link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.4.6. Gelukkig wie barmhartig zijn

Inhoud:

- Zaligspreking 5
- Gods barmhartigheid
- Vergevingsgezindheid


Zaligspreking 5

 

"Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden." (Matteüs 5:7, NBV2004)

Barmhartigheid is een levenshouding van medelijden en warme behulpzaamheid, vooral tegenover mensen die het moeilijk hebben. Barmhartigheid is een belangrijke eigenschap in Gods koninkrijk en onbarmhartigheid is een ernstige zonde die niet zonder gevolgen is:

"Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de arme, ook hij zal roepen en niet verhoord worden." (Spreuken 21:13, HSV2010)

Maar wie wel omziet naar andere mensen, zal dat ook van anderen krijgen wanneer ze zelf hulp nodig hebben.

"Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven." (Psalm 41:2, NBV2004)

Gods barmhartigheid

 

Barmhartigheid is een belangrijke eigenschap van God.

"Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting." (2 Korintiërs 1:3, HSV2010)

Jezus heeft Gods barmhartigheid op veel verschillenden manieren gedemonstreerd. Zo lezen we in de Bijbel verschillende keren dat Jezus diep bewogen was met mensen die een bepaalde nood hadden:

"En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar ..." (Lucas 7:13, HSV2010)

Een van de bekendste gelijkenissen van Jezus is die van de barmhartige Samaritaan. Daarin liet Jezus zien dat het omzien naar medemensen in nood voor God belangrijker is dan elke andere vorm van godsdienstigheid.

"... leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer ..." (Matteüs 9:13, HSV2010)

"Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is." (Lucas 6:36, NBV2004)

"Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft." (Efeziërs 4:32, NBV2004)

Vergevingsgezindheid

 

Mensen kunnen soms zo onbarmhartig oordelen over andere mensen als ze vinden dat die in één of ander opzicht tekortschieten. Barmhartigheid betekent ook dat je mild en liefdevol bent in je mening over anderen.

"De liefde ... rekent het kwaad niet aan ..." (1 Korintiërs 13:4-5, NBV2004)

Barmhartigheid houdt ook vergevingsgezindheid in. Jezus is gestorven voor de zonden van de mensheid en op basis daarvan is er vergeving voor jouw en mijn zonden mogelijk geworden. De volgelingen van Jezus behoren ook van harte de mensen te vergeven die hen iets aangedaan hebben, ook al is dat soms erg moeilijk. Bedenk wel dat de kruisdood van Jezus ook een moeilijk offer was dat Jezus voor jou heeft gebracht.

"Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal je Vader jullie overtredingen ook niet vergeven." (Matteüs 6:14-15, WV2012)

Zie ook de onderwerpen:
- 'God is ruimhartig' in hoofdstuk 'Gods vriendelijkheid'
- 'Goedheid' in hoofdstuk ' Vruchtdragen'
- 'Vergeven' in hoofdstuk ' Beproevingen'


Volgend onderwerp:

  3.4.7. Gelukkig wie zuiver van hart zijn 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies