link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.5. Wat is bekering?

Inhoud:

- Begin van het christenleven
- Ommekeer
- Met heel je ziel en heel je hart
- Bekeringsaspecten
- Vervolgbekering of geloofsvernieuwing


Bekering is het begin van een geloofsavontuur dat je leven drastisch zal veranderen en verrijken. Bekering is de noodzakelijke voorwaarde om nieuw leven van God te ontvangen (wedergeboorte).

Begin van het christenleven

 

Daarbij kunnen we drie fasen onderscheiden:

  1. Ontdekking - Het ontdekkingsproces, dat vooraf gaat aan het ontvangen van nieuw leven, kan kort duren of lang, soms wel meer dan een half mensenleven lang.
  2. Bekering - Dit is een korte tijd of een moment waarbij je ervoor kiest om een relatie met Jezus te willen hebben en Hem te willen volgen voor de rest van je leven. Het is de belangrijkste en de meest zegenrijke mijlpaal van je leven.
  3. Wedergeboorte - Bekering hangt nauw samen met wedergeboorte. Het is een merkbare verandering in je binnenste doordat de Heilige Geest in je hart komt wonen. En daarmee heb je het nieuwe leven van God ontvangen. Wedergeboorte is Gods antwoord op elke ware bekering, waarbij je in de meeste gevallen persoonlijk ervaart dat er iets met je gebeurd is.

Ontdekking, bekering en wedergeboorte hangen nauw samen en vloeien als het ware in elkaar over. Bij ontdekking lijkt het of je dat als mens allemaal zelf doet, maar ook daarbij is God actief met je bezig, doordat Hij je langzamerhand steeds meer dingen laat ontdekken en begrijpen. Hoe dat precies werkt weten we niet. Gedurende dat hele proces krijg je steeds meer vertrouwen in Jezus en in de boodschap van de Bijbel. Bij het woord 'wedergeboorte' denken we vooral aan de duidelijke bewustwording van het nieuwe leven dat in je hart is gekomen, waardoor je zeker weet: "Nu ben ik een kind van God geworden, nu hoor ik voortaan bij Hem!"

Ommekeer

 

Bekering betekent dat je je afkeert van je bestaande manier van leven en op een nieuwe manier wil gaan leven, in verbondenheid met Jezus. Dit hoofdstuk is geschreven vanuit die gedachte, waarbij zoveel mogelijk aspecten van een bekeringsproces worden besproken.

Bekering is een innerlijke omkeer die verder gaat dan hier en daar een paar aanpassingen in je gedragspatronen. Het betekent dat je gaat leven vanuit een totaal ander beginpunt en met een totaal ander doel. Bekering is een eerste belangrijke stap zetten naar God toe. Het gaat om de belangrijkste levenskeuze die een mens ooit kan maken. Centraal is daarbij het geloof in Jezus, de Zoon van de levende God. De apostel Paulus drukte het als volgt uit:

"Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer." (Handelingen 20:21, NBV2004)

Met heel je ziel en heel je hart

 

In de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament komen we twee verschillende woorden voor 'je bekeren' tegen:

  1. metanoeo - Een innerlijke verandering van denken doormaken, met berouw over je zonden en een verlangen naar innerlijke vernieuwing. Hierbij zijn vooral je verstand en gevoel betrokken.
  2. epistrepo - Besluiten om je af te keren van je oude, zondige leven en je toe te keren naar God om een nieuw leven te beginnen, dat in overeenstemming is met Gods levenswet. Hierbij komen vooral je wil en je gedrag in actie.

Deze twee verschillende begrippen komen we naast elkaar tegen in het volgende Bijbelgedeelte:

"Kom dus tot inkeer (metanoeo) en bekeer u (epistrepo), opdat uw zonden uitgewist worden ..." (Handelingen 3:19, HSV2010)

"Wend u af van uw huidige leven (metanoeo) en keer terug tot God (epistrepo) om vergeving te krijgen voor uw zonden." (Handelingen 3:19, NBV2004)

Je tot God bekeren doe je met je hele ziel en je hele hart. In hoofdstuk ' Wie ben je als mens?' wordt uitgelegd dat je de volgende acht functies kunt onderscheiden in je ziel en je hart:

schema hart en ziel

In dat hoofdstuk wordt ook uitgelegd waarom het zo belangrijk is om daar wat meer over te weten. Elk van die acht functies speelt een duidelijke rol in het geloofsleven en ook bij je bekering.

Bekeringsaspecten

 

In het volgende overzicht zie je de samenhang van alles wat met bekering te maken heeft. Daarin kom je de vier aspecten van het hart en van de ziel ook weer tegen.

ziel / hart
aspect
bekeringsaspect
omschrijving
verstand
    geweten
- Gods Woord aannemen
- zondebesef
Je accepteert de Bijbel als Gods Woord en de waarheid waaruit je wilt leven.
Je hebt berouw over je zonden en belijdt die tegenover God.
gevoel
    gemoed
- vertrouwen krijgen in Jezus
- je geluk van Jezus verwachten
Je verlangt naar een levende relatie met God en met Jezus
Je vertrouwt dat Gods zegeningen veel meer waarde hebben dan die van je oude leven
wil
   loyaliteit
- Jezus aannemen als je verlosser
- Jezus aannemen als je Heer
Je accepteert Gods aanbod van genade en neemt Jezus aan als je verlosser.
Je geeft je leven over aan Jezus en neemt Hem aan als de Heer van je leven.
gedrag
   levensstijl
- afstand nemen van je oude leven en willen leven met God Je hebt een ernstig voornemen om te gaan leven zoals God het wil, als een uiting van dankbare liefde en toewijding.

Bekeringsaspecten

Dit overzicht is geen draaiboek voor bekeerlingen, geen stappenplan dat in een bepaalde volgorde moet worden 'afgewerkt'. Het is wel een overzicht van een aantal deelprocessen die met elkaar verweven zijn, waarbij er een groeiende innerlijke verbondenheid met Jezus ontstaat.

In de praktijk komen lang niet alle mensen zo 'compleet' tot bekering als hierin beschreven is. Als bepaalde bekeringsaspecten niet voldoende hebben plaatsgevonden, kan dit op termijn geloofsproblemen veroorzaken en zelfs terugval. Gelovigen moeten dan later doen of overdoen wat bij hun bekering te weinig aandacht had gekregen. Hoe grondiger je bekering, hoe krachtiger je start in het nieuwe leven dat God geeft.

Een goed begin is het halve werk.

Vervolgbekering of geloofsvernieuwing

 

Er zijn mensen die tamelijk plotseling tot bekering zijn gekomen, maar er later achter komen dat hun bekering lang niet compleet was. Ze hebben bijvoorbeeld wel Jezus als hun verlosser aanvaard, maar hebben onvoldoende aandacht besteed aan het afleggen van bepaalde zonden. Of ze hebben nooit eerder beseft wat het belang is van persoonlijke overgave in hun leven. Ook dan is het zaak om de bekering als het ware compleet te maken.

In sommige kerkelijke kringen spreekt men van een levenslang proces van doorgaande bekering van een christen. Als het goed is komen in het leven van elke gelovige momenten voor van afstand nemen van bepaalde zonden en van hernieuwde toewijding aan God.

In al deze gevallen is het dan goed om alle bekeringsaspecten, die in de volgende onderwerpen genoemd worden, opnieuw te doorlopen, voor zover van toepassing. Evenals bekering wordt gevolgd door wedergeboorte als een geschenk van nieuw leven dat je van God ontvangt, zo wordt een 'vervolgbekering' gevolgd door een innerlijke vernieuwing, waardoor de vrede en de kracht weer als nieuw in je leven terugkomt of sterker wordt. Een wedergeboorte kun je maar eenmaal in je leven meemaken, maar bij elke geloofsvernieuwing krijgt je nieuwe leven meer invloed zodat je geloof krachtiger wordt.


Volgend onderwerp:

  4.2.6. Vertrouwen krijgen in Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies