link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

3.4.9. Gelukkig wie vervolgd worden

Inhoud:

- Zaligspreking 8
- Jezus werd vervolgd en gedood
- Volgelingen van Jezus kunnen vervolging verwachten
- Geloofsvervolging is normaal
- Gelukkig ondanks vervolging


Zaligspreking 8

 

Deze zaligspreking voor gelovigen die de meeste liefde aan Jezus bewijzen doordat ze Hem trouw blijven ondanks vervolging.

"Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen." (Matteüs 5:10, TELOS1982)

Het bijzondere van deze zaligspreking blijkt ook uit de extra toevoeging die Jezus erbij gaf:

"Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van Mij. Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn." (Matteüs 5:11-12, TELOS1982)

Jezus werd vervolgd en gedood

 

Jezus had meer afwijzing, vijandschap, smaad, vervolging en intens lijden te verduren dan enig ander mens ooit.

"Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: 'Offers en gaven hebt u (=God de Vader) niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: 'Hier ben ik,' want dit staat in de boekrol over mij geschreven: 'Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.' " (Hebreeën 10:5-7, NBV2004)

De haat en vergeldingsdrang van de Joodse leiders tegenover Jezus was grenzeloos:

"... Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende." (Marcus 14:64, NBV2004).

Zie de hoofdstukken 'Lijden van Jezus' en 'Sterven van Jezus'.

Volgelingen van Jezus kunnen vervolging verwachten

 

Jezus bereidde zijn discipelen erop voor dat zij dezelfde soort haat en vervolging konden verwachten. Hij zei tegen hen:

"Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn Meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen ..." (Johannes 15:20, NBV2004)

Waarom benadrukte Jezus deze laatste zaligspreking zo sterk? Ik denk om twee redenen:

  1. Trouw blijven bij geloofsvervolging vraagt om de grootste geloofsinspanning en offerbereidheid van gelovigen.
  2. De eeuwige beloning voor trouw, desnoods bereidheid om je leven op te offeren uit liefde voor Jezus, zal het allerhoogste zijn.

"... Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven." (Openbaring 2:10, WV2012)

"... Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God ... Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang. De andere doden werden niet levend voordat de duizend jaren voorbij waren ..." (Openbaring 20:4-5, WV2012)

De gelovigen die hun leven hebben verloren vanwege hun trouw aan Jezus zullen in het hiernamaals de hoogste posities ontvangen om met Jezus te regeren tijdens het messiaanse vrederijk en op de nieuwe aarde.

Geloofsvervolging is normaal

 

Iedereen die serieus met Jezus leeft zal weerstanden meemaken in zijn leefomgeving. Voorbeelden:

  • Afwijzing van familieleden, die je daardoor vreemd, overdreven geestelijk, saai of onuitstaanbaar vinden.
  • Je ligt eruit bij collega's, wordt niet serieus genoemd bij gesprekken of buitengesloten wanneer je niet mee wil doen met dingen die ingaan tegen je geloofsprincipes.
  • Relaties met sommige vroegere vrienden houden op te bestaan.
  • Achterstelling bij promoties in de werksfeer, of lagere resultaten op school of bij je studierichting.
  • Sommige beroepen mag je als christen eenvoudigweg niet of slechts beperkt uitoefenen (denk bijvoorbeeld aan weigerambtenaren bij huwelijkssluitingen of artsen en verpleegkundigen die niet willen meewerken bij abortus).

In veel andere landen hebben gelovigen te maken met regelrechte vijandigheid, zoals in vrijwel alle landen waar veel moslims wonen. Daar worden moslims die in Jezus gaan geloven vaak uit de familie gestoten, mishandeld of zelfs vermoord.

In de tijd van de apostel Paulus was geloofsvervolging de gewoonste zaak van de wereld. Hij schreef zelfs:

"Overigens, allen die in verbondenheid met Christus Jezus God willen dienen in hun leven, zullen vervolgd worden." (2 Timoteüs 3:12, GNB1996)

Gelukkig ondanks vervolging

 

De apostel Petrus schreef hierover het volgende:

"Vrienden, sta niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Wat u overkomt, is niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan het lijden van Christus, des te meer verheugd moet u zijn. Want u zult van vreugde juichen op de dag dat hij zijn glorie openbaart." (1 Petrus 4:12-13, GNB1996)

"... Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem." (1 Petrus 2:20-21, NBV2004)

De Bijbel zegt ons nadrukkelijk dat Jezus in tijden van lijden dichterbij is dan ooit.

"Prijs u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus: het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust." (1 Petrus 4:14, WV2012)

In de Bijbel lezen we positieve voorbeelden van omgaan met vervolging:

"... toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf." (Hebreeën 10:34, NBV2004)

"... we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt ... " (Romeinen 5:3, NBV2004)

De Bijbel staat ook vol met beloften over de grote heerlijkheid die martelaren in het hiernamaals zullen ontvangen.

"Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden." (Romeinen 8:18, NBG1951)

Zie ook hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 3.4. Zaligsprekingen van Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies