banner image

 

3.7.10. Jezus genas ook op sabbat

Jezus irriteerde zich enorm aan de muggenzifterij van farizeeën over wat volgens hen verboden was op sabbat en zei eens:

"... De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat ..." (Marcus 2:27, NBV2004)

Hiermee gaf Jezus aan dat de sabbatdag was bedoeld als geschenk van God voor de mensen, niet als onderwerp voor pietluttige discussies over wat je op die dag wel of niet mag doen.

Zie ook onderwerp 'Van sabbat naar zondag' in hoofdstuk 'Gemeente'.

Genezing van een man met een verschrompelde hand

Het lijkt soms of Jezus expres op de sabbatdag mensen genas om de Joodse leiders op stang te jagen. Ik denk eerlijk gezegd dat Jezus hen aan het denken wilde zetten over de diepere betekenis van de sabbat. Ze waren namelijk erg wettisch ingesteld als het om de sabbat ging. Ze vonden al hun regels over de sabbat belangrijker dan het doel van de sabbat. Als ze daarover begonnen te zeuren, reageerde Jezus door bijvoorbeeld te zeggen:

"Op een andere sabbat ging hij naar de synagoge, waar hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de farizeeën letten op hem om te zien of hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen." (Lucas 6:6-7, NBV2004)

Jezus nam even de tijd om zijn hevige emoties te verwerken:

"Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid ..." (Marcus 3:5, NBV2004)

Na een korte pauze sprak Jezus de man aan:

"Maar hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand: 'Sta op en kom in het midden staan.' Dat deed de man. Jezus zei tegen de farizeeën en schriftgeleerden: 'Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.' " (Lucas 6:8-9, NBV2004)

Die laatste vraag werd niet beantwoord, want ze durfden die vraag niet te beantwoorden. In het evangelie van Matteüs lezen we over deze genezing nog enkele woorden van Jezus die voor zich spreken:

"... Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen." (Matteüs 12:11-12, NBV2004)

Na deze woorden genas Jezus iemand. Zo komen we terug bij Gods oorspronkelijke bedoeling van de sabbatdag: herstel en welzijn voor de mens. Kortom: de sabbat was juist de mooiste en beste dag van de week om mensen te genezen! En daarom deed Jezus het vaak op sabbat.

Genezing van een vrouw met een gekromde rug

Op sabbat was Jezus vaak in een synagoge te vinden, ergens in Galilea. Hij gaf dan onderwijs aan de mensen. En als er zieken naar Hem toekwamen, genas Hij hen. Maar soms nam Jezus zelf het initiatief tot genezing, zoals bij een vrouw die al 18 jaar leed onder een afschuwelijke kwaal:

"Eens gaf Hij op sabbat onderricht in een synagoge. Daar bevond zich een vrouw die al achttien jaar leed onder een geest die haar ziek maakte. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten." (Lucas 13:10-11, WV2012)

Deze kwaal stond in dit geval niet op zichzelf, maar stond in verband met een demonische geest waardoor ze gebonden was. Demonische gebondenheid is soms de oorzaken van ziekte. De Bijbel vermeldt niet dat Jezus de demon aansprak om de vrouw te verlaten (wat waarschijn wel is gebeurd), wel dat Jezus haar genas.

"Jezus zag haar en sprak haar aan.'Vrouw', zei Hij, 'u bent van uw kwaal verlost.' Hij legde haar de handen op en onmiddellijk rechtte ze haar rug, en ze prees God." (Lucas 13:12-13, WV2012)

De vrouw voelde zich bevrijd en genezen en spontaan begon ze God te prijzen om wat Hij voor haar gedaan had. Ze bedankte Jezus dus niet, maar gaf God de eer. En daarmee erkende ze dat Jezus haar door de kracht van God genezen had en dat Jezus dus door God gezonden was.

'Genezen is werken en dus verboden'

Maar de goede sfeer in de synagoge werd onmiddellijk om zeep geholpen door een venijnige opmerking van de leider van de synagoge:

"... Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!' " (Lucas 13:14, NBV2004)

Deze man was niet blij met wat de vrouw had meegemaakt. Hij had niet door dat God zelf in zijn synagoge aan het werk (!) was geweest (Johannes 5:17). Er was ongetwijfeld nog nooit zoiets moois gebeurd in zijn synagoge! De leider van de synagoge kreeg veel instemming van andere aanwezigen. Deze medische handeling van Jezus was een zonde tegen het vierde gebod, een schending van de heilige sabbat. O wat hielden deze mensen van Gods geboden en hoe orthodox waren ze in het nauwgezet leven volgens de wet van Mozes.

"De Heer gaf hem dit antwoord: 'Huichelaars! Ieder van u maakt toch op sabbat zijn os of ezel los van de voerbak om hem te drinken te geven? Moest deze dochter van Abraham dan op sabbat niet losgemaakt worden van de boeien waarmee de satan haar al achttien jaar geleden heeft vastgebonden?' " (Lucas 13:15-16, WV2012)

In dit Bijbelgedeelte wordt Jezus niet voor niets 'de Heer' genoemd. Hier sprak de Zoon van God met de autoriteit van God de Vader, die de Levenswet had opgesteld die zij zo nauwkeurig dachten te onderhouden. Jezus wees hen op het doel van de wet, namelijk het welzijn en het herstel van de mens.

De leider van de synagoge en anderen hadden de wet van Mozes tot een afgod gemaakt, tot een doel op zich. Ze meenden door uiterlijke vervulling van de wet aan Gods eisen te voldoen. En vanwege dit wetticisme van een aantal mensen noemde Jezus hen huichelaars. Helaas komen we dit soort wetticisme ook vandaag tegen onder kerkmensen.