link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.16. Verzoening

Inhoud:

- Wat is verzoening?
- Minkant van verzoening: geen vijand van God meer
- Pluskant van verzoening: persoonlijke relatie met God
- Voorbeeld van verzoening
- Nieuwe identiteit


Toen Jezus aan het kruis stierf, heeft Hij de mensheid met God verzoend, waardoor het voor mensen mogelijk is geworden om een relatie met God te hebben. Bij je wedergeboorte wordt deze verdienste van Jezus persoonlijk op jou toegepast, waardoor je niet langer een vijand van God bent, maar een kind van God bent geworden!

Zie onderwerp 'Jezus bracht vrede' in hoofdstuk 'Sterven van Jezus'.

Van de vier aspecten van de wedergeboorte is de rechtvaardigmaking het fundament van de wedergeboorte. Door de rechtvaardigmaking is de juridische positie van de bekeerde mens veranderd van zondaar tot rechtvaardige. Verzoening gaat over de relationele kant van de wedergeboorte.

Wat is verzoening?

 

Na de zondeval van de mens is de relatie tussen God en de mensheid verbroken en is de mens van God vervreemd geraakt. Adam en Eva hebben God afgewezen door naar de satan te luisteren, want ze wilden niet meer afhankelijk van God zijn. Ze wilden liever voor zichzelf beginnen, net zo als de satan dat ooit gedaan had toen hij in opstand tegen God kwam. Dat was regelrechte rebellie tegenover hun Schepper en Weldoener. Daardoor werden de mensen Gods vijanden. Door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis heeft Jezus de kloof tussen God en de mensheid overbrugd. Bij de geboorte van Jezus was er een spreekkoor van engelen dat God loofde met de woorden:

"Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen." (Lucas 2:14, HSV2010)

Jezus was naar de aarde gekomen om door zijn kruisdood de mensheid met God te verzoenen. God zou daardoor weer vreugde in de mensheid kunnen hebben en een relatie met mensen kunnen hebben. Bij de wedergeboorte wordt deze collectieve verzoening van de mensheid toegepast voor elke bekeerde persoon, waardoor hij in een nieuwe relatie met God komt te staan.

"Want in Hem (=Jezus) heeft heel de volheid (=God) willen wonen om door Hem alles met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten, om alle wezens in de hemel en op de aarde door Hem te verzoenen. Ook u was vroeger van God vervreemd en Hem vijandig gezind door uw slechte daden. Maar nu heeft God u met zich verzoend in Christus' sterfelijk lichaam ..." (Kolossenzen 1:19-22, WV2012)

Bij de verzoening onderscheiden we een minkant en een pluskant. In dit verband betekent de term 'minkant' dat God iets schadelijks wegneemt dat bij het oude leven hoort. De term 'pluskant' betekent dat God daarvoor in de plaats iets goeds geeft dat bij het nieuwe leven hoort.

Minkant van verzoening: geen vijand van God meer

 

Paulus schrijft het volgende over gelovigen van zowel Joodse als heidense afkomst:

"... en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft." (Efeziërs 2:16, HSV2010)

Voorheen was je in principe een vijand van God doordat je in zondige opstandigheid leefde. Als je netjes in een christelijk gezin bent opgegroeid heb je dat waarschijnlijk niet zo ervaren, omdat je toch in zekere zin 'in het licht van God' leefde. Maar naarmate je ouder werd, wist je steeds beter dat je een zondaar was en zelf verantwoordelijk was voor al het verkeerde dat je deed. Al die zonden zorgden voor een afstand tussen God en jou, waardoor er geen open relatie met God mogelijk was. Vanwege de verzoening (onderdeel van het wedergeboorte 'pakket') is dat veranderd, want vanaf dat moment sta je niet langer te boek als vijand van God. De vijandschap is definitief voorbij.

Pluskant van verzoening: persoonlijke relatie met God

 

God beschouwt je niet meer als vijand, maar als bondgenoot. Ook dat is weer: dubbele genade. God kijkt vol liefdevolle vriendelijkheid naar je, en dat is de andere kant van wat de verzoening voor jou heeft opgeleverd. Je bent bij de wedergeboorte een uitverkorene van God geworden, het voorwerp van zijn vaderlijke liefde. God is blij met je, want Hij ziet iets van zijn Zoon in je. Je bent immers met 'Christus omkleed' zoals de Bijbel dat zegt (Galaten 3:27).

Door wedergeboorte word je in Gods heilige gezin geboren en ben je één van de 'huisgenoten van God' geworden (Efeziërs 2:19) en zelfs een kind van God:

"Maar aan wie hem (=Jezus) aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Dat werden zij niet door hun afstamming, of op natuurlijke en menselijke wijze, nee, zij zijn uit God geboren." (Johannes 1:12-13, GNB1996)

"Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook ..." (1 Johannes 3:1, WV2012)

Door wedergeboorte word je geen geadopteerd kind van God, maar een echt kind van God. Ja zelfs letterlijk een bloedverwant van God vanwege het bloed van Jezus waardoor jij binnen Gods familie bent (weder)geboren. Door de Heilige Geest kun je als wedergeboren gelovige die relatie in je hart ervaren en daardoor weet je extra zeker dat je een kind van God bent.

"De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn." (Romeinen 8:16, NBV2004)

Je lichaam had je al van God ontvangen, doordat Hij je schepper is. In die zin was God al je Vader. Bij de wedergeboorte heb je van God bovendien nieuw, geestelijk leven in je hart ontvangen. Daardoor mag je God ook in geestelijke zin je Vader noemen. Doordat God zowel in fysiek als in geestelijk opzicht je Verwekker is, mag je jezelf zelf dubbel en dwars een kind van God noemen. Je bent opnieuw geboren als geliefd kind van God.

De verandering die de verzoening teweegbrengt is enorm:

  • van vijand tot bondgenoot en kind van God
  • van eenzaamheid tot verbondenheid met God
  • van armoede naar rijkdom
  • van een zinloos tot een zinvol bestaan

Voorbeeld van verzoening

 

Een prachtig voorbeeld van een verzoening kunnen we vinden in 1 Samuel 25. David met zijn mannen voelden zich buitengewoon onbeschoft behandeld door boer Nabal. Samen met een klein legertje was David onderweg om deze boer een gevoelige les te geven. Plotseling kwam Abigaïl, de vrouw van Nabal, David tegemoet. Zij bracht op een indrukwekkende manier verzoening tot stand om te voorkomen dat Nabal en zijn personeel zouden worden gedood (1 Samuel 25:23-31):

  • Abigaïl nam de schuld van haar man op zich en boog zich in onderwerping neer voor David.
  • Ze bood David een omvangrijk verzoeningsgeschenk aan.
  • Ze vroeg David om dit geschenk te aanvaarden om zo de dreigende vergelding te voorkomen.

David accepteerde het verzoeningsaanbod en was Abigaïl welgezind. Zo welgezind zelfs dat hij na de dood van Nabal, kort daarna, haar ten huwelijk vroeg. Dat was nog eens een verzoening! De vijandschap was beëindigd en er ontstond zelfs een innige relatie.

Nieuwe identiteit

 

Als je bent wedergeboren, is de volgende relatie met God ontstaan en dat is een belangrijk onderdeel van je nieuwe identiteit als gelovige:

  1. God de Vader is je Vader en jij bent zijn kind
  2. Jezus is je Heer en leermeester en jij bent zijn discipel.
  3. De Heilige Geest is je Helper

Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 'Relatie met God'.


Volgend onderwerp:

  4.2.17. Verlossing 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies