banner image

 

4.2.6. Vertrouwen krijgen in Jezus

Bekering en je gevoel

Alles wat je meemaakt aan gebeurtenissen, ontmoetingen, wat je hoort, ziet, voelt of ruikt, het komt allemaal via je zintuigen van buiten naar binnen en laat allerlei gevoelsindrukken achter. Met je verstand ben je bewust van je leven, met je gevoel beleef je je leven. In vertrouwensrelaties met mensen (en ook met God) spelen gevoelservaringen een belangrijke rol.

Geloof bestaat voor een groot deel uit vertrouwen en dat geldt zeker ook voor het christelijk geloof. Vertrouwen kun je niet leren en elkaar niet geven. Het moet groeien en daarbij spelen persoonlijke ervaringen een belangrijkere rol dan veel mensen denken. In het dagelijks leven ga je iemand vertrouwen door persoonlijke contacten met die persoon en door wat je van betrouwbare mensen over die persoon hoort. Evenzo kan je vertrouwen in Jezus groeien door contacten met christengelovigen die je kent of ontmoet en ook door eventuele persoonlijke godservaringen.

Geloof het of niet, maar de eerste stap om christen te worden begint bij verreweg de meeste mensen niet met Bijbelkennis (de verstandelijke kant van het geloof) maar met beleving (de gevoelskant van het geloof). Daarom beginnen we bij de uitleg over bekering bij het gevoel.

Ontdekken wat gelovigen anders maakt

Jongeren met een positief christelijke achtergrond kunnen al op jonge leeftijd iets ervaren van de vrede en geborgenheid die God geeft. Als hun ouders hen over Jezus vertellen, dan proeven ze wat die verhalen in het hart van de ouders doen. Ze merken hoe hun ouders het vinden om naar de kerk te gaan en wat bijvoorbeeld de Bijbel en het gebed voor hen betekent. Wat ze bij hun ouders of in hun kerkelijke kring proeven aan echtheid of onechtheid, geestelijke kracht of geestelijke zwakheid heeft vaak meer invloed op hun geloofskeuze dan de woorden die ze horen over het christelijke geloof, bijvoorbeeld in de kerk.

Mensen die buiten de kerk zijn opgegroeid komen meestal tot bekering door contacten met christenen die het effect uitstralen van hun verbondenheid met God. Ze zien iets bijzonders in deze mensen, innerlijke vrede en vreugde die niet opgelegd is maar uit hun binnenste komt. Levens van christenen spreken vaak veel duidelijker dan hun woorden. Ze zien heel goed dat christenen verre van volmaakt zijn, maar ook dat ze toch iets hebben dat de moeite waard is en dat ze beter kunnen omgaan met moeilijke levensomstandigheden.

Zo heeft de ontmoeting met oprechte gelovigen ook een belangrijke rol gespeeld in mijn eigen leven. Dat kwam vooral door het contact met een gelovig echtpaar in onze woonplaats. Wat me opviel was dat ze niet op een verstandelijke of theoretische manier over Jezus spraken, maar als over iemand die ze kenden en die ze boven alles liefhadden. De warmte van hun persoonlijke relatie met God trof me zo sterk, dat het diepste van mijn hart dat herkende als 'het echte'. Ik verlangde ernaar om hetzelfde te ontvangen. Daarmee opende ik mijn hart voor God. Of opende God mijn hart voor Hem? Waarschijnlijk allebei.

Andere mensen worden getroffen doordat ze via de media kennis nemen van christengelovigen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Denk maar aan mensen als Moeder Theresa en het vele werk dat door christenen wordt gedaan in rampgebieden en ontwikkelingshulp.

Helaas zijn er ook kerkmensen die doorgaan voor christenen, terwijl er in hun leven weinig of niets te zien is van de levensstijl van Jezus. Sommige mensen hebben uitgesproken slechte ervaringen met bepaalde christenen. Anderen zijn geschokt door misstanden in sommige kerken, die bepaald geen reclame waren voor het christelijk geloof. Dat neemt niet weg dat Jezus wel volledig jouw vertrouwen waard is en dat er ook christengelovigen zijn die iets moois van Hem in hun leven uitstralen. Volmaakte christenen zul je nergens tegenkomen, want het blijven mensen met hun beperkingen en tekortkomingen. Maar als het goed is maken christengelovigen een levenslang groeiproces door waarbij hun band met Jezus steeds sterker wordt en waarbij er steeds meer goeds van hen afstraalt.

Ontdekken wie Jezus is

De centrale persoon van het christelijke geloof is Jezus, de Zoon van de levende God. Jezus is de meest unieke en de meest interessante persoon uit de wereldgeschiedenis. Over niemand zijn er zoveel boeken en liederen geschreven, en er is niemand van wie zo onnoemelijk veel mensen zijn gaan houden. Één van de belangrijkste vragen die je jezelf kunt stellen is de volgende: Is Jezus je vertrouwen waard en is Hij je aandacht waard? Onderzoek het zelf. Je komt veel over Jezus te weten als je met volle aandacht één van de vier evangeliën gaat lezen. Dat zijn de Bijbelboeken Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes met uitvoerige levensbeschrijvingen van Jezus. Ik raad je aan om met Lucas te beginnen.

Hoe komt Jezus daarin bij je over? Is Hij echt wie Hij zegt te zijn? Zou Hij echt de waarheid hebben gesproken of heeft Hij alleen maar wat mooie verhalen verteld? Het gaat dus om deze vraag in je achterhoofd: komt Jezus betrouwbaar over?

In Herschepping kun je veel over Jezus lezen in de volgende hoofdstukken:

Als je iemand goed wil leren kennen, is het ook belangrijk om zijn achtergrond te leren kennen. Ook wil je dan graag kennismaken met zijn familieleden en vrienden. Wat Jezus betreft heb je een omvangrijk Boek gekregen met al die achtergrondgegevens. Het bestaat uit twee delen: het Oude Testament (over de relatie tussen God en de vroegste gelovigen en het uitverkoren volk Israël) en het Nieuwe Testament (over Jezus en zijn relatie met de mensen die hun vertrouwen op Hem stellen). Dit alles zal je helpen nog meer vertrouwen te krijgen in de betrouwbaarheid van de woorden van God en van Jezus.

Hoe komt iemand ertoe om de Bijbel te accepteren als een betrouwbaar boek? Waarom zou de boodschap van de Bijbel meer waar zijn dan alle andere waarheden? Vooral omdat Jezus, de centrale persoon van de Bijbel, betrouwbaar is. En de meeste mensen vinden de brenger van een boodschap minstens zo belangrijk als de boodschap zelf. Als je van een onbekend figuur op straat een opzienbarend verhaal hoort, ben je niet meteen zover dat je zijn verhaal gelooft. Als je hetzelfde verhaal van een betrouwbaar persoon hoort, vind je het al een stuk geloofwaardiger.

Lees meer in hoofdstuk 'Bijbel'.

Godservaringen

Er zijn mensen die iets van God ervaren terwijl ze nog naar Hem op zoek zijn. Soms zijn het opeenvolgende gebeurtenissen waarvan ze proeven dat die van hogerhand zijn georganiseerd. Sommigen ontvangen dromen of visioenen waarin ze Jezus of engelen zien. Er zijn veel verhalen bekend van mensen die allerlei uiteenlopende ervaringen hebben meegemaakt waardoor ze wisten dat God een realiteit was en naar hen omzag. Talloze moslims over de hele wereld komen in deze tijd tot bekering doordat Jezus hen in een droom verschijnt.

Kijken we naar het leven van de apostel Paulus, dan zien we dat Jezus op een spectaculaire manier is verschenen om hem op de knieën te krijgen (Handelingen 9). Sergius Paulus, een landvoogd op Cyprus, kwam tot geloof doordat God via Paulus een wonderteken deed (Handelingen 13:6-12) en zo zijn er meer voorbeelden te vinden in de Bijbel. Zo kwam een collega van mij tot bekering nadat Jezus persoonlijk als een lichte gedaante in zijn kamer verscheen.

Wonderen van God die vandaag de dag gebeuren kunnen mensen ook tot interesse prikkelen waardoor zij open komen te staan voor de boodschap van het evangelie. Dat er ook nu zulke wonderen van God gebeuren is een onweerlegbaar feit. Maar de meeste mensen maken niet zulke spectaculaire dingen mee. Wel komt het vaak voor dat mensen in hun hart geraakt worden door een mooi christelijk lied, een kerkdienst, tijdens een gebed of op een moment van stilte en overdenking. Ze krijgen dan bevestigingen van het feit dat er wel degelijk een God is die naar hen omziet en hen iets probeert duidelijk te maken.

Jezus bracht vrede tussen God en de mensheid

Het eerste mensenpaar Adam en Eva had een vanzelfsprekende relatie met God. Maar door de zondeval is daar abrupt een einde gekomen. Het meest bekende gevolg van de zondeval is dat alle mensen opgroeien met een neiging tot verkeerd gedrag. Het lijkt wel een soort ziekte, als een kankergezwel met uitzaaiingen in alle aspecten van ons leven. Daardoor is een relatie met de heilige God onmogelijk.

"Ook u was vroeger van God vervreemd en Hem vijandig gezind door uw slechte daden." (Kolossenzen 1:21, WV2012)

Feitelijk ben je van nature een vijand van God omdat je (vanwege je zondigheid) ongewild behoort tot het geestelijke machtsgebied van de satan, Gods tegenstander.

Jezus is naar de aarde gekomen om door zijn kruisdood de mensheid met God te verzoenen. Verzoening betekent dat Jezus door zijn sterven aan het kruis de weg heeft geopend waarover de mens tot God mag naderen en zelfs een diepgaande relatie met God kan hebben.

"... Zo bracht hij (=Jezus) vrede en verzoende hij door het kruis ... door in zijn lichaam de vijandschap te doden." (Efeziërs 2:15-16, NBV2004)

Verlangen naar een duurzame relatie met God

De hele Bijbel staat vol met inspanningen van God om contact te krijgen met mensen. Niet omdat God macht wil uitoefenen over hun levens of hen wil gebruiken als slaven, maar omdat Hij als schepper de mensen zo gemaakt heeft dat zij alleen in verbondenheid met Hem het hoogste levensgeluk kunnen vinden. De ontdekking dat God van je houdt, dat Hij je persoonlijk kent en dat Hij een relatie met je wil onderhouden is de belangrijkste ontdekking van je hele leven.

God manifesteert zich in drie Godspersonen: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een relatie met God is een relatie met elk van de drie Godspersonen:

  1. God is je Vader - Als schepper heeft Hij ervoor gezorgd dat jij op de wereld kwam. Bij je bekering ontvang je van God bovendien een nieuw leven (wedergeboorte) door een soort geestelijke 'internetaansluiting' met de hemel. Daarna weet je dat God helemaal ECHT je Vader is. Als Vader wil God ook voor je zorgen, je leven leiden, je helpen groeien in geloof en in het uitdelen van Gods liefde aan anderen.
  2. Jezus is je verlosser en Heer - Doordat Jezus voor jou aan het kruis is gestorven om het voor jou mogelijk te maken om een relatie met God te hebben, ontvang je Gods zegeningen vanwege Hem. Hij wordt de centrale persoon in je leven.
  3. De Heilige Geest is je helper - De Heilige Geest verbindt zich met het hart van elke wedergeboren gelovige. Door de Heilige Geest merk je dat God dichtbij je is, vooral om je inzicht te geven en je te helpen leven zoals God het wil. Je behoudt je eigen wil en maakt je eigen keuzen, terwijl de Heilige Geest je helpt, bemoedigt en adviseert.

Lees meer in:
- onderwerp 'Geloof als liefdesrelatie', eerder in dit hoofdstuk
- hoofdstuk 'Relatie met God'.