Marcus 2:5, HSV2010)

Er was een groep Joodse leiders aanwezig die dit godslasterlijk vonden. Alleen God kan toch zonden vergeven!

"Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: 'Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen: 'Uw zonden zijn u vergeven' of: 'Sta op en loop'? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' En hij zei tegen de verlamde: 'Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.' " (Lucas 5:22-24, NBV2004)

Door de verlamde man te genezen bewees Jezus zijn goddelijke autoriteit, dat Hij namens God sprak. De theologen konden er niets tegenin brengen en gelukkig deden ze dat ook niet. De andere toehoorders waren buiten zichzelf van verwondering en ontzag. Ze hadden God aan het werk gezien door het optreden van Jezus.

"Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend." (Matteüs 9:8, NBV2004)

De bekende Schriftgeleerde Nikodemus zei tijdens zijn nachtelijke gesprek met Jezus:

"... Rabbi, we weten dat U als leraar van Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is." (Johannes 3:2, WV2012)

Jezus zei zelf ook dat zijn daden (vooral wonderen) zijn goddelijke autoriteit bevestigden

"... Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden." (Johannes 5:36, NBV2004)

Ook door het uitdrijven van demonen bewees Jezus dat Hij de Zoon van God was, de beloofde messias, en dat Hij dus met goddelijk gezag kon spreken:

"Hij dreef ook veel demonen uit, die schreeuwden: 'Jij bent de Zoon van God'! Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen; ze wisten immers dat hij de messias was." (Lucas 4:41, NBV2004)

"(Jezus zei:) Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen." (Matteüs 12:28, NBV2004)

Jezus deed veel meer wonderen dan alle oudtestamentische profeten bij elkaar. En veel mensen herkenden Hem daardoor als de messias, zoals blijkt uit het volgende Bijbelgedeelte:

"Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ " (Johannes 6:14, NBV2004)

De apostel Petrus verwoordde de geloofwaardigheid van Jezus in zijn toespraak op de eerste Pinksterdag op de volgende manier:

"... Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht." (Handelingen 2:22, NBV2004)

De laatste woorden van het Johannes evangelie zijn:

"Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam." (Johannes 20:30-31, WV2012)

Wonderen om mensen te dienen

 

Ook dat was een belangrijk aspect van Jezus' bediening. Daarmee liet Jezus zien dat God om mensen geeft, bewogen is met mensen en in hun noden wil voorzien.

"Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende en zij volgden Hem." (Matteüs 20:34, NBG1951)

In de evangeliën lezen we dat Jezus alle tijd nam om met mensen te spreken en hun zieken te genezen. Zijn hele persoonlijkheid straalde een levensstijl van zorgzame dienstbaarheid uit.

"... de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen ..." (Marcus 10:45, NBV2004)

Waarom Jezus verbood om zijn wonderen uit te bazuinen

 

Bij verschillende wonderen verbood Jezus mensen, die door Hem waren genezen, om het aan anderen door te vertellen. Dit zei Jezus bijvoorbeeld tegen een man die Hij van melaatsheid had genezen:

" 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt ...' Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen." (Marcus 1:44-45, NBV2004)

In dit geval zien we dat de reclame voor Jezus een negatief effect had: Hij werd gehinderd in zijn optreden. Maar ik denk dat de belangrijkste reden was dat Jezus niet in de eerste plaats bekend wilde worden als genezer. Belangrijker was dat de mensen naar zijn onderwijs zouden luisteren zouden ontdekken en geloven dat Hij de door God gezonden messias was.

Wonderen als voorbeeld voor gelovigen

 

Jezus deed geen wonderen om daarmee een demo te geven van wat de Zoon van God zoal kan doen. Jezus deed wonderen als de Mensenzoon, die als mens op aarde kwam, waarbij Hij alle goddelijke krachten en mogelijkheden had afgelegd. Een mens zoals jij en dus. Jezus zei dat Hij uit zichzelf niets kon doen (Johannes 5:30)  vanuit de verbondenheid met zijn hemelse Vader door de werkzame kracht van de Heilige Geest. Later zouden de apostelen met diezelfde zalving van de Heilige Geest gedoopt worden en dezelfde soorten wonderen doen.  Jezus zei:

"Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten; ja nog grotere zal Hij verrichten, want zelf ga Ik naar de Vader, maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon." (Johannes 14:12-13, WV2012)

Kort voor zijn hemelvaart had Jezus deze belofte nog eens bevestigd:

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." (Marcus 16:17-18, NBG1951)

Het verrichten van wondertekenen is dus niet alleen bedoeld voor de apostelen, is evengoed mogelijk voor alle gelovigen. In het Bijbelboek Handelingen lezen we welke wondertekenen door de apostelen en andere gelovigen zijn verricht. Vandaag is er een overvloed aan lectuur waarin wordt getuigd van wonderen die God gedaan heeft door eenvoudige gelovigen. Een voorbeeld daarvan las ik in een uitgave van Stichting Open Doors met de woorden van een eenvoudige jonge weduwe in India. Ze schreef: 

"Tijdens de lockdowns kwamen veel mensen in mijn dorp tot geloof. Ik bracht veel tijd door in gebed. Veel dorpelingen kwamen naar mijn huis om te bidden voor hun ziekten. God genas ze allemaal. Veel nieuwe mensen uit mijn dorp geloven nu in de Here Jezus."

Zie ook de volgende onderwerpen:
- 'Wonderen verrichten' in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'
- 'Evangelisatie en wonderen' in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'
- 'Opdracht tot genezing' in hoofdstuk 'Bevrijding'


Volgend onderwerp:

  3.7.3. Jezus deed natuurwonderen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies