link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.9. Zondebesef

Inhoud:

- Bekering en je geweten
- Zonden veroorzaken scheiding tussen God en mens
- Jezus heeft vergeving van zondeschuld mogelijk gemaakt
- Zondig hart
- Berouw
- Zonden belijden en vergeving ontvangen
- Gods levenswet aannemen als de norm voor je leven
- Moet ik eerst een goed mens worden voordat ik me bekeer?


Bekering en je geweten

 

Bekering houdt onder meer in dat je een schoon geweten krijgt, zodat je een nieuwe start kunt maken en met een nieuw leven kunt beginnen. En dat moet grondig gebeuren. Dit doet denken aan het schilderen van een huis. Iedere schilder weet dat je eerst grondig roest of loszittende verf moet verwijderen en het oppervlak goed afschuren. Pas daarna kun je gaan schilderen. En daarover gaat dit onderwerp. Er moet worden afgerekend met alles wat met zonde te maken heeft: verkeerde dingen die je in het verleden hebt gedaan en slechte gewoonten waarbij je God en je medemensen tekort doet. Pas dan is je hart opgeruimd zodat er een nieuw leven in je hart kan ontstaan.

Zonden veroorzaken scheiding tussen God en mens

 

Om een relatie met iemand te kunnen hebben, is het nodig dat er niets tussen jou en de ander instaat. Als je bijvoorbeeld ruzie hebt gehad, moet die worden bijgelegd. Zo is het ook als je God zoekt en een relatie met Hem zou willen hebben. Als een getrouwd persoon vreemdgaat, kan het nooit meer goed komen met de huwelijkspartner zolang die misstap niet is beleden met een diep schuldbesef en het stellige voornemen om het nooit meer te doen.

De Bijbel spreekt in zulke gevallen over zonde en schuld. Je zonden omvatten alle gedragingen waarin je God en je medemensen niet respecteert en liefhebt en vooral je eigenbelang zoekt. Zonden vormen een barrière tussen jou en God.

"... uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God ..." (Jesaja 59:2, NBG1951)

Veel mensen hebben totaal geen gevoel van zondigheid. En ze willen ook niet graag worden aangesproken over hun zondigheid. Dat is immers intolerant en intolerantie is de ergste zonde in onze huidige samenleving. Iedereen is immers goed en we moeten iedereen toch in zijn waarde laten? Kletskoek! Ieder mens is zondig en iedereen weet heel goed dat dit waar is.

"Want allen hebben gezondigd ..." (Romeinen 3:23, HSV2010)

Zonde is de meest vernietigende kracht op aarde, waardoor Gods mooie schepping bij de zondeval is ontluisterd. Maar die zonde zit ook in jouw hart, ook al voel je je misschien helemaal geen slechterik. Zonden hebben afschuwelijke gevolgen. Je doet er God en je medemensen tekort mee en je berooft jezelf van het geluk dat voortkomt uit echt liefde voor alle mensen. Verreweg de meeste ellende die we op de wereld en in onze eigen leefomgeving tegenkomen is te herleiden tot zondig gedrag van anderen of van jezelf. Zonde vervuilt je geweten en veroorzaakt ongelukkig makende gevoelens van schuld en schaamte. En wat nog erger is: door je zondige gedrag ben je onderweg naar de ondergang: de eeuwige dood. Dat is geen populaire boodschap, maar het is wel waar!

"Het loon van de zonde is de dood ..." (Romeinen 6:23, NBV2004)

Jezus heeft vergeving van zondeschuld mogelijk gemaakt

 

Door het plaatsvervangend sterven van Jezus is de zondeschuld van de gehele mensheid tegenover God vereffend. De apostel Paulus schreef hierover:

"Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven ... dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat" (1 Korintiërs 15:3, NBV2004)

Jezus heeft de schuld van de gehele mensheid dus op zich genomen en heeft de bijbehorende straf gedragen op het kruis. De onschuldige, volkomen reine Zoon van God onderging de toorn van God vanwege de zondeschuld van de hele mensheid.

Dat betekent niet dat elke zondeschuld van ieder mens bij voorbaat is vergeven. Maar wel dat iedereen die met berouw over zijn zonden bij God komt, persoonlijk vergeving van zonden ontvangt. Zondebesef is het fundament van bekering. Zonder zondebesef is er geen sprake van een echte bekering.

Zondig hart

 

Als onbekeerd mens heb je een miserabele uitgangspositie. Je diepste innerlijk (wat we 'je hart' noemen) is ernstig aangetast door de zonde. Zeg maar rustig: doodziek door de zonde. In het volgende overzichtje kun je lezen wat dat inhoudt.

hartsaspect
ONBEKEERD MENS
kenmerken geestelijke conditie
geweten je eigen normen hanteren schuldig tegenover God
gemoed wereldse verlangens ver van God
loyaliteit je eigen baas willen zijn in de macht van de satan
levensstijl je eigen leven leiden geestelijk dood

Onbekeerd zijn

Alles over ziel en hart wordt uitgelegd in hoofdstuk 'Wie ben je als mens?'.

Als je naar de tweede kolom kijkt, valt het op dat alles bij een onbekeerd mens draait om ik, ik en nog eens ik. Dit geldt voor alle mensen, ook voor mensen met een kerkelijke achtergrond, die nog niet van binnenuit veranderd zijn door een duidelijk waarneembare wedergeboorte. Waarschijnlijk niet zo erg als bij de meeste ongelovigen, maar ook zij moeten toegeven dat er veel ik-gerichtheid in hun hart voorkomt en daar gaat het om bij het begrip 'zonde'.

Berouw

 

God biedt je vergeving van zonden aan om weer met Hem in het reine te komen. Als je oprecht berouw hebt over je zonden en je zondige levenshouding, dan wil God je vergeven zodat je een nieuw begin met je leven kunt maken.

Het kan een hele worsteling zijn om tot oprecht berouw te komen, omdat het niet gemakkelijk is om te erkennen dat je een zondaar bent en dus een verloren mens. Niemand wil immers een loser zijn. De noodzaak om tot berouw te komen geldt niet alleen voor mensen die een door en door zondig leven leiden. Dat is ook nodig voor mensen uit kerkelijke kringen die niet eerder tot een diepgaand zondebesef zijn gekomen.

"Nader tot God en Hij zal u naderen ... Verneder u voor de Heer en Hij zal u verheffen." (Jakobus 4:8-10, WV2012)

Als je in de spiegel durft te kijken die de Bijbel je voorhoudt, dan ga je zien dat je in diepste wezen een ellendige zondaar bent, geen haar beter dan andere mensen, ook al vind je jezelf een christen. Ook jij hebt toegegeven aan verkeerde verlangens, hebt andere mensen tekort gedaan en misschien wel veel ergere dingen gedaan. Daardoor heb je geen innerlijke verbondenheid met je Schepper en mis je het doel waarvoor je Schepper jou heeft geschapen.

Berouw gaat dieper dan spijt. Spijt wil zeggen dat je je rot voelt en je schaamt om wat je hebt uitgespookt. Berouw betekent dat je zoveel spijt hebt dat je daadwerkelijk wil veranderen. Spijt is gericht op jezelf, op je eigen schaamte en schade. Berouw is vooral een diepgaand verdriet over een geschonden relatie met God als gevolg van je gedrag. Berouw is een belangrijke drijfveer om Gods vergeving te zoeken en om ernaar te gaan verlangen dat je weer met een schone lei kan beginnen (voorbeelden: Lucas 18:13; Handelingen 26:20).

Zonden belijden en vergeving ontvangen

 

Als je in je hart overtuigd bent van bepaalde zonden die je gedaan hebt of gewend bent om te doen, mag je ze belijden, dat wil zeggen: eerlijk aan God vertellen wat je verkeerd hebt gedaan. Niet aankomen met: "Heer, wilt U al mijn zonden vergeven?" Want zo'n lege formule uitspreken is geen zonden belijden. Noem je zonden bij de naam, wind er geen doekjes om, maar spreek ze uit. Wees ervan overtuigd dat God je beleden zonden royaal vergeeft. God is een genadig God en Hij vergeeft van harte wie met een berouwvol hart naar Hem toegaat.

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1 Johannes 1:9, HSV2010)

Zonden belijden is de weg om weer een zuiver geweten te krijgen, want dan worden al je zonden vergeven en wordt je geweten gereinigd. Het is allesbehalve prettig en zelfs vernederend, maar het lucht geweldig op en geeft daarna een diep gevoel van vrede. En bovenal: het opent de weg naar het leven met God.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'

Gods levenswet aannemen als de norm voor je leven

 

Dit is ook een belangrijk onderdeel van een bekeringsproces. Veel mensen willen niet graag dat iemand hen vertelt hoe ze moeten denken en handelen. Er heerst een epidemische allergie voor het woord 'moeten', behalve in de zin 'alles moet kunnen'.

Duizenden jaren geleden heeft God een levenswet gegeven aan het volk Israël: de wet van Mozes. Het meest bekende gedeelte daarin zijn de tien geboden. Het volk was blij met die wet, want die wet hielp hen om een zegenrijk en gelukkig leven te leiden, niet alleen individueel maar ook als samenleving. Wie in de Bijbel gaat ontdekken dat God goed is en dat Hij als Schepper het beste weet wat goed voor je is, zal er weinig moeite mee hebben om Gods Woord te accepteren als norm voor zijn EIGEN leven.

Moet ik eerst een goed mens worden voordat ik me bekeer?

 

Sommige mensen voelen zich te slecht om bij God te kunnen horen. Ze menen dat ze eerst wat beter moeten gaan leven voordat ze bij Jezus aan kunnen kloppen. Dit is echt een verkeerde gedachte. Bekering is JUIST voor mensen die zich te slecht vinden. Jezus zei hierover:

"... Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." (Marcus 2:17, NBV2004)

Jezus wil juist een beter mens van je MAKEN. En dat is een levenslang veranderingsproces dat begint bij je bekering en wedergeboorte. Maar het is geen automatisme, alsof God al je zondige gewoonten dan gaat vervangen door goede gewoonten, zodat je vanzelf goede dingen gaat doen.


Volgend onderwerp:

  4.2.10. Jezus aannemen als verlosser 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies