banner image

 

4.2.14. Wat is wedergeboorte?

Begin van je leven als christen

Wedergeboorte is de innerlijke vernieuwing van het hart van een mens die tot geloof in Jezus komt.

"... Gered heeft Hij ons door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest ..." (Titus 3:5, WV2012)

Wedergeboorte is een eenmalige gebeurtenis in een mensenleven. Het is Gods antwoord op de bekering van een mens. Het markeert het begin van iemands leven als echte christen. De evangelist Johannes heeft de relatie tussen bekering en wedergeboorte zo verwoord:

" Maar allen, die Hem (=Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn naam geloven; die ... uit God geboren zijn." (Johannes 1:12-13, HSV2010)

In deze paar woorden kunnen we veel ontdekken:

  1. God is duidelijk de bron en de leider van het hele proces van bekering en wedergeboorte.
  2. Je bent zelf verantwoordelijk om de beslissing te nemen om Jezus in geloof aan te nemen en je tot God te bekeren.
  3. God beantwoordt je bekering door je een nieuw leven en een nieuwe identiteit te geven: Je mag jezelf daarna een kind van God noemen.

Wedergeboorte is een geestelijke geboorte waarbij de geestelijke verbondenheid met God tot stand komt.

"... Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien ... Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest." (Johannes 3:3-6, HSV2010)

Jezus sprak hier over een bovennatuurlijke, geestelijke geboorte door de Heilige Geest. De letterlijke betekenis van 'opnieuw geboren worden' in de Griekse brontekst is 'van boven geboren worden'. Bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest in het hart van de gelovige wonen, waardoor de gelovige permanent met God verbonden is.

Keerpunt

"Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden." (2 Korintiƫrs 5:17, HSV2010)

Wedergeboorte is het allerbelangrijkste keerpunt in je leven als gelovige. Er gaat letterlijk een nieuwe wereld voor je open en er ontstaat nieuwe ruimte in je leven. Iemand zei eens: "Mijn ogen werden geopend, ik zag wat ik voorheen niet zag. Er is een last van mijn schouders gegleden en ik voel dat ik een fundamenteel vernieuwd mens ben geworden." Hoewel niet iedereen zijn wedergeboorte even heftig ervaart, is er altijd het krachtige besef van een belangrijk keerpunt.

In de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) geeft Jezus onderwijs over begrippen als bekering en wedergeboorte. Als de zoon tot inkeer is gekomen, gaat hij naar huis en vernedert zich voor zijn vader. De vader is buiten zichzelf van blijdschap en geeft hem een liefdevol en feestelijk onthaal. Want, zei hij:

"... mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden ..." (Lucas 15:24, NBG1951)

Nieuwe identiteit

Bij het begrip wedergeboorte kunnen we vier aspecten onderscheiden die in de vier volgende onderwerpen verder worden uitgewerkt:

wedergeboorte-aspect God neemt het slechte weg God geeft het goede ervoor terug
rechtvaardig-making je zonden zijn vergeven God beschouwt je als een rechtvaardige
verzoening je bent geen vijand van God meer je bent een geliefd kind van God geworden
verlossing je bent bevrijd uit de macht van de satan je bent toegelaten tot het koninkrijk van God
levendmaking je bent niet meer geestelijk dood je hebt een nieuw leven ontvangen

Wedergeboorte: je nieuwe identiteit in Christus

Bekering, wedergeboorte en de betekenis van het kruis

Bekering en wedergeboorte hangen nauw samen met de vier aspecten van de verdienste van Jezus door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis. Wat Jezus aan het kruis heeft bewerkstelligd (voor de hele wereldbevolking van alle tijden en plaatsen) wordt persoonlijk toegepast bij je wedergeboorte. In het volgende overzicht zie je hoe alles met elkaar samenhangt: de relatie zien tussen de vier bekeringsaspecten (die in de vorige onderwerpen zijn besproken) en de vier wedergeboorte-aspecten (die in de volgende onderwerpen verder worden uitgelegd).

 
BEKERING
VERDIENSTE VAN JEZUS
voor de mensheid
WEDERGEBOORTE
(verdienste van Jezus wordt persoonlijk toegepast)
ziel/hart aspect
wedergeboorte aspect
God neemt het slechte weg
God geeft het goede ervoor terug
verstand
   
berouw over je zonden zondeschuld gedragen rechtvaardig-making je zonden zijn vergeven God beschouwt je als een rechtvaardige
gevoel
   
je geluk van Jezus verwachten vrede gebracht verzoening je bent geen vijand van God meer je bent een geliefd kind van God geworden
wil
jezelf overgeven aan Jezus satan overwonnen verlossing je bent bevrijd uit de macht van de satan je bent toegelaten tot het koninkrijk van God
gedrag
  
anders willen leven dood overwonnen levendmaking je bent niet meer geestelijk dood je hebt een nieuw leven ontvangen

Bekering, de verdienste van Jezus en wedergeboorte

Zie ook de volgende onderwerpen:
- 'Betekenis van het kruis' in hoofdstuk 'Sterven van Jezus'
- 'Je identiteit als christen' in hoofdstuk 'Anders denken'