link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.7.18. Jezus dreef demonen uit

Inhoud:

- Uitwerking van demonische gebondenheid
- Demonen manifesteren zich
- Uitdrijven met goddelijk gezag
- Bewijs dat Jezus de messias is
- Verder onderwijs over demonie


We spreken over demonische bezetenheid als mensen geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam zijn vanwege één of meer demonen die in hen wonen en hun invloed uitoefenen in de bezeten persoon. Talloze malen heeft Jezus mensen bevrijd van de demonen die hen kwelden.

"Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit ..." (Matteüs 8:16, NBV2004)

"In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit." (Marcus 1:39, NBV2004)

In de volgende onderwerpen worden enkele voorvallen uitgewerkt waarbij Jezus demonen uitdreef:

  1. Man met een legioen demonen
  2. Bezeten jongen
  3. Syrofenicisch meisje

Uitwerking van demonische gebondenheid

 

Er zijn veel verschillende manieren waarop demonen de levens van mensen kunnen beïnvloeden doordat er één of meer demonen in hen wonen. In de Bijbel komen we hiervan enkele voorbeelden tegen.

Sommige mensen, die Jezus ontmoette, leden aan bepaalde ziekten die het directe gevolg waren van demonische gebondenheid:

"Daar bevond zich een vrouw die al achttien jaar leed onder een geest die haar ziek maakte. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten." (Lucas 13:11, WV2012)

"Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon spreken, en hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden: 'Zou híj de Zoon van David zijn?' " (Matteüs 12:22-23, NBV2004)

In het tweede Bijbelgedeelte lezen we dat de mensen waren overweldigd door ontzag, omdat de man blind, (doof)stom EN demonisch gebonden was. Dat Jezus zo iemand kon genezen, was zo ontzettend bovennatuurlijk: het kon niet anders of Hij moest de messias zijn. In beide gevallen heeft de evangelist niet vermeld dat de demonische geest werd aangesproken. Misschien deed Jezus dat wel, maar is het bevrijdingsaspect uit de beschrijving weggelaten.

Een bezeten jongen had iets als epileptische aanvallen en bovendien de neiging om zichzelf kwaad te doen.

"Iemand uit de menigte antwoordde: 'Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf' ... Jezus vroeg aan zijn vader: 'Hoe lang heeft hij hier al last van?' Hij antwoordde: 'Al vanaf zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden ..." (Marcus 9:17-22, NBV2004)

Demonisch gebonden mensen kunnen dus neigingen tot zelfdoding of zelfverwonding hebben. Dat komen we ook tegen bij de bezeten man uit het land van de Gerasenen:

"En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen." (Marcus 5:5, NBV2004)

Het komt erop neer dat demonen eropuit zijn om gebonden personen te beschadigen, tot wanhoop te drijven en uiteindelijk te vernietigen. Jezus was juist gekomen om mensen van demonische machten te bevrijden, te genezen en gelukkig te maken.

Demonen manifesteren zich

 

Ik heb eens een samenkomst meegemaakt met Graham Powell uit Nieuw Zeeland, een man met een pastorale bediening voor mensen met demonische gebondenheden. Hij was nog maar net met zijn uiteenzetting begonnen of achter in de zaal ontstond een geweldig kabaal. Het was direct duidelijk dat demonen zich manifesteerden, die zich bewust waren van de geestelijke kracht van de spreker. Direct achter me zat een jonge vrouw die eerst een normaal uiterlijk had, maar even later op de grond lag te kronkelen, met een afschuwelijk verwrongen gezicht. Ook bij haar was kennelijk iets aan de hand. Al deze mensen zijn naderhand bevrijd. Ik betwijfel of al deze mensen van tevoren bewust waren van 'hun' demonen.

Ik geloof dat iets dergelijks zich voordeed wanneer Jezus ergens verscheen. Overal waar mensen waren met demonische gebondenheden, werden de demonen nerveus en gingen die zich manifesteren. Zij wisten dat Jezus sterker was dan hun baas, de satan, want dat had Hij bewezen tijdens de verzoekingen in de woestijn. Ze erkenden Hem als hun meerdere in kracht, als de Zoon van God nota bene en dus hadden ze alle reden om het benauwd te krijgen.

"En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en riepen: U bent de Zoon van God!" (Marcus 3:11, HSV2010)

"Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: 'Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.' " (Lucas 4:33-34, NBV2004)

Jezus hield er niet van als demonen rond schreeuwden dat Hij de messias was. Jezus wilde liever dat de mensen dat zelf zouden ontdekken uit wat Hij deed.

Uitdrijven met goddelijk gezag

 

Jezus wierp de demonen uit door hen 'bestraffend' aan te spreken en te gebieden de gebonden persoon te verlaten.

"Hij dreef ook veel demonen uit, die schreeuwden: 'Jij bent de Zoon van God'! Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen; ze wisten immers dat hij de messias was." (Lucas 4:41, NBV2004)

"En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, Ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug!" (Marcus 9:25, HSV2010)

"Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden." (Lucas 4:35, NBV2004)

Wanneer demonen werden uitgedreven, kwam het vaak voor dat ze zich verzetten. Enkele voorbeelden uit de Bijbel:

"Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem (=Jezus) zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer." (Marcus 9:20, NBV2004)

"De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw." (Marcus 1:26, NBV2004)

Zulke verschijnselen komen we vandaag de dag ook tegen bij demonenuitdrijvingen.

Bewijs dat Jezus de messias is

 

Vooral doordat Jezus op grote schaal demonen uitdreef, ook bij mensen met erg zware demonische gebondenheden, bewees Jezus overduidelijk dat Hij handelde op volmacht van de levende God. Daarom zei de schriftgeleerde Nikodemus:

"... Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen, die U doet, als God niet met Hem is." (Johannes 3:2, HSV2010).

Alleen door de kracht van de Heilige Geest en als gevolmachtigde van God de Vader kon Hij dat immers doen. Jezus zelf zei:

"Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen." (Matteüs 12:28, NBV2004)

Joodse leiders ontkenden dat in alle toonaarden. Eenmaal maakten ze het zo bont dat ze beweerden dat Jezus demonen uitdreef uit naam van hogere demonische machten.

"De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij." (Johannes 8:48-49, HSV2010)

"Maar de farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: 'Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.' Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: 'Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden?" (Matteüs 12:24-26, NBV2004)

"Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen." (Lucas 11:20, HSV2010)

Verder onderwijs over demonie

 

Jezus vertelde iets over demonie dat in die tijd waarschijnlijk onbekend was.

"Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: 'Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.' En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen.' " (Lucas 11:24-26, NBV2004)

Wanneer iemand bevrijd is van demonische gebondenheid, moet hij er ernst mee maken om zich tot God te bekeren en dichtbij God te leven. De actieve inwoning van de Heilige Geest voorkomt dat demonen bij zo iemand terugkomen.

Zie ook de onderwerpen:
- 'Demonen uitdrijven' in hoofdstuk 'Geestelijke gaven'
- 'Demonische gebondenheid' in hoofdstuk 'Bevrijding'.


Volgend onderwerp:

  3.7.19. Man met legioen demonen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies