link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.18. Levendmaking

Inhoud:

- Wat is levendmaking?
- Minkant van levendmaking: niet langer geestelijk dood
- Pluskant van levendmaking: nieuw leven ontvangen
- Nieuw leven door de Heilige Geest
- Met Jezus gestorven en opgestaan


Toen Jezus aan het kruis stierf, heeft Hij de dood overwonnen. Deze overwinning is nog eens bevestigd door zijn opstanding uit de dood. Bij je wedergeboorte wordt deze overwinning persoonlijk op jou toegepast, waardoor je een nieuw leven ontvangt door de inwoning van de Heilige Geest.

Zie onderwerp 'Jezus overwon de dood' in hoofdstuk 'Kruis van Jezus'.

Wat is levendmaking?

 

Levendmaking is als het ware het sluitstuk van de wedergeboorte, waardoor de overige drie aspecten van de wedergeboorte (rechtvaardigmaking, verzoening en verlossing) tot leven komen. Ontvangen van nieuw leven en wedergeboorte zijn begrippen die dan ook heel dicht bij elkaar liggen. Geboorte betekent immers niets anders dan dat je begint te leven. Wedergeboorte is het begin van je geestelijke leven.

"Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven ... hij is van de dood overgegaan naar het leven." (Johannes 5:24, NBV2004)

Na de zondeval is de mensheid in de geestelijke dood terechtgekomen. Door zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis heeft Jezus zijn leven prijsgegeven om de mensheid alsnog nieuw, geestelijk leven te kunnen aanbieden. Bij de wedergeboorte wordt dit collectieve aanbod van leven persoonlijk toegepast bij je bekering. Je wordt dan van binnen uit, vanuit je geest, een nieuw mens door de Heilige Geest die in je komt wonen. Je ontvangt daardoor een zogenaamde nieuwe natuur, waardoor je gedrag en levensstijl begint te veranderen.

"... opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent." (2 Petrus 1:4, HSV2010)

Bij levendmaking onderscheiden we een minkant en een pluskant. De minkant is dat de wedergeboren mens niet langer geestelijk dood is. De pluskant is dat hij nieuw, geestelijk leven ontvangt. In dit verband betekent de term 'minkant' dat God iets schadelijks wegneemt dat bij het oude leven hoort. De term 'pluskant' betekent dat God daarvoor in de plaats iets goeds geeft dat bij het nieuwe leven hoort.

Minkant van levendmaking: niet langer geestelijk dood

 

Nadat Adam geschapen was leefde hij in harmonie met God en de aarde om hem heen was vol van Gods zegenende en beschermende heerlijkheid. Toch had hij nog niet die geestelijke verbondenheid met God die hij zou ontvangen als hij voor God zou kiezen door van de levensboom te eten. In plaats daarvan koos hij voor onafhankelijkheid van God en zo stierf hij een geestelijke dood bij de doodsboom. Zo is ook elke nakomeling van Adam geboren zonder geestelijke verbondenheid met God. Leven zonder God noemt de Bijbel 'dood'. Elk mens wordt dus geboren als geestelijk dode, hoe vervelend dat ook klinkt.

Zie ook onderwerp 'Erfzondigheid' in hoofdstuk 'Omgaan met zonden'.

Het kruis van Jezus is je levensboom geworden. Als je Jezus hebt aangenomen, heb je daardoor gegeten van de levensboom en nieuw, geestelijk leven ontvangen. Dat leven is bovendien onvergankelijk. Daarmee worden de dodelijke gevolgen van de zonde weggenomen. Je aardse lichaam is wel sterfelijk, maar de dood zal niet meer zijn dan een toegangspoort tot het eeuwige leven met Jezus.

Pluskant van levendmaking: nieuw leven ontvangen

 

"Vroeger was u dood door uw overtredingen en uw heidense levenswijze, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, en hij heeft al onze overtredingen vergeven." (Kolossenzen 2:13, GNB1996)

In het dagelijks taalgebruik betekent geestelijk leven zoiets als alle kerkelijke en godsdienstige aangelegenheden bij elkaar. Dat woordgebruik heeft niets met ECHT geestelijk leven te maken. Het nieuwe leven is geen aangeleerde levensstijl of godsdienstigheid, maar heeft een bovennatuurlijke kwaliteit. Nieuw leven betekent dat de Heilige Geest in je hart woont. Daarover is in het Oude testament al geprofeteerd:

"Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal ik in uw binnenste geven ..." (Ezechiël 36:26-27, NBG1951)

Voor je geboorte leefde je in het lichaam van je moeder die je door de navelstreng van alle noodzakelijke voedingsstoffen voorzag. Bij je natuurlijke geboorte werd die navelstreng doorgeknipt en vanaf dat moment kon je onafhankelijk leven. Bij wedergeboorte is het net andersom. Voor je wedergeboorte leefde je misschien wel binnen een bepaalde invloedssfeer van God (als je kerkelijk bent opgegroeid), maar in geestelijke zin nog los van God. Bij je wedergeboorte word je als het ware door een soort geestelijke navelstreng met God verbonden. Door die geestelijke navelstreng kun je alles ontvangen wat je nodig hebt om dat nieuwe leven te leven. Het nieuwe leven kan dan ook worden omschreven als: leven in verbondenheid met God, als een soort internetverbinding met de hemel.

Wanneer je wordt levend gemaakt, dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. De hemel staat in open verbinding met alle mensen op aarde die nieuw leven hebben ontvangen. Daarom zegt de Bijbel ook dat er feest is in de hemel als een zondaar zich bekeert (Lucas 15:7,10). Wedergeboorte wordt niet alleen vanuit de hemel waargenomen, het speelt zich gewoon in de hemel zelf af, want de hemel behoort tot de geestelijke wereld en het wedergeboren hart ook. Ga er maar van uit dat die gebeurtenis even duidelijk door de hemelbewoners wordt waargenomen als het doorbreken van de zon op aarde gezien wordt door de aardbewoners.

Nieuw leven door de Heilige Geest

 

Nieuw leven ontvangen betekent dus dat Jezus via de Heilige Geest in het hart van de bekeerde mens komt wonen:

"zodat Christus door het geloof woont in uw hart ..." (Efeziërs 3:17, WV2012)

Je behoudt daarbij je eigen identiteit. Je wordt niet ineens gemuteerd tot een modelgelovige of zo. Maar in je hart is het leven van Jezus erbij gekomen. Het aardse leven heb je via je ouders en voorouders uiteindelijk van Adam doorgekregen. Adam werd levend door Gods adem:

"Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen." (Genesis 2:7, NBV2004)

De oorspronkelijke woorden voor 'geest' in het Oude en Nieuwe Testament is hetzelfde als voor 'adem'. Het nieuwe leven heb je ontvangen van de tweede Adam: Jezus. En je ontvangt het door de inwoning van Gods Geest.

"... Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest." (Titus 3:5, NBV2004)

Dat nieuwe leven ontvang je niet alleen voor jezelf, maar vooral om aan anderen de geestelijke rijkdom uit te delen die je ontvangen hebt.

"De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien.' " (Johannes 7:38, GNB1996)

Zie meer over het nieuwe leven in het volgende onderwerp 'Nieuw leven, eeuwig leven'.

Met Jezus gestorven en opgestaan

 

Paulus legt in Romeinen 6:3-5 uit dat levendmaking ook kan worden beschreven als met Jezus gestorven en opgewekt zijn. Jezus heeft zich vereenzelvigd met de mensheid door plaatsvervangend te sterven en vervolgens opgewekt te worden. Het gevolg is dat de mens, die Gods genadeaanbod heeft aangenomen, ook vereenzelvigd is met Jezus in zijn sterven en opstanding:

"... U bent immers met Hem begraven ... door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt." (Kolossenzen 2:12, HSV2010)

Door zich te laten dopen legt een gelovige een publiek getuigenis af van zijn wedergeboorte.


Volgend onderwerp:

  4.2.19. Nieuw leven, eeuwig leven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies