link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.12. Anders willen leven

Inhoud:

- Bekering, gedrag en levensstijl
- Gedragsverandering hoort bij bekering
- Voornemen om een nieuw begin te maken
- Laat zien dat je voor Jezus hebt gekozen
- Voorbeelden van gedragsverandering na bekering


Bekering, gedrag en levensstijl

 

Een bekering is niet compleet als er geen praktische consequenties aan worden verbonden.

  1. Als een uitvloeisel van je keuze om Jezus te aanvaarden kies je ook voor een ander gedrag. Je wilt van harte gaan leven zoals God dat van je vraagt.
  2. Je levensstijl verandert niet plotseling, maar langzamerhand door voortdurend andere keuzes te maken.

Gedragsverandering hoort bij bekering

 

Bekering is een innerlijke omkeer, die beter gedrag als resultaat heeft. Gedragsverandering gaat niet vooraf aan bekering, maar is de uitwerking van bekering.

"... dat zij zich met berouw zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming." (Handelingen 26:20, NBG1951)

Voornemen om een nieuw begin te maken

 

Een bekering is dus niet compleet als er geen praktische consequenties aan worden verbonden. Er hoort een verlangen en voornemen voor gedragsverandering te zijn. Je wil dan van harte gaan leven zoals God dat van je vraagt en zoals in de Bijbel is beschreven.

Als je oprecht berouw hebt gekregen van je zonden en ze beleden hebt voor God, is het normaal dat je je voorneemt om je voortaan van zulke zonden af te keren en ze niet meer te doen.

"want hij heeft erover nagedacht en besloten zijn zonden de rug toe te keren en een leven naar Gods wil te gaan leiden ..." (Ezechiël 18:28, HB2008)

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Dat betekent dat je zelf de initiatieven moet nemen om je anders te gedragen. Bijvoorbeeld: andere prioriteiten gaan stellen, afstand nemen van het bezoeken van bepaalde gelegenheden, zondige relaties verbreken.

Laat zien dat je voor Jezus hebt gekozen

 

Om je geloofskeuze te bekrachtigen en om te voorkomen dat je daadwerkelijk een nieuw begin wil maken, is het belangrijk om dat in je daden te laten zien. Bijvoorbeeld door je te laten dopen. Daarmee laat je aan je omgeving zien dat je het echt meent.

In Handelingen lezen we een voorbeeld van mensen uit Efeze die tot bekering kwamen. Ze hielden zich daarvoor bezig met occulte praktijken, waarin ze sterk verbonden waren met het rijk van de satan.

"Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend zilverstukken." (Handelingen 19:18-19, NBV2004)

Daarom is het belangrijk om bij je bekering afstand te doen van alle voorwerpen die horen bij je oude leven zonder God, zoals porno materialen, demonische muziek, voorwerpen of boeken die horen bij occulte praktijken, enzovoort.

Voorbeelden van gedragsverandering na bekering

 

Toen de hoofdtollenaar Zacheüs Jezus had ontmoet en in zijn huis had ontvangen, besloot hij in zijn hart om een volgeling van Jezus te worden. Onmiddellijk daarna deed hij iets wat hij anders zijn leven lang niet gedaan zou hebben:

"Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: 'Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.' " (Lucas 19:8, NBV2004)

Dit bewees duidelijk de echtheid van zijn bekering. Jezus reageerde door dit te bevestigen en zei:

"... Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen ... " (Lucas 19:9, NBV2004)

Bekering betekent dus ook: een vast voornemen om het in orde te maken met de mensen die je VOOR je bekering hebt benadeeld. Dat is een zichtbaar bewijs van gedragsverandering.

De apostel Paulus gaf een duidelijk voorbeeld van noodzakelijke gedragsverandering:

"Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar moet zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft." (Efeziërs 4:28, HSV2010)

Dit is een wijs advies: precies het tegenovergestelde gaan doen van de zondige manier van leven waarvan je afstand genomen hebt.

Zie onderwerp 'Goedmaken na zondigen' in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.


Volgend onderwerp:

  4.2.13. Iedere bekering is uniek 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies