banner image

 

3.7.22. Jezus wekte doden op

De Bijbel vermeldt drie voorvallen waarbij Jezus een dode heeft opgewekt. Dat zijn in onze ogen de meest spectaculaire wonderen die Jezus heeft gedaan:

Jezus toont zijn macht over de dood

"Zoals namelijk de Vader de doden laat opstaan en tot leven brengt, zo brengt ook de Zoon tot leven wie Hij wil."(Johannes 5:21, WV2012)

Deze woorden hebben een brede betekenis. Ze kunnen betrekking hebben op:

  1. het opwekken van doden, waarover we in de evangeliën kunnen lezen
  2. op de geestelijke levendmaking die bij iemands wedergeboorte plaatsvindt
  3. op de opstanding die gelovigen na de wederkomst van Jezus zullen meemaken
  4. bij het laatste oordeel wanneer mensen het voorrecht krijgen om op de nieuwe aarde te wonen

"Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?' " (Johannes 11:25-26, NBV2004)

Het is mogelijk dat een mens, die in de tussenwereld verkeert, bij uitzondering kan terugkeren tot het leven op aarde. Doordat Jezus tijdens zijn verblijf op aarde mensen uit de dood opwekte bewees Hij zijn macht over de dood. Daardoor worden christengelovigen van alle eeuwen gesterkt in hun geloof over de andere manieren waarop Jezus mensen tot een nieuw leven brengt. De opwekkingen uit de Bijbel vormen een illustratie van het leven dat Jezus wil geven aan ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt.

"... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." (Johannes 14:6, NBV2004)

Terug naar de aarde vanuit de tussenwereld

Als iemand uit de dood wordt opgewekt en verder gaat leven, is dat een ongelooflijk ingrijpende gebeurtenis. Daarna kan zo iemand nooit meer dezelfde zijn als wie hij daarvoor was. En daarover komen er natuurlijk allerlei vragen bij ons op. Wat gebeurt er als je sterft? En wat als je uit de dood wordt opgewekt?

Om hier een beter inzicht over te krijgen is het belangrijk te weten dat er zoiets als een tussenwereld is waar iemand aankomt wanneer hij sterft. Dat is een soort grensgebied tussen de fysieke wereld waarin wij leven en de geestelijke wereld waar God is. Het is mogelijk dat een mens, die in de tussenwereld verkeert, bij uitzondering kan terugkeren tot het leven op aarde. Wanneer Jezus iemand uit de dood opwekte, verkeerde die persoon nog in de tussenwereld. Zo zei Jezus, voordat Hij de overleden dochter van Jaïrus ging opwekken, dat ze niet gestorven was, maar dat ze sliep:

"Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij (=Jezus) zei: 'Houd op met klagen, want ze is niet gestorven maar slaapt.' Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was." (Lucas 8:52-53, NBV2004)

Dat woord 'slapen' was geen verzachtende uitdrukking voor de dood, zoals wij het woord 'ontslapen' kennen. Op het moment dat Jezus aankwam in het huis van Jaïrus was het meisje kennelijk nog in de tussenwereld. Toen Jezus haar uit de dood opwekte, keerde haar geest terug uit de tussenwereld en kon ze in de aardse sfeer verder leven:

"En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op ..." (Lucas 8:55, NBG1951)

Over het sterven van Lazarus sprak Jezus met soortgelijke woorden:

"... daarna zei Hij tot hen: Onze vriend Lazarus slaapt, maar Ik ga heen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen dan zeiden tot Hem: Heer, als hij slaapt zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, maar zij meenden dat Hij over de rust van de slaap sprak. Toen zei Jezus vrijuit tot hen: Lazarus is gestorven ..." (Johannes 11:11-14, TELOS1982)

In deze woorden maakte Jezus de overgang van het hemels perspectief (slaap=leven in de tussenwereld) naar het aardse perspectief (dood).

Zie meer hierover in onderwerpen 'Sterven' en 'Tussenwereld' in hoofdstuk 'Hiernamaals'.

Zulke wonderen gebeuren nog steeds

Het is een feit dat er vandaag de dag nog steeds mensen uit de dood opstaan in antwoord op gebed. Bijna altijd vindt dit plaats waar mensen zijn die geloven in de macht van God om wonderen te doen in de naam van Jezus. Persoonlijk heb ik gedurende mijn tijd in Papoea Nieuw-Guinea gesproken met drie mensen die ooggetuigen waren van een dodenopwekking. Ook heb ik contact gehad met een man die zelf uit de dood was opgewekt, nadat hij was gestorven aan een onherroepelijk dodelijke ziekte.