link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.7.14. Blind geboren man

Inhoud:

- Waarom is hij blind?
- Wonderbaarlijke genezing
- Getuigen van wat Jezus heeft gedaan
- Ontmoeting met Jezus
- Geestelijke blindheid


Deze gebeurtenis is uitvoerig beschreven in Johannes 9.

Waarom is hij blind?

 

Het was sabbat en Jezus liep een eindje te wandelen met zijn discipelen.

"In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' 'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden." (Johannes 9:1-3, NBV2004)

De discipelen stelden een goede vraag, want in de Bijbel (en vooral in het Oude Testament) lezen we dat iemands zondige gedrag vaak de oorzaak van beproevingen kan zijn, zoals ziekten. Ook dat iemands zondige levensstijl negatieve gevolgen kan hebben voor zijn nageslacht (Exodus 20:5). Het antwoord van Jezus op die vraag kan op twee manieren worden uitgelegd:

  1. Deze man noch zijn ouders hadden zonden gedaan waardoor de blindheid van de man was veroorzaakt.
  2. Eventuele zonden van de man of zijn ouders deden er in dit geval niet toe. Wel is het belangrijk dat God een bedoeling had met deze man: op een dag zou Jezus hem genezen en de mensen zouden inzien dat Hij hem door Gods kracht had genezen en dat Hij de Zoon van God was.

Zonden kunnen een oorzaak van een ziekte of aandoening zijn, maar het is lang niet altijd mogelijk om oorzaken van een ziekte aan te wijzen. Als je ziek bent is het vooral belangrijk om je uit te strekken naar wat God ermee gaat doen. Dat geldt ook vandaag.

Zie meer hierover in onderwerp 'Ziekte en genezing' in hoofdstuk 'Bevrijding'.

Wonderbaarlijke genezing

 

Jezus nam zelf het initiatief tot genezing.

"Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: 'Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar' ... De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien." (Johannes 9:6-7, NBV2004)

De geneesmethode is opmerkelijk, maar Jezus deed nooit iets vreemds zonder dat Hij daar heel goede redenen voor had. De modder op de ogen zouden we kunnen zien als een beeld van de vuiligheid van de zonde, die de mens blind doet zijn voor God. Maar er kunnen meer redenen zijn en misschien is één van die redenen wel het volgende verhaal. In de periode dat ik in Papoea Nieuw Guinea werkzaam was, hoorde ik van Bijbelvertaalster Marilyn Laszlo over de reactie van de toverdokter in 'haar' dorp op dit Bijbelgedeelte toen dat juist was vertaald. Deze man probeerde zelf ook mensen te genezen met zijn spuug, maar hij was diep onder de indruk van het spuug van Jezus dat zoveel krachtiger was dan zijn eigen spuug. Deze Bijbelse gebeurtenis was de aanleiding tot zijn bekering. Zo'n anekdote doet je verbaasd staan over Gods Woord!

Door zich op de genoemde plek te baden, handelde de blinde man in geloof en vervolgens genas hij. Had hij dit niet gedaan, dan was hij ook niet van zijn blindheid genezen. De blind geboren man was dus ziende geworden. Maar zijn Weldoener had hij nog niet met zijn eigen ogen gezien.

Getuigen van wat Jezus heeft gedaan

 

De man die zojuist was genezen ging weer terug naar zijn eigen woonwijk. De buurtbewoners waren stomverbaasd dat ze hem ineens als een gewoon mens zagen rondkijken. Sommigen herkenden hem nauwelijks.

"Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: 'Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?' De een zei: 'Ja, die is het,' en de ander: 'Nee, maar hij lijkt er wel op.' De man zelf zei: 'Ik ben het echt.' Toen vroegen ze: 'Hoe zijn je ogen opengegaan?' Hij zei: 'Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: 'Ga naar Siloam om u te wassen.' Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.' Ze vroegen: 'Waar is die man?' 'Dat weet ik niet,' zei hij." (Johannes 9:8-12, NBV2004)

Zijn toehoorders vonden het waarschijnlijk maar een vreemd verhaal. Was hij door één of andere alternatieve genezer behandeld? Dat was vast geen zuivere koffie. Dus namen ze de man mee naar de synagoge, waar ze op sabbat vast wel een paar  farizeeën zouden aantreffen. Die wisten altijd precies wat goed of verkeerd was. De blind geboren man vertelde daar hetzelfde verhaal. Toen de farizeeën vernamen dat Jezus hem genezen had ontstond er al snel een onaangename sfeer.

"Sommige farizeeën meenden: 'Zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat,' maar anderen zeiden: 'Hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?' Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de blinde: 'Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft.' 'Hij is een profeet,' was zijn antwoord. Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien ..." (Johannes 9:16-18, NBV2004)

De Joodse leiders wilden niet geloven wat de man had gezegd. Ze wilden niet toegeven dat Jezus iets gedaan had wat geen mens had kunnen doen zonder Gods hulp. Een van hen kwam op het idee om de ouders van de man erbij te halen. Die zouden kunnen getuigen of hun zoon blind geboren was of niet. Ze wilden het helemaal zeker weten.

"... Ze riepen zijn ouders en vroegen hun: 'Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?' 'Dit is onze zoon,' zeiden zijn ouders, 'en hij is blind geboren, dat weten we zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.' " (Johannes 9:18-21, NBV2004)

De ouders voelden op hun klompen aan dat hun zoon problemen zou krijgen met de geestelijke leiders en dat hij uit de synagoge verbannen zou worden. Ze waren bang dat zij zelf ook hetzelfde gevaar liepen en daarom zeiden ze maar niets over zijn genezing. De farizeeën gingen hun zoon nog weer eens de zelfde vragen stellen.

" 'Wat heeft Hij met je gedaan?' vroegen ze. 'Hoe heeft Hij je ogen geopend?' 'Dat heb ik toch al verteld,' antwoordde hij, 'maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook leerlingen van Hem worden?' " (Johannes 9:26-27, WV2012)

De blind geboren man had een nogal bijdehand antwoord gegeven en dat maakte de farizeeën des duivels! Of waren ze dat al?

"Toen werden ze grof en zeiden: 'Jij bent een leerling van Hem, wij zijn leerlingen van Mozes. Wij weten dat God heeft gesproken tot Mozes; maar waar Hij vandaan komt, daar weten we niets van.' Hierop gaf de man ten antwoord: 'Maar is dat nu juist niet merkwaardig, dat mensen als u niet weten waar Hij vandaan komt? En Hij heeft mij nog wel de ogen geopend. Naar zondaars luistert God niet, dat weet toch iedereen. Maar naar iemand die ontzag voor Hem heeft en zijn wil doet, naar zo iemand luistert Hij. Nog nooit heeft men gehoord dat een mens de ogen heeft geopend van iemand die als blinde geboren was. Als die man niet van God kwam, had Hij dat nooit gekund.' " (Johannes 9:29-33, WV2012)

Toen was de maat vol. Hoe durfde zo'n simpele bedelaar hun de les te lezen! De farizeeën kookten van woede en gooide de blind geboren man de synagoge uit. De boodschap was duidelijk: hij hoefde daar niet meer terug te komen.

Teleurgesteld ging de blind geboren man naar huis. Hij was dolblij dat hij weer kon zien, maar de mensen wilden de waarheid niet horen. Ze maakten er alleen maar problemen van. Dit was toch niet te begrijpen.

Ontmoeting met Jezus

 

Het verhaal over de wonderbaarlijke genezing van de blind geboren man deed al snel de ronde. Toen Jezus hoorde dat hij uit de synagoge gegooid was, besloot Jezus hem even op te zoeken. Hij zou wel een bemoediging kunnen gebruiken na alles wat hem was overkomen.

"... Toen hij (=Jezus) hem gevonden had, vroeg hij hem: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' " (Johannes 9:35, GNB1996)

Jezus had zich niet voorgesteld en de blind geboren man wist niet dat het Jezus was, omdat hij Hem na zijn genezing niet gezien had. Hij wist wel wat er met het woord 'Mensenzoon' bedoeld werd. Het was een andere naam voor de messias die aan het volk Israël was beloofd. En van de mensen had hij gehoord dat Jezus de messias kon zijn.

"Hij antwoordde: 'Zeg me wie het is, meneer, zodat ik in hem kan geloven.' Jezus zei: 'U hebt hem al gezien; het is degene die met u spreekt.' " (Johannes 9:36-37, GNB1996)

Nu viel het kwartje bij de blind geboren man. Zijn weldoener, die naar hem toe was gekomen toen hij als een blinde man zat te bedelen, dat was Jezus. En dezelfde Jezus stond nu voor hem. Iemand die hem ziende had gemaakt, dat moest de messias zijn. Vol verwondering keek hij in de krachtige, vriendelijke ogen van Jezus en boog hij zich in diep ontzag voor Hem neer.

" ... 'Ik geloof, Heer,' zei de man en knielde voor hem neer." (Johannes 9:38, GNB1996)

De blind geboren man was nu voor de tweede maal ziende geworden. Eerst werden zijn lichamelijke ogen geopend waardoor er een nieuwe wereld voor hem openging. En nu gingen zijn geestelijke ogen open voor zijn weldoener en hij boog zich neer voor de Mensenzoon die ook de Zoon van God was. Zijn hart was vol geloof, aanbidding en blijdschap.

Jezus ging ook in op de afwijzing die de blind geboren man had ervaren bij de geestelijke leiders. Jezus zei hierover:

"... Een duidelijke scheiding ben Ik in deze wereld komen brengen: de niet-zienden zullen zien, en de zienden zullen blind worden." (Johannes 9:39, WV2012)

Dit was ongetwijfeld de mooiste dag uit het leven van de blind geboren bedelaar die nu kon zien. De farizeeën hadden ongetwijfeld een slechte dag gehad. Je wordt nu eenmaal niet vrolijk van geestelijke duisternis die het gevolg is van zelfgekozen blindheid!

Geestelijke blindheid

 

De meest voorkomende vorm van blindheid is geestelijke blindheid en dat is tegelijk de meest ernstige vorm van blindheid. Maar gelukkig is deze vorm van blindheid te genezen. Iemand die niet bekend is met het evangelie van Jezus of afwijzend staat tegenover het aanbod van Jezus om het nieuwe leven te ontvangen, wordt in de Bijbel geestelijk blind genoemd.

Het ergste van geestelijke blindheid is dat je blind bent voor je eigen blindheid. Mensen die fysiek blind zijn, zijn zich bewust van het feit dat zij blind zijn. Maar iemand die geestelijk blind is denkt zelfs dat hij beter kan zien dan anderen. Is dit niet wat Jezus bedoelde toen Hij de gelijkenis van de balk en de splinter vertelde? Jezus sprak na zijn hemelvaart de kerk in Laodicea toe:

"... maar u weet niet, dat juist u … blind … bent." (Openbaring 3:17, HSV2010)

Jezus noemde de farizeeën van zijn tijd blinde geleiders van blinden (Matteüs 15:14; 23:24; 23:26 enz.). Godsdienstige mensen zijn niet immuun voor deze kwaal en dat geldt ook voor vandaag. Geestelijke blindheid komt vooral voort uit trots en het niet open staan voor andere waarheden dan waar je mee vertrouwd bent. De farizeeën in de tijd van Jezus waren zo overtuigd van hun geloofsopvattingen, dat ze niet openstonden voor de radicale boodschap van Johannes de Doper en dus ook niet voor de prediking van Jezus die nog radicaler was. Zij keken neer op Jezus en beschouwden Hem als een ketter en een gevaar voor hun godsdienst.

Ook vandaag zijn er veel christenen die strak vasthouden aan de leringen van hun kerk, zonder te willen inzien dat die niet in elk opzicht Bijbels zijn. Ook dat is een vorm van geestelijke blindheid. Dat geldt voor mensen uit alle kerkelijke kringen. Lees daarom vooral de Bijbel met een open houding en laat Gods Woord het laatste woord hebben, en niet de stokpaardjes van je eigen kerkelijke kring.


Volgend onderwerp:

  3.7.15. Bloedvloeiende vrouw 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies