banner image

 

3.4.8. Gelukkig wie vrede brengen

Zaligspreking 7

"Gelukkig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd." (Matteüs 5:9, TELOS1982)

"Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden." (Matteüs 5:9, HSV2010)

Vredestichters in het koninkrijk van de hemel zijn bijna altijd gerijpte christenen. Vandaar dat Jezus in deze zaligspreking niet sprak over KINDEREN van God (zoals je in de meeste Nederlandse Bijbelvertalingen leest), maar ZONEN van God. En zo staat het ook in de brontekst. Het woord 'zonen' wijst in deze zaligspreking op geestelijk volwassen kinderen van God. Een KIND van God word je namelijk door wedergeboorte, niet door het stichten van vrede.

In een wereld vol competitie en rivaliteit is het een weldaad als je vredestichters tegenkomt, die niet uit zijn op eigenbelang, die geen conflicten aanwakkeren of opblazen, maar die mensen weer bij elkaar brengen.

Jezus bracht vrede

Jezus is de grootste vredestichter van alle tijden omdat Hij vrede heeft gebracht tussen God en de mensheid die in opstand tegen God was gekomen door de zondeval. Elke wedergeboren gelovige heeft nieuw leven ontvangen, dat gekenmerkt wordt door liefde, vreugde en vooral ook: vrede. Dat zijn regelrechte geschenken van God.

"Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus." (Romeinen 5:1, HSV2010)

Wie dicht bij Jezus leeft, draagt de vrede van Jezus als het ware in zich mee. Die vrede is het resultaat van:

Zie meer hierover in onderwerp 'Vrede' in hoofdstuk 'Vruchtdragen'.

Vrede om uit te delen

De vrede die je van God ontvangt is er ook om uit te delen. Dat kan door een voorbeeld te zijn voor anderen door de vrede die je uitstraalt. Maar het kan ook vorm krijgen als je de onderlinge vrede bewaart met de mensen om je heen. Of als je vrede weet te brengen in een situatie van onvrede.

Vooral je plaatselijke gemeente is een oefenplaats om de onderlinge vrede en eenheid met elkaar te hebben:

"wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft." (Efeziërs 4:2-3, NBV2004)

"Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar." (Romeinen 14:19, NBV2004)

"Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven." (Romeinen 12:18, NBV2004)