link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.17. Verlossing

Inhoud:

- Verlossing, redding en bevrijding
- Samenhang met rechtvaardigmaking en verzoening
- Overwinning over de satan en persoonlijke verlossing
- Minkant van verlossing: Bevrijding uit de macht van de satan
- Pluskant van verlossing: Toetreding tot het koninkrijk van God
- Heiligmaking
- Kind en erfgenaam van God
- Vrij zijn
- Jozef: van gevangen slaaf tot onderkoning


Toen Jezus aan het kruis stierf, heeft Hij een grote overwinning behaald op de satan. Bij je wedergeboorte wordt deze overwinning persoonlijk op jou toegepast, waardoor je bevrijd wordt van de heerschappij van de satan. Vanaf dat moment kan hij nog wel invloed op je hebben, maar heeft hij geen macht meer over je. Je bent dan geen slaaf van de satan meer, maar een vrij mens binnen het koninkrijk van God.

Zie onderwerp 'Jezus overwon de satan' in hoofdstuk 'Sterven van Jezus'.

Verlossing, redding en bevrijding

 

Het woord 'verlossing' of 'redding' wordt vaak gebruikt om alles wat maar met wedergeboorte te maken heeft onder één noemer te brengen, dus ook bijvoorbeeld: vergeving van zonden, kind van God worden, nieuw leven ontvangen, zaligmaking, en noem maar op. Dat is op zich niet verkeerd, want het woord 'soteria' in de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament omvat ook al die aspecten van de wedergeboorte.

Maar het probleem is dat de meeste gelovigen bij woorden als 'verlossing' of 'redding' direct denken aan verlossing van je zonden, dus aan slechts één aspect van de wedergeboorte. Dat leidt tot een eenzijdig denken, waarin de zonde te veel benadrukt wordt. De letterlijke betekenis van de Nederlandse woorden 'verlossing' of 'redding' is: bevrijding. In Herschepping bedoelen we met 'verlossing' steeds: bevrijding uit de macht van de satan, om het zo beter te kunnen onderscheiden van het begrip 'vergeving' dat over zonden gaat. En deze verlossing, dus de bevrijding uit de macht van de satan, is de kern van de wedergeboorte, de beslissende factor.

Samenhang met rechtvaardigmaking en verzoening

 

Door de rechtvaardigmaking is de juridische positie van de bekeerde mens veranderd van zondaar tot rechtvaardige. Het tweede aspect van de wedergeboorte, verzoening, is de relationele kant van de wedergeboorte. Het derde aspect, verlossing, gaat over de vraag wie de zeggenschap over je leven heeft.

"Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." (Kolossenzen 1:14, HSV2010)

Het woord 'namelijk' is een toevoeging, een eigen interpretatie van de vertalers, waaruit blijkt dat zij vergeving van zonden min of meer gelijk stellen aan verlossing. Jammer! De BGT vertaling heeft beide begrippen duidelijk NAAST elkaar geplaatst (zoals ook in de Griekse brontekst!) en dat is correct:

"Omdat we bij Christus horen, zijn we gered en zijn onze zonden vergeven." (Kolossenzen 1:14, BGT2012)

Helaas is men in veel kerkelijke kringen geneigd om allerlei kernbegrippen die te maken hebben met bekering en wedergeboorte op de zonde te laten slaan. Maar Gods herscheppingsplan houdt zoveel meer in.

Overwinning over de satan en persoonlijke verlossing

 

Door de zondeval is de mensheid in de macht van de satan terechtgekomen. Toen Jezus aan het kruis stierf heeft Hij de macht van de satan overwonnen. De macht van de satan zouden we ook kunnen omschrijven als de optelsom van de machten van zonde, ziekte, dood en leugen.

"Hij heeft de heerschappijen en de machten ontwapend, hen openlijk aan de kaak gesteld en over hen getriomfeerd door het kruis." (Kolossenzen 2:15, WV2012)

"Hij heeft ons ontrukt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon." (Kolossenzen 1:13, WV2012)

Een andere kant van deze overwinning is dat Jezus met zijn bloed de losprijs betaald heeft die meer dan voldoende was om de hele mensheid van de satan vrij te kopen. Aan het kruis is niemand minder dan de Zoon van de almachtige, allerhoogste God gestorven. Bij de wedergeboorte wordt de vrijkoping van de gehele mensheid individueel toegepast op de gelovige waardoor hij een verloste wordt, bevrijd uit de slavernij van de satan.

Het begrip 'verlossing' heeft een minkant en een pluskant: bevrijding UIT de macht van de satan en toetreding TOT het koninkrijk van God. In dit verband betekent de term 'minkant' dat God iets schadelijks wegneemt dat bij het oude leven hoort. De term 'pluskant' betekent dat God daarvoor in de plaats iets goeds geeft dat bij het nieuwe leven hoort.

Minkant van verlossing: Bevrijding uit de macht van de satan

 

De Bijbel zegt dat Jezus op aarde is gekomen:

"... en zijn leven te geven als losprijs voor velen." (Matteüs 20:28, NBG1951)

Dit beeld heeft alles te maken met het loskopen van slaven, bijvoorbeeld op de slavenmarkt.

"... Ieder, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde" (Johannes 8:34, HSV2010)

De bevrijde slaaf wordt niet een slaaf van God, maar een vrij mens die Hem uit liefde gaat dienen.

"Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven ..." (Galaten 5:1, NBV2004)

Net zoals God lang geleden het volk Israël verlost heeft uit de slavernij in Egypte, zo heeft God de bekeerde mens bevrijd uit de slavernij van de satan. Vrijheid is een kostbaar geschenk dat bij wedergeboorte aan de gelovige wordt gegeven, door Gods genade. Toch kan een gelovige ook na zijn wedergeboorte nog vastzitten aan oude hardnekkige zondige gewoonten, negatieve denkpatronen, onbeheerste verlangens of verslavingen, waardoor ze nog in een zekere mate van gebondenheid leven. Ook daarvan wil God je bevrijden. God wil je vrijmaken van alles wat je van Hem afhoudt.

Zie daarvoor hoofdstuk 'Bevrijding'.

Er zijn talloze romans geschreven over sterke, moedige mannen die hun geliefde bevrijden uit de handen van slechteriken. De verlossing van Jezus is zo'n bijzondere gebeurtenis die je zelf hopelijk hebt meegemaakt, waar zelfs iemand als Superman niet aan kan tippen:

  • Jezus is de heldhaftigste man die ooit op aarde geleefd heeft.
  • Jezus heeft niet met menselijke wapens gestreden, maar gewapend met zelfopofferende liefde stierf Hij een extreem gewelddadige dood.
  • Jezus heeft niet de eerste de beste derderangs boef overwonnen, maar de sterkste en meest gewelddadige tegenstander van het heelal: de satan, de duistere macht waarin al het kwaad van het heelal is samengebald.
  • Jezus heeft niet één of twee mensen van een wisse dood gered, maar een hele mensheid.

Het belangrijkste van alles komt nog:

  • Jezus was geen romanfiguur of filmheld, maar Hij was en is echt.
  • Als jij bekeerd bent, ben jij geen lezer van een mooi verhaal, maar hoofdpersoon naast de Held.
  • De woorden 'en zij leefden nog lang en gelukkig' zijn van toepassing op elke verloste gelovige. Zelfs voor eeuwig. En dat is GEEN sprookje!

Het evangelie is echt goed nieuws!

Pluskant van verlossing: Toetreding tot het koninkrijk van God

 

Na je bekering heeft Jezus je niet alleen bevrijd uit de slavernij van de satan, maar bovendien als vrij mens ingelijfd in het koninkrijk van de hemel. Je hebt een andere nationaliteit gekregen, want je bent uit het koninkrijk van de duisternis verlost om voortaan bij het koninkrijk van het licht te behoren. Je wordt een hemelburger en dat is een enorm voorrecht.

"... (God) die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht." (1 Petrus 2:9, NBV2004)

"Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus." (Filippenzen 3:20, NBV2004)

Het hoofdkwartier van je leven is verplaatst van de aarde naar de hemel. Daar is voortaan je hart en daar is je leven, want daar is Jezus. Een verlost mens is een pelgrim op aarde, op weg naar de hemelse toekomst. Je bent vanaf je wedergeboorte van hemelse oorsprong en je hebt een hemels doel. Je hebt in geestelijke zin een nieuw paspoort gekregen, afgegeven door Jezus zelf, ondertekend met zijn bloed en met een eeuwige geldigheid! Je burgerschap van het koninkrijk van de hemel kun je alleen ongedaan maken als je er bewust voor kiest zonder God verder te willen leven.

Jezus heeft als schepper en koning recht op je hele leven. Onderwerping aan Hem is dan ook de meest vanzelfsprekende reactie van de verloste mens. Maar Jezus heeft je niet gekocht om je tot een andere vorm van slavernij te brengen, maar tot volkomen vrijheid. Die vrijheid houdt onder andere in dat je zelfs vrij bent om zelf te bepalen in hoeverre je de koning wilt dienen. Binnen het koninkrijk van God dien je namelijk niet onder dwang, maar uit liefde, en dat is heel iets anders dan in het koninkrijk waaruit je verlost bent!

"U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'." (Romeinen 8:15, NBV2004)

Heiligmaking

 

De oorspronkelijke betekenis van het woord 'heilig' in Bijbelse zin is: behorend bij God en apart gezet van de wereld-zonder-God. God beschouwt je als een 'heilige' wanneer je door wedergeboorte bent toegetreden tot het koninkrijk van de hemel. De apostel Paulus noemt dat begrip ook aan het begin van zijn brief aan de gelovigen in de Griekse stad Korinte:

"Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen ..." (1 Korintiërs 1:1-2, NBV2004)

Een christengelovige is dus door God geheiligd en tot een 'heilige' gemaakt. Tegelijk heb je als gelovige ook de opdracht om een heilig leven te leiden. Dat is niet zozeer een volmaakt zondeloos leven, maar vooral een leven vanuit liefdevolle toewijding aan God. Het sleutelwoord bij levensheiliging is dus: toewijding.

Zie meer hierover in onderwerp 'Heiliging' in hoofdstuk 'Toewijding'.

Kind en erfgenaam van God

 

Een wedergeboren gelovige is niet alleen een kind van God, maar ook een wettige erfgenaam van God geworden.

"En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus ..." (Romeinen 8:17, HSV2010)

Aan Gods kinderen is de belofte gegeven om later met Jezus te regeren, wat dat ook maar mag inhouden. Het is werkelijk adembenemend welke plannen God met de verloste mens heeft.

"... en erfgenamen te zijn van het koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben." (Jakobus 2:5, HSV2010)

"Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren ..." (2 Timoteüs 2:12, HSV2010)

Vrij zijn

 

Iemand die verlost is van de overheersing van de satan en de zonde is in geestelijk opzicht een vrij mens geworden. De bekende prediker Charles Spurgeon bracht dat zo onder woorden:

"We houden niet van God vanwege dwang,
ons geloof is geen gebondenheid,
ons belijden is geen slavernij,
we worden niet voortgesleept door heiligheid,
noch gedreven door plichtsbesef.
Onze vroomheid is ons plezier,
onze hoop is onze blijheid,
onze plicht is onze vreugde."

Jozef: van gevangen slaaf tot onderkoning

 

Een bekend voorbeeld van wat verlossing op Gods manier inhoudt is het leven van Jozef, de zoon van de aartsvader Jakob (Genesis 37-41). Hij werd door zijn broers als slaaf verkocht en kwam op een gegeven moment in de gevangenis terecht, waar hij vele jaren moest doorbrengen. Door een bijzondere leiding van God werd hij door de farao van Egypte uit de gevangenis gehaald, met het verzoek een droom uit te leggen die God aan de farao had gegeven. Jozef gaf de uitleg en zei dat er zeven jaren met een overvloedige oogst zouden komen en daarna zeven jaren van extreme droogte. Jozef gaf vervolgens een verstandig advies aan de farao, die daar zo blij mee was dat hij Jozef aanstelde tot onderkoning van Egypte, een positie met grote rijkdom en eer.

Wat een contrast: van gevangene tot onderkoning, van een stinkende kerker tot vrijheid en een stralende troon. En in geestelijk opzicht maakt elk bekeerd persoon zo'n droomcarrière mee bij zijn wedergeboorte. Dat wordt niet altijd even dramatisch ervaren, zoals bijvoorbeeld bij Jozef, maar de feiten zijn goed vergelijkbaar!


Volgend onderwerp:

  4.2.18. Levendmaking 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies