link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.7.5. Wonderbaarlijke visvangst

Inhoud:

- Onderwijs vanaf het water
- Gaan vissen omdat Jezus het zegt
- Gehoorzaamheid en zegen
- Met welk doel deed Jezus dit wonder?
- Wonderbaarlijke visvangst na Jezus' opstanding
- Vissers van mensen


Deze gebeurtenis is beschreven in Lucas 5:1-11.

Onderwijs vanaf het water

 

Het begon allemaal op een dag dat Jezus een grote groep mensen in een vissersdorp toesprak, terwijl Hij aan de oever van het meer van Galilea stond.

"Op een keer stond hij aan de oever van het meer van Gennesaret. De mensen, die naar de boodschap van God luisterden, drongen rond hem samen." (Lucas 5:1, GNB1996)

Dit is de enige Bijbeltekst waarin het meer van Galilea 'het meer van Gennesaret' wordt genoemd. Gennesaret was een vissersplaats, even ten zuiden van Kafarnaüm. Het lijkt aannemelijk dat Jezus zich op dat moment ook in die plaats Gennesaret bevond, aan de rand van het meer.

De menigte drong zo op Jezus aan dat Hij natte voeten dreigde te krijgen, want het water van het meer was pal achter Hem. Maar Jezus draaide zich om en zag ineens een mogelijkheid om uit zijn benarde positie te komen:

"Toen zag hij twee boten op de oever liggen. De vissers waren van boord gegaan en maakten de netten schoon. Hij stapte in één van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van de kant af te varen. Hij ging zitten en onderrichtte de mensen vanuit de boot." (Lucas 5:2-3, GNB1996)

Ik vind het zo heerlijk om te lezen hoe ontspannen Jezus steeds inspeelde op de omstandigheden waarin Hij verkeerde. Als de mensen nu toch nog dichterbij Hem wilden komen, zouden ze zelf in het meer belanden.

Gaan vissen omdat Jezus het zegt

 

Toen Jezus klaar was met zijn onderwijs deed Hij een merkwaardig voorstel aan Petrus, de eigenaar van de boot:

"... Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen." (Lucas 5:4, NBV2004)

In de eerste plaats was het vreemd dat Jezus zich bemoeide met het werk van Simon Petrus. Want Petrus was een bedreven visser, terwijl de timmerman Jezus waarschijnlijk nog nooit gevist had. In de tweede plaats was het een fout tijdstip, zo midden op de dag. In de derde plaats zei Jezus dat ze in diep water moesten vissen, terwijl de meeste vis in ondiepere gedeelten worden gevangen. Geen visser die het in zijn hoofd zou halen om op dat tijdstip en op die plek het net uit te gooien.

"Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.' " (Lucas 5:5, NBV2004)

In het antwoord van Petrus klinkt iets door van een terechtwijzing. Hij bedoelde: "We hebben vannacht gevist, de beste tijd om te vissen, terwijl we geen vis gevangen hebben. Iedereen verklaart me voor gek als ik nu ga vissen. Maar U bent mijn Meester en daarom zal ik het doen." Petrus ging gewoon doen wat Jezus zei. Hij zou er ook voor beloond worden. Veel christengelovigen willen alleen leven volgens de Bijbel als ze begrijpen WAAROM God bepaalde dingen heeft opgedragen. Op die manier kom je niet ver in Gods koninkrijk!

Gehoorzaamheid en zegen

 

De resultaten waren verbluffend:

"En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren." (Lucas 5:6, NBV2004)

Jezus bleek ook gezag over de vissen te hebben, want hoe waren ze anders in zijn net terechtgekomen? Petrus, Johannes en Jakobus die het meemaakten werden er bang van:

"Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.' Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten ..." (Lucas 5:8-10, NBV2004)

Deze geschiedenis is een schoolvoorbeeld van het Bijbelse principe dat gehoorzaamheid aan Jezus tot zegen leidt. Niet alleen ontvangt de gehoorzame volgeling van Jezus een rijke zegen, maar ook anderen delen in de zegen. Er was namelijk nog een boot meegevaren en de vissers van die boot deelden mee in de vangst.

"Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken." (Lucas 5:7, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Gehoorzaamheid en zegen' in hoofdstuk 'Toewijding'.

Met welk doel deed Jezus dit wonder?

 

In de eerste plaats om in de behoefte van de vissers en hun klanten te voorzien. Maar meestal heeft Jezus verschillende redenen bij alles wat Hij doet. Ook deze wonderbaarlijke visvangst was weer een illustratie van iets anders.

"... Jezus zei tegen Simon 'Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.' " (Lucas 5:10, NBV2004)

Jezus was namelijk van plan om deze vissers op te leiden tot apostelen die Hij later zou uitzenden om mensen tot volgelingen van Jezus te maken (Matteüs 28:19). Dat zou de 'grote opdracht' zijn voor de apostelen en voor alle mensen die daarna tot geloof in Jezus zouden komen. En wat Petrus betreft: hij zou een speciale taak hebben als leider van de apostelen.

Wonderbaarlijke visvangst na Jezus' opstanding

 

Een tijd later (na zijn opstanding) zei Jezus dat zijn discipelen naar Galilea moesten gaan om Hem daar weer te ontmoeten. Toen ze daar waren gekomen, besloten ze om met zijn allen te gaan vissen in het meer van Galilea.

"Petrus zei: 'Ik ga vissen.' 'Wij gaan met je mee,' zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets." (Johannes 21:3, NBV2004)

Op een gegeven moment zagen ze een man aan de oever van het meer staan die hen wenkte. Hij vroeg hen of ze iets gevangen hadden, de meest gevreesde vraag voor vissers die niets gevangen hebben. De discipelen moesten toegeven dat al hun inspanningen van die nacht voor niets waren geweest.

" 'Gooi het net aan stuurboord uit,' riep Jezus, 'dan lukt het wel.' Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken." (Johannes 21:6, NBV2004)

Deze wonderbaarlijke visvangst was het enige wonder van Jezus uit die korte periode tussen zijn opstanding en hemelvaart dat in de Bijbel vermeld staat. Het was bijna een letterlijke herhaling van die eerste wonderbaarlijke visvangst. Daarmee onderstreepte Jezus het belang van de 'grote opdracht' waarmee de discipelen als apostelen (=zendelingen) de wereld in werden gezonden.

Zie meer details in onderwerp 'Aan het meer in Galilea' in hoofdstuk 'Opstanding van Jezus'.

Vissers van mensen

 

Korte tijd na de hemelvaart van Jezus zou de apostel Petrus op de Pinksterdag een krachtige vervulling van Gods Geest ontvangen. Hij hield een toespraak en op die dag kwamen 3000 mensen tot geloof in Jezus en lieten zich dopen.

"Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend." (Handelingen 2:41, NBV2004)

En dat waren heel wat menselijke vissen op één dag!


Volgend onderwerp:

  3.7.6. Storm op het meer 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies