link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.7.9. Jezus genas zieken

Inhoud:

- Waarom genas Jezus zoveel zieken?
- Genezingen van Jezus
- Jezus genas melaatsen
- Jezus genas doven
- Jezus genas blinden
- Jezus genas verlamden
- Allerlei ziekten
- Genezing voor nu?


Waarom genas Jezus zoveel zieken?

 

Het genezen van zieken was de op één na belangrijkste taak van Jezus (op de prediking over Gods koninkrijk na). In het Oude Testament lezen we dat God zichzelf Israëls geneesheer of heelmeester noemde.

"... Ik ben de HEER, uw geneesheer." (Exodus 15:26, WV2012)

Door de extreem vele genezingen die Jezus verrichtte zien we dat God niet alleen de geneesheer van het hart wil zijn, maar ook die van het lichaam. Nieuwtestamentische gelovigen moeten dus vooral niet de fout maken om het begrip 'heelmeester' te vergeestelijken tot 'Hij die reinigt van zonden' of iets dergelijks.

"... Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.' " (Matteüs 8:16-17, NBV2004)

De profeet Jesaja had dit op de volgende manier verwoord:

"hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam ... Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing." (Jesaja 53:4-5, NBV2004)

Deze Bijbelwoorden zijn de basis voor het christelijke geloof in goddelijke genezing.

Genezingen van Jezus

 

In de vier evangeliën lezen we veel verslagen van genezingen die Jezus heeft verricht. Deze verslagen behoren tot de bekendste verhalen uit de Bijbel. De Bijbel geeft natuurlijk alleen maar een paar voorbeelden, terwijl Jezus in werkelijkheid veel meer genezingen heeft verricht. Jezus genas mensen met alle mogelijke ziekten en lichamelijke gebreken.

"En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk." (Matteüs 9:35, HSV2010)

Lichamelijke genezing en uitdrijving van demonen worden in verschillende Bijbelgedeelten in één adem genoemd.

"Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen, en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas." (Lucas 6:18-19, NBV2004)

Soms daagde Jezus een zieke uit door hem om op één of andere manier hun geloof in Hem te uiten, zoals in het volgende Bijbelgedeelte:

"En nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hun: 'Gelooft u dat ik dit kan doen?’ Ze antwoordden: 'Zeker, Heer!' Daarop raakte hij hun ogen aan en zei: 'Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.' " (Matteüs 9:28-29, NBV2004)

Enkele van de bekendste lichamelijke genezingen worden in de volgende onderwerpen uitgewerkt:

 1. Verlamde man in Kafarnaüm
 2. Melaatse man
 3. Blind geboren man
 4. Bloedvloeiende vrouw
 5. Verlamde man in Betzata
 6. Bartimeüs

Alle lichamelijke genezingen hebben behalve praktisch nut ook een geestelijke betekenis. Ze zijn op één of andere manier een illustratie van wat God in geestelijke zin in de harten van mensen wil herstellen of vernieuwen. Als je vanuit dat gezichtspunt de genezingen van Jezus leest, dan is daar veel uit te leren.

Jezus genas melaatsen

 

Als geen andere ziekte is melaatsheid een afbeelding van de zonde in het hart van de mens, waardoor het hele leven kan worden doortrokken en ontwricht. Jezus is gekomen om mensen de weg te wijzen tot de vergeving van hun zonden. De grondige reinigingsprocedure voor genezen melaatsen leert ons hoe je met beleden zonden moet omgaan (zie Leviticus 13 en 14). Niet zomaar verder leven alsof er niets aan de hand is geweest, maar alle sporen van die zonden uitwissen uit je leven.

Zie ook :
- onderwerp 'Melaatse man' in dit hoofdstuk
- hoofdstuk 'Omgaan met zonden'

Jezus genas doven

 

Maar Jezus was in de eerste plaats gekomen om

 • mensen te genezen van hun geestelijke doofheid
 • hun oren te openen voor de boodschap van redding en nieuw leven

In Dekapolis, een gebied dat gedeeltelijk over de grens ten oosten van Galilea lag, woonden veel Joodse kolonisten. Daar werd een doofstomme man bij Jezus gebracht.

"Hij (=Jezus) nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: 'Effatha'!, wat betekent: 'Ga open'! Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken." (Marcus 7:33-35, NBV2004)

Jezus' manier van doen lijkt erg vreemd, maar was wel 'verstaanbaar' voor de dove man, misschien een soort gebarentaal. En na zijn genezing waren de woorden van Jezus het eerste wat hij hoorde. Het moet hem als muziek in de oren hebben geklonken.

Jezus genas blinden

 

Jezus was in de eerste plaats naar de mensen toe gekomen om mensen te genezen van hun geestelijke blindheid. Om hun ogen te openen voor wie God is, en hen visie te geven op het koninkrijk van de hemel.

"Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.' " (Matteüs 13:15, NBV2004)

In de evangeliën komen we diverse verslagen tegen van blinden die door Jezus werden genezen. In Betsaïda genas Jezus een blinde man op een erg bijzondere manier: in twee fasen.

"... Hij (=Jezus) deed wat speeksel op zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' Hij begon weer te zien en zei: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond'. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder." (Marcus 8:23-25, NBV2004)

Waarom moest Jezus hem tweemaal de handen opleggen? Had het niet in één keer goed kunnen gaan? Het zal wel een oorzaak en een betekenis hebben gehad die de Bijbel niet vermeldt.

Zie ook de onderwerpen 'Blind geboren man' en 'Bartimeüs' in dit hoofdstuk.

Jezus genas verlamden

 

Jezus was in de eerste plaats gekomen om mensen die verlamd waren door zonden of moeilijke levensomstandigheden, weer kracht en vitaliteit te geven om in vrede verder te leven, in geestelijke zin dus.

De bekendste genezing van een verlamde is die van de verlamde man uit Kafarnaüm die door zijn vrienden met draagbed en al door een gat in het dak werd neergelaten tot vlak voor Jezus' voeten.

Allerlei ziekten

 

Jezus heeft ook allerlei andere ziekten genezen. Wat opvalt bij het lezen van de evangeliën is de grootschaligheid van de genezingen en dat Jezus elke soort ziekte of aandoening genas.

"Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk ... Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen." (Matteüs 4:23-24, NBV2004)

Jezus genas mensen op verschillende manieren:

 • door zieken aan te raken of de handen op te leggen (Lucas 4:40)
 • doordat Hij door zieken werd aangeraakt (Marcus 5:25-34; Marcus 6:56; Lucas 6:19)
 • door zieken eerst een opdracht te laten uitvoeren (Johannes 9:5-7)
 • door de ziekte te gebieden het lichaam te verlaten (Lucas 4:39)
 • door alleen te proclameren dat zieken genezen werden (Marcus 10:52), soms op afstand, zoals de zieke slaaf van een Romeinse centurio (Lucas 7:1-10) en de zoon van een hoveling

Genezing voor nu?

 

Jezus leidde zijn naaste discipelen op voor het apostelschap en liet hen ook een stageopdracht uitvoeren waarbij zij net als Jezus de zieken moesten genezen die ze ontmoetten. Na de opstanding van Jezus zouden ze ook genezingen doen. Deze mogelijkheid zou er na de komst van de Heilige Geest voor alle christengelovigen zijn (Marcus 16:17-18). Kortom: genezing van zieken is een wezenlijk onderdeel voor de Gemeente van Jezus, in navolging van Jezus. Hoe zou het komen dat we er in Nederland zo weinig van zien?

Zie meer hierover in de volgende onderwerpen:
- 'Zieken genezen' in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'
- 'Ziekte en genezing' in hoofdstuk 'Bevrijding'


Volgend onderwerp:

  3.7.10. Jezus genas ook op sabbat 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies