link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.7.15. Bloedvloeiende vrouw

Inhoud:

- Hopeloze situatie
- Op zoek naar Jezus
- Wie heeft mij aangeraakt?
- Wat kunnen we hiervan leren?


Deze gebeurtenis is beschreven in Matteüs 9:20-22, Marcus 5:25-34 en Lucas 8:43-48. Dit verhaal is verweven met dat van de opwekking van de dochter van Jaïrus.

Hopeloze situatie

 

Jezus bevond zich waarschijnlijk in Kafarnaüm, een vissersstadje aan het meer van Galilea. Jaïrus, een lid van het synagogenbestuur, was bij Jezus gekomen. Hij vroeg Jezus om met hem mee naar huis te gaan, omdat zijn dochter ernstig ziek was. Jezus liep met Jaïrus mee naar zijn huis, maar vanwege de drukte schoten ze voor geen meter op. Ondertussen was er een vrouw in de mensenmassa die zich een weg baande naar Jezus.

"... Een grote menigte volgde hem (=Jezus) en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan." (Marcus 5:24-26, NBV2004)

De situatie van deze vrouw was ronduit dramatisch. Vanwege haar voortdurende bloedverlies was haar lichamelijke conditie steeds verergerd. Maar er was nog meer aan de hand. Volgens de wet van Mozes was een bloedvloeiende vrouw ceremonieel onrein (Numeri 5:1-3), dus ze mocht met niemand een lichamelijke aanraking hebben. Waarschijnlijk was ze getrouwd en had ze kinderen. Maar bij haar man kon ze niet meer slapen en haar kinderen mocht ze niet meer aanraken. Haar ziekte zou voldoende reden voor haar man zijn om van haar te scheiden en misschien was dat ook gebeurd. Ze leefde in ieder geval in een sociaal isolement en moet zich door iedereen afgewezen hebben gevoeld: door de mensen om haar heen, door de geestelijke leiders en zelfs door God. Uiteindelijk was er geen enkele hoop meer om te genezen. Haar leven was niets meer waard.

Op zoek naar Jezus

 

Toen had de vrouw gehoord over Jezus en dat Hij overal in Galilea mensen had genezen van alle mogelijke aandoeningen. Ze besloot Jezus te zoeken, hoe ver ze er ook voor moest lopen. En op bewuste dag vond ze Jezus, in het drukke centrum van Kafarnaüm. Maar zou ze wel bij Jezus MOGEN komen? Een vrome rabbi als Jezus zou zelf toch niet onrein willen worden door haar aanraking? Ze durfde het niet aan Jezus te vragen, want ze was waarschijnlijk bang om weer door iemand te worden afgewezen.

Toen verzon de vrouw een list. Nood maakt vindingrijk! Ze zou Hem gewoon stiekem van achteren aanraken, zodat Jezus haar niet zag en niets kon voelen. Met een bonzend hart en in gebukte houding wurmde ze zich tussen de mensen door. Ze moest en ze zou naar Jezus! Dit was haar enige kans en ... ze greep die.

"Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was." (Marcus 5:27-29, NBV2004)

Haar hart juichte van blijdschap. Ze voelde aan haar lichaam dat ze was genezen! En nu maar ongemerkt wegsluipen en zo gauw mogelijk naar huis! Maar ... daar kreeg ze kans niet voor.

Wie heeft mij aangeraakt?

 

Jezus had direct door wat er was gebeurd.

"Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: 'Wie heeft mijn kleren aangeraakt?' Zijn leerlingen zeiden tegen hem: 'U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: 'Wie heeft mij aangeraakt?' Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had." (Marcus 5:30-32, NBV2004)

Toen hoorde de vrouw dat Jezus haar had opgemerkt. Ze draaide zich om en ... ze zag dat Jezus haar aankeek.

"Toen de vrouw zag dat het hem niet ontgaan was, kwam ze bevend naar voren en viel voor hem neer. Toen vertelde ze, ten overstaan van al die mensen, waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze op hetzelfde ogenblik was genezen." (Lucas 8:47, GNB1996)

De vrouw schrok hevig van Jezus' woorden. Jezus was waarschijnlijk boos en beledigd omdat ze Hem ongevraagd had aangeraakt en had verontreinigd met haar ziekte. Stamelend vertelde ze haar verhaal aan Jezus. Hoe zou Hij reageren?

"Hij (=Jezus) zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden (=genezen); ga heen in vrede! " (Lucas 8:48, HSV2010)

Die woorden van Jezus waren boordevol liefde en zorgzaamheid. Vol begrip bemoedigde Jezus haar door zijn woorden en noemde haar zelfs 'mijn dochter'. Dat moeten we lezen als een liefdevolle, zorgzame en respectvolle uitdrukking. Al haar vrees voor afwijzing van Jezus was verdwenen. Eindelijk had ze iemand ontmoet die haar niet afwees maar liefdevol tegemoet kwam. Jezus liet haar in vrede gaan en ongetwijfeld stroomde er die diepe vrede door haar hart die iedereen heeft leren kennen die een aanraking met Jezus heeft gehad. Ze had niet alleen genezing gevonden, maar ook haar Genezer zelf! Ze had geloofd in zijn genezende kracht. Nu kon ze niet anders dan geloven dat Hij de messias moest zijn die van God kwam. Met die rijkdom in haar hart en een gezond lichaam ging ze op weg naar huis.

Dit verhaal moet overal in de omgeving zijn rondverteld, want:

"En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond." (Marcus 6:56, HSV2010)

Wat kunnen we hiervan leren?

 

Een belangrijke les die we van de bloedvloeiende vrouw kunnen leren is dat we de kansen moeten grijpen wanneer ze zich voordoen. Als zij die ene kans had laten voorbijgaan, was ze nooit beter geworden. In veel gevallen laten gelovigen prachtige kansen voorbijgaan of ze verzuimen om zelf naar mogelijkheden te zoeken. Ben je ook zo iemand? Bid dan of God je ogen opent voor de mogelijkheden die voor het grijpen liggen.

Veel christengelovigen ervaren dat hun geloofsleven tamelijk krachteloos is. Bidden om kracht helpt dan niet, want je geloofskracht groeit alleen wanneer je stappen in geloof zet. Vertrouw op Jezus' kracht die in je is wanneer de Heilige Geest in je hart woont. Elke geloofsstap is een moment waarop je Jezus opnieuw aanraakt en vervolgens zijn kracht ontvangt.

"Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht."
(uit lied 881 uit de Johannes de Heer bundel)


Volgend onderwerp:

  3.7.16. Zieke man in Betzata 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies