Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

3.7.9. Jezus genas zieken

 

- Geneesheer
- Genezingen van Jezus
- Jezus genas melaatsen
- Jezus genas doven
- Jezus genas blinden
- Jezus genas verlamden
- Allerlei ziekten
- Jezus genas niet ALLE zieken

 

 

Geneesheer

Het genezen van zieken was de op één na belangrijkste taak van Jezus (op de prediking en het onderwijs over Gods koninkrijk na). In het Oude Testament lezen we dat God zichzelf Israëls geneesheer of heelmeester noemde.

"... Ik ben de HEER, uw geneesheer." (Exodus 15:26, WV2012)

Door de vele genezingen die Jezus verrichtte zien we dat Jezus liet zien dat God niet alleen de geneesheer van het hart wil zijn, maar ook die van het lichaam.

"... Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.' " (Matteüs 8:16-17, NBV2004)

De profeet Jesaja had dit op de volgende manier verwoord:

"hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam ... Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing." (Jesaja 53:4-5, NBV2004)

Deze Bijbelwoorden zijn de basis voor het christelijke geloof in goddelijke genezing.

 

Genezingen van Jezus

In de vier evangeliën lezen we veel verslagen van genezingen die Jezus heeft verricht. Deze verslagen behoren tot de bekendste verhalen uit de Bijbel. De Bijbel geeft natuurlijk alleen maar een paar voorbeelden, terwijl Jezus in werkelijkheid veel meer genezingen heeft verricht. Jezus genas mensen met alle mogelijke ziekten en lichamelijke gebreken.

"En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk." (Matteüs 9:35, HSV2010)

Meestal gaf Jezus eerst onderwijs over het koninkrijk van de hemel om bij de toehoorders geloof op te wekken. Vervolgens nam Hij dan de tijd om genezingen te verrichten. Lichamelijke genezing en uitdrijving van demonen worden in verschillende Bijbelgedeelten in één adem genoemd.

"Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas." (Lucas 6:18-19, NBV2004)

Geloof is altijd een voorwaarde om zegeningen van God te ontvangen en dat geldt ook voor genezing. Daarom vroeg Jezus de mensen waarschijnlijk altijd om op één of andere manier hun geloof in Hem te uiten. Het volgende Bijbelgedeelte is daar een voorbeeld van:

"En nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hun: 'Gelooft u dat ik dit kan doen?’ Ze antwoordden: 'Zeker, Heer!' Daarop raakte hij hun ogen aan en zei: 'Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.' " (Matteüs 9:28-29, NBV2004)

Enkele van de bekendste lichamelijke genezingen worden in de volgende onderwerpen uitgewerkt:

 1. Verlamde man in Kafarnaüm
 2. Melaatse man
 3. Blind geboren man
 4. Bloedvloeiende vrouw
 5. Verlamde man in Betzata
 6. Bartimeüs

Alle lichamelijke genezingen hebben behalve praktisch nut ook een geestelijke betekenis. Ze zijn op één of andere manier een illustratie van wat God in geestelijke zin in de harten van mensen wil herstellen of vernieuwen. Als je vanuit dat gezichtspunt de genezingen van Jezus leest, dan is daar veel uit te leren.

 

Jezus genas melaatsen

Als geen andere ziekte is melaatsheid een afbeelding van de zonde in het hart van de mens, waardoor het hele leven kan worden doortrokken en ontwricht. Jezus is gekomen om mensen de weg te wijzen tot de vergeving van hun zonden. De grondige reinigingsprocedure voor genezen melaatsen leert ons hoe je met beleden zonden moet omgaan (zie Leviticus 13 en 14). Niet zomaar verder leven alsof er niets aan de hand is geweest, maar alle sporen van die zonden uitwissen uit je leven.

Zie ook :
- onderwerp 'Melaatse man' in dit hoofdstuk
- hoofdstuk 'Omgaan met zonden'

 

Jezus genas doven

Maar Jezus was in de eerste plaats gekomen om

 • mensen te genezen van hun geestelijke doofheid
 • hun oren te openen voor de boodschap van redding en nieuw leven

In Dekapolis, een gebied dat gedeeltelijk over de grens ten oosten van Galilea lag en waar veel Joodse kolonisten woonden, werd een doofstomme man bij Jezus gebracht.

"Hij (=Jezus) nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: 'Effatha'!, wat betekent: 'Ga open'! Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken." (Marcus 7:33-35, NBV2004)

Jezus' manier van doen lijkt erg vreemd, maar was wel 'verstaanbaar' voor de dove man, misschien een soort gebarentaal. En na zijn genezing waren de woorden van Jezus het eerste wat hij hoorde. Het moet hem als muziek in de oren hebben geklonken.

 

Jezus genas blinden

Maar Jezus was in de eerste plaats naar de mensen toe gekomen om mensen te genezen van hun geestelijke blindheid. Om hun ogen te openen voor wie God is, en hen visie te geven op het koninkrijk van de hemel.

"Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.' " (Matteüs 13:15, NBV2004)

In de evangeliën komen we diverse verslagen tegen van blinden die door Jezus werden genezen. In Betsaïda genas Jezus een blinde man op een erg bijzondere manier: in twee fasen.

"... Hij (=Jezus) deed wat speeksel op zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' Hij begon weer te zien en zei: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond'. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder." (Marcus 8:23-25, NBV2004)

Waarom moest Jezus hem tweemaal de handen opleggen? Had het niet in één keer goed kunnen gaan? Het zal wel een oorzaak en een betekenis hebben gehad die de Bijbel niet vermeldt. Ook in geestelijk opzicht krijgen we niet in één keer alle inzicht in Gods bedoelingen. We krijgen vaak stapsgewijs meer visie op Jezus. Dan pas zien we alles wat meer in het juiste perspectief.

Zie ook de onderwerpen 'Blind geboren man' en 'Bartimeüs' in dit hoofdstuk.

 

Jezus genas verlamden

Maar Jezus was in de eerste plaats gekomen om mensen die verlamd waren door zonden of moeilijke levensomstandigheden, weer kracht en vitaliteit te geven om in vrede verder te leven, in geestelijke zin dus.

De bekendste genezing van een verlamde is die van de verlamde man uit Kafarnaüm die door zijn vrienden met draagbed en al door een gat in het dak werd neergelaten tot vlak voor Jezus' voeten.

 

Allerlei ziekten

Jezus heeft ook allerlei andere ziekten genezen. Wat opvalt bij het lezen van de evangeliën is de grootschaligheid van de genezingen en dat Jezus elke soort ziekte of aandoening genas. Zijn vermogen om te genezen bleek grenzeloos te zijn.

"Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk ... Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen." (Matteüs 4:23-24, NBV2004)

De manier waarop Jezus mensen genas was verschillend:

 • door zieken aan te raken of de handen op te leggen (Lucas 4:40)
 • doordat Hij door zieken werd aangeraakt (Marcus 5:25-34; Marcus 6:56; Lucas 6:19)
 • door zieken eerst een opdracht te laten uitvoeren (Johannes 9:5-7)
 • door alleen te proclameren dat zieken genezen werden (Marcus 10:52), soms op afstand, zoals de zieke slaaf van een Romeinse centurio (Lucas 7:1-10)

Er waren geen grenzen aan Jezus' macht om wonderen van genezing te verrichten. En dat is nog steeds zo.

 

Jezus genas niet ALLE zieken

Op het eerste gezicht lijkt de Bijbel ons te vertellen dat Jezus letterlijk alle zieken genas waar Hij mee in aanraking kwam. Toch is dit niet zo. Kijk maar eens naar het volgende Bijbelgedeelte:

" 's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen ALLE zieken en bezetenen naar hem toe ... Hij genas VELE zieken van allerlei kwalen en hij dreef VEEL demonen uit..." (Marcus 1:32-33, NBV2004)

Geloof van zieken en/of hun begeleiders was een voorwaarde voor genezing. Wanneer mensen om wat voor reden niet open stonden voor Gods werk in hun leven, kon Jezus hen niet genezen. Niet omdat Hij er niet toe in staat was, maar omdat de juiste condities voor Gods optreden er niet waren. Dat kwam heel duidelijk voor toen Jezus onderwijs had gegeven in de synagoge van Nazaret:

"En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof..." (Marcus 6:5-6, HSV2010)

 Volgend onderwerp:  3.7.10. Jezus genas ook op sabbat 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Diversen
- PDF bestanden
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.1.