link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.4.5. Gelukkig wie gerechtigheid doen

Inhoud:

- Zaligspreking 4
- Jezus navolgen
- Anderen tot zegen zijn
- Bescheiden blijven


Zaligspreking 4

 

"Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." (Matteüs 5:6, NBV2004)

De woorden 'verzadigd worden' in deze zaligspreking betekent: overvloedige zegeningen van God ontvangen. Gerechtigheid is het tegenovergestelde van ongerechtigheid. Ongerechtigheid is zondigen, de verkeerde dingen doen. Gerechtigheid is het doen wat goed is. Jezus gebruikt hier opvallend sterke woorden 'hongeren en dorsten' naar gerechtigheid. Daarbij wil Jezus zeggen dat het over meer gaat dan 'ieder het zijne geven' en fatsoenlijk leven. In dat verband deed Jezus verderop in de Bergrede de volgende uitspraak:

"... Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan." (Matteüs 5:20, HSV2010)

Voor de Joodse leiders was het navolgen van Gods leefregels iets waarvoor ze geprezen wilden worden. Jezus heeft het in deze zaligspreking over een PASSIE om belangeloos te willen leven zoals God het wil.

"... Streef naar gerechtigheid ..." (1 Timoteüs 6:11, WV2012)

De 'Bijbel in Gewone Taal' geeft de volgende uitleg van deze zaligspreking:

"Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen." (Matteüs 5:6, BGT2012)

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid houdt ook een verlangen in naar een toekomstige wereld, waar de ongerechtigheid van onze wereld zal verdwijnen en Jezus zal regeren in een koninkrijk van gerechtigheid. Dat zal plaatsvinden tijdens het messiaanse vrederijk en nog later op de nieuwe aarde:

"Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust." (Jesaja 32:17-18, NBV2004)

"... Ik stel de vrede aan als wachter en de gerechtigheid als het gezag. Van geweld in je land wordt niets meer vernomen ..." (Jesaja 60:17-18, NBV2004)

"Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont." (2 Petrus 3:13, HSV2010)

Jezus navolgen

 

Jezus leefde in volkomen gehoorzaamheid aan zijn Vader:

"... Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis." (Filippenzen 2:7-8, WV2012)

"Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd." (Hebreeën 5:8, NBV2004)

Deze zaligspreking gaat over het principe dat gelovigen (in navolging van Jezus) zegen ontvangen wanneer zij van harte leven volgens Gods levenwet. God zegent wie Hem gehoorzamen, niet zozeer wie om zegeningen bidden. Het is een levenshouding van vertrouwen en gehoorzaamheid. Gerechtigheid bestaat uit daden die zijn verricht uit geloofsgehoorzaamheid.

"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." (Matteüs 6:33, NBV2004)

Zie ook de onderwerpen 'Geloofsgehoorzaamheid' en 'Gehoorzaamheid en zegen' in hoofdstuk 'Toewijding'.

Anderen tot zegen zijn

 

Gods kinderen zijn gezegend om te zegenen, om de ontvangen zegen door te geven. Gerechtigheid doen is in de eerste plaats het uitdelen van Gods liefde aan de mensen om je heen. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren worden gedaan:

  • met je ogen naar de mensen kijken zoals Jezus deed
  • je oren open houden zodat je het hulpgeroep hoort van mensen die je nodig hebben
  • met je mond goede dingen over en tegen andere mensen zeggen
  • met je handen behulpzaam zijn en je medemensen dienen
  • met je voeten bereid zijn te gaan om zegen te verspreiden
  • je inzetten voor sociale gerechtigheid

Jezus zei in dit verband ook:

"Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden." (Lucas 6:31, BGT2004)

Bescheiden blijven

 

Over het 'doen van gerechtigheid' waarschuwde Jezus om het niet te doen om daarvoor geprezen te worden. Dat was iets waar sommige farizeeën in gespecialiseerd leken te zijn:

"Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen." (Matteüs 6:1-4, NBV2004)

Zie ook de hoofdstukken 'Zegenende liefde' en 'Vruchtdragen'.


Volgend onderwerp:

  3.4.6. Gelukkig wie barmhartig zijn 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies