link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.11. Jezus aannemen als Heer

Inhoud:

- Bekering en je loyaliteit
- Je oude leven inruilen voor een nieuw leven
- Geloofsovergave
- Verlosser EN Heer
- Weet wat je doet!
- Strijd
- De stap


Bekering en je loyaliteit

 

We gaan het nu hebben over de rol van je loyaliteit in het bekeringsproces. Dit heeft te maken met de uiteindelijke keuze vanuit je hart om Jezus te willen volgen. Dit gebeurt door niet alleen Jezus als je verlosser aan te nemen, maar om ook je leven over te geven aan Jezus als de Heer van je leven. Deze beslissende stap is de kern van de bekering.

"Maar allen, die Hem (=Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden ..." (Johannes 1:12, HSV2010)

 1. Met je wil kies je ervoor om je af te keren van het leven dat je tot nu toe geleid hebt, en om je toe te keren naar God en Jezus aan te nemen als je verlosser.
 2. In je loyaliteit vindt een belangrijke verandering van prioriteiten plaats. Je wil niet meer een leven leiden waarin alles om jezelf draait, maar je wil toegewijd zijn aan Jezus, in liefdevolle verbondenheid met Hem. Het volgen van Jezus wordt de eerste prioriteit in je leven.

Je oude leven inruilen voor een nieuw leven

 

God biedt je zoveel aan en doet zulke omvangrijke beloften aan iedereen die Jezus wil volgen. In reclameboodschappen wordt ook van alles beloofd, maar als het erop aankomt moet je het toch zelf betalen. Is dat met het evangelie ook zo? Schuilt er een addertje onder het gras? 'Voor wat hoort wat' zegt het spreekwoord. Hoe zit dat nu als je christen wil worden?

Eerlijk gezegd is het aannemen van Jezus meer dan alleen aanpakken wat Hij je aanbiedt. Het is een ruil:

 1. Je levert je eigen leven in, met alle brokken die je ooit gemaakt hebt, met al je mislukkingen en teleurstellingen.
 2. Je geeft jezelf over aan Jezus als de Heer van je leven.

Het is te vergelijken met het uitdoen van je oude, vieze, versleten kleren voordat je je mooie, nieuwe kleren aan kunt doen. Eerst moet je leven leeggemaakt worden van alles wat schadelijk voor je was voordat je gevuld kunt worden met wat goed voor je is. Het aannemen van Jezus is nauwelijks een deal of een ruil te noemen. Je geeft de rommel van je leven aan Jezus en Hij geeft er ongekende rijkdom voor terug.

En wat als Jezus Heer van je leven wordt? Lijkt dat niet meer op slavernij dan op vrijheid? Geloof me, hoe meer je van jezelf aan Jezus geeft, hoe vrijer je zult zijn. In het leven met Jezus zijn veel dingen omgekeerd vergeleken met het leven van alledag!

Geloofsovergave

 

Geloofsovergave heeft twee kanten:

 1. je eigen egoïsme, trots en onafhankelijkheid inleveren
 2. kiezen voor afhankelijkheid van God en liefdevolle toewijding aan Jezus

Het is goed om te weten waar je aan begint. Christen worden kost je alles. Ben je bereid om die prijs te betalen? Jezus heeft die prijs wel voor jou betaald en ALLES voor je over gehad: zijn eigen leven! Over dit thema vertelde Jezus de gelijkenis van de schat in de akker aan de mensen:

"Het hemelse koninkrijk lijkt op een schat die in een akker verborgen is. Iemand vindt die schat en verbergt hem weer. Hij is zo blij, dat hij alles gaat verkopen wat hij heeft, om die akker te kopen." (Matteüs 13:44, GNB1996)

De geloofsstap om Jezus te volgen betekent vooral het aangaan van een duurzame (levenslange) relatie met Hem. De relatie is dat je God erkent als je schepper en je hemelse Vader, en Jezus als je verlosser en Heer van je leven. Deze geloofsstap is minstens zo belangrijk als het jawoord van man en vrouw bij hun huwelijk, een belofte om de ander tot de belangrijkste persoon in je leven te verklaren.

Het gaat bij geloofsovergave vooral over de loyaliteitsvraag: wil je God dienen of jezelf? Het is dezelfde vraag waarvoor Adam en Eva in het paradijs stonden toen het serpent hen had voorgesteld om te eten van de 'boom van de kennis van goed en kwaad'. Wil je zelf uitmaken wat goed of slecht is of vertrouw je erop dat God het beter weet en dat zijn leefregels rechtvaardig en heilzaam zijn? Adam en Eva kozen ervoor om onafhankelijk van God verder te gaan met alle rampzalige gevolgen van dien. Ga je dezelfde keuze maken of ga jij het beter doen?

Verlosser EN Heer

 

Het aannemen van Jezus heeft te maken met het aanvaarden van zijn zeggenschap over je leven. Jezus zei niet: "Bekeert u want ik kom jullie helpen om gelukkig te worden, zodat je een fijn gevoel van binnen krijgt." En ook niet: "Bekeert u, want ik kom jullie een nieuwe leer brengen." Integendeel. Hij zei: "Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is gekomen." Eerst stond je onder de heerschappij van je eigen verlangens en ambities en daarmee stond je indirect onder de heerschappij van de satan. Kiezen voor Jezus betekent dat je een nieuw koningschap aanvaardt.

Jezus wil niet je adviseur zijn, degene die het geweldige voorrecht heeft gekregen dat Hij jou voortdurend mag zegenen en die komt opdraven als je Hem nodig hebt. Jezus wil het voor het zeggen hebben in je leven. Niet om je tot een willoze ondergeschikte te maken, maar om je gelukkig te maken. Als dat geen deel uitmaakt van je bekering, dan vraag ik me af of er wel een bekering heeft plaatsgevonden.

Stel dat een bruidegom tijdens de huwelijksceremonie zegt: "Hierbij neem ik Truus aan als mijn persoonlijke kokkin en huishoudster." Grote kans dat de bruid zou zeggen: "Wacht eens even beste jongen. Ik wil best voor je koken en je kleren wassen en nog veel meer, maar ik ben geen werkster, ik word je vrouw. Geef me je liefde, je hart, je capaciteiten, kortom alles. Of ga anders maar terug naar je moeder!"

Jezus wordt je verlosser niet als je Hem ook niet als je Heer aanvaardt! De redding van Jezus is niet los verkrijgbaar: je aanvaardt Jezus helemaal of anders helemaal niet.

Maar al te vaak hoor je pasbekeerden ongeveer als volgt spreken over hun bekering: "Ik heb Jezus leren kennen als mijn vriend" of "Ik heb Jezus aangenomen als mijn persoonlijke verlosser." Er ontbreekt iets heel belangrijks aan zo'n bekeringsverhaal, namelijk het feit dat een echte bekering ook inhoudt dat men zich heeft overgeven aan Jezus als HEER. Het is trouwens onmogelijk om Jezus als je vriend aan te nemen. Dat is een menselijk bedenksel zonder enige Bijbelse grond. Voor sommige mensen klinkt dat heel prettig, want als Jezus je vriend is, hoef je natuurlijk niet te veranderen, want vrienden accepteren elkaar zoals ze zijn, als gelijken onder elkaar.

Zie ook onderwerp 'Relatie met Jezus' in hoofdstuk 'Relatie met God'.

Weet wat je doet!

 

Door sommige mensen wordt de indruk gewekt dat het nieuwe leven dat God belooft aan degenen die zich bekeren, een garantie biedt voor onafgebroken levensgeluk. Na je bekering zijn diepgewortelde levensproblemen niet meteen verdwenen. Een ziek lichaam wordt er meestal niet gezond door, je salaris gaat er niet van omhoog en je lastige collega's blijven even lastig. Misschien keren je familieleden zich van je af omdat ze niet blij zijn met je beslissing. Je kunt er vrienden door verliezen. Dus (om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken): heb je de kosten berekend voordat je gaat bouwen?

"Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?" (Lucas 14:28, HSV2010)

Maar wat krijg je ervoor terug als je jezelf aan God overgeeft? Onder meer het volgende:

 • Je weet waar je vandaan komt: God is je schepper die je kent en liefheeft.
 • Je hebt toegang tot de Bijbel, een betrouwbare bron van kennis en levenswijsheid.
 • Je weet dat je leven betekenis heeft en dat er een doel is voor je leven hier en nu.
 • Je weet dat Jezus zijn leven ook voor jou heeft gegeven om met God in het reine te komen.
 • Je zonden zijn vergeven, je kunt met een schone lei beginnen.
 • Je bent een kind van God geworden, een gewaardeerd lid van Gods familie.
 • De macht van de satan over je leven is verbroken: je bent een burger van de hemel geworden.
 • Je ontvangt een nieuw leven in verbondenheid met de oneindig liefdevolle God, die vanaf dat moment altijd bij je zal zijn.
 • Je krijgt de nodige kracht om met je levensomstandigheden om te gaan, ook als er moeilijkheden zijn.
 • Ook garandeert Gods Woord dat de zegen die God geeft oneindig veel meer waard is dan wat je er voor hebt ingeleverd.
 • Het nieuwe leven is de hoogst mogelijke levensvervulling die een mens kan bereiken.
 • Het levensgeluk dat God geeft is enorm waardevol. De basisingrediënten zijn liefde, vreugde en vrede als geschenken van God, die je in zekere zin ook aan anderen mag uitdelen.
 • Je vooruitzicht op het hiernamaals is een eeuwig leven in Gods nabijheid.

Hoe meer je je als gelovige ontwikkelt tot een toegewijde volgeling van Jezus, hoe krachtiger al deze beloften in vervulling gaan.

Geef aan Jezus wat je niet kunt houden,
en je ontvangt wat je niet kunt verliezen.

Strijd

 

Ik heb Bijbelleraar Sidney Wilson ooit het volgende horen zeggen:

"Besef wel dat geloofsovergave riskant is. Je geeft jezelf weg aan iemand die je nog nooit gezien hebt. Het is zelfs op één na de meest riskante stap die je in je leven kunt nemen. De meest riskante stap is ... om het NIET te doen." (Sidney Wilson)

Vaak moet er een innerlijke strijd worden geleverd voordat iemands wil tot overgave komt. Het breken met je oude leven kan pijn doen, misschien moet je er wel veel voor opgeven. De satan kan buitengewoon actief zijn om te voorkomen dat je uit zijn machtsgebied bevrijd wordt. Dan is er niet te vergeten de zelfzuchtige natuur van jezelf, die zich verzet tegen levensverandering. Wanneer Gods licht in je hart begint door te dringen, kan het zijn dat je een felle innerlijke strijd moet voeren voordat je jezelf gewonnen geeft aan Jezus. Op zichzelf is dat geen slecht teken. Hoe feller iemand zich verzet tegen alles wat met het evangelie te maken heeft, des te meer is dit een teken dat God in zijn hart aan het werk is!

Misschien moeten er barrières overwonnen worden van diepgewortelde pijn en problematiek uit het verleden. Sommigen hebben last van een on-Bijbels godsbeeld waardoor de goedheid van God nooit voldoende tot ze is doorgedrongen. Anderen willen graag vasthouden aan verkeerde relaties waarvan ze weten dat die niet samengaan met het dienen van God. Bij een echte bekering vindt er altijd strijd plaats tussen wat je in je hart vast wil houden en wat je van God wil ontvangen, want die twee gaan vaak niet samen.

De stap

 

Evangeliste Corrie ten Boom, die in haar leven veel mensen tot Jezus heeft mogen leiden, heeft eens het volgende voorbeeldgebed opgeschreven voor mensen die hun leven aan Jezus willen geven. Lees zo' n voorbeeldgebed vooral niet als een soort formule, die je even moet uitspreken en dan ... hoppa! .. je bent een christen. Zo werkt het niet. Als je met je hart achter elk woord van dit gebed staat en ook begrijpt wat het inhoudt, dan kunnen deze woorden je helpen bij je persoonlijke gebed van overgave:

"Heer Jezus, ik vraag U in mijn leven te komen.
Ik ben een zondaar.
Ik heb vertrouwd op mezelf en mijn eigen goede werken.
Maar nu stel ik mijn vertrouwen op U.
Ik neem U als mijn persoonlijke verlosser aan.
Ik geloof dat U voor mij gestorven bent.
Ik aanvaard U als Heer over mijn leven.
Help mij, mij af te wenden van mijn zonden en U te volgen.
Ik aanvaard uw vergeving en het eeuwige leven, dat U mij geeft.
Ik dank U daarvoor.
Amen."


Volgend onderwerp:

  4.2.12. Anders willen leven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies