link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.2.19. Nieuw leven, eeuwig leven

Inhoud:

- Eeuwig leven voor nu
- Het nieuwe leven is het leven van Jezus
- Je kunt het nieuwe leven alleen kwijtraken als je ervoor kiest
- Hoop


Eeuwig leven voor nu

 

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16, NBV2004)

Veel Bijbellezers denken dat deze overbekende Bijbeltekst gaat over de eindbestemming van ongelovigen en gelovigen. Dus: wie niet gelooft in Jezus gaat na het aardse leven naar de hel, maar gelovigen gaan naar de hemel. Dat is heel begrijpelijk, want de meeste Bijbelvertalingen zetten de lezer naar mijn mening op het verkeerde been. Want er staat in de Griekse brontekst niet 'verloren GAAT' maar er staat 'verloren IS', niet 'eeuwig leven ZAL HEBBEN' maar 'eeuwig leven HEEFT'. De beide werkwoorden staan in de tegenwoordige tijd! We zouden het ook wel 'onvergankelijk leven' of 'eeuwigheidsleven' kunnen noemen, zodat we bij die woorden niet meteen aan het hiernamaals denken. Het nieuwe leven heeft al iets van de kwaliteit van het toekomstige leven in de hemel of op de nieuwe aarde:

"... in hem (=Jezus) bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis ..." (Efeziërs 1:13-14, NBV2004)

Overal in de evangeliën, waar we lezen dat Jezus over eeuwig leven spreekt, bedoelt Hij onvergankelijk leven voor nu, tenzij Hij er speciaal bij zegt dat het over het hiernamaals gaat. Jezus wil ons duidelijk maken dat het nieuwe leven geen zegen voor later is, maar voor nu. Het woord 'verloren' heeft ook betrekking op het hier en nu. Het betekent: een verspild, zinloos leven leiden dat verwerpelijk is voor God. Zo'n leven leidt uiteindelijk tot een eeuwigheid zonder God.

Ik lees dus Johannes 3:16 op de volgende manier:

"(1) Want God had de wereld zo lief
(2) dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
(3) opdat iedereen die in Hem gelooft
(4) geen verloren mens is,
(5) maar onvergankelijk leven heeft."

 

Het nieuwe leven is het leven van Jezus

 

Het nieuwe leven is geestelijk van aard en het is niets minder dan het leven van God dat bij de wedergeboorte van een gelovige wordt geïmplanteerd in zijn hart.

"... zodat Christus door het geloof woont in uw hart ..." (Efeziërs 3:17, WV2012)

Dat doet denken aan de bovennatuurlijke zwangerschap van Maria, waarbij Gods leven in haar lichaam werd gebracht. In de praktijk betekent het eeuwigheidsleven: leven in verbondenheid met God door actieve inwoning van de Heilige Geest.

Je kunt het nieuwe leven alleen kwijtraken als je ervoor kiest

 

Als je bent wedergeboren heb je een nieuw leven gekregen dat na je overlijden doorgaat tot in het hiernamaals. Alleen als je vrijwillig en doelbewust van God wegloopt zul je het nieuwe leven verliezen. God respecteert namelijk altijd de keuzes van onze vrije wil. Er zijn mensen die beweren: "eens een kind van God, altijd een kind van God." Deze uitdrukking is aardig bedacht en klinkt misschien erg Bijbels, maar is het niet. Op aarde blijft een mens altijd het kind van zijn vader of moeder, maar we moeten niet vergeten dat de term 'kind van God' niet in alle opzichten vergeleken kan worden met de manier waarop je als mens een kind van je ouders bent! In de Bijbel zien we veel voorbeelden van Gods beloften, maar als de ontvangers van die beloften God de rug toekeren verviel ook de belofte. Denk maar aan de belofte die God aan David en Salomo deed dat er ALTIJD een nakomeling van hen als koning over Israël zou regeren en dat het volk ALTIJD in hun land zouden mogen wonen. De geschiedenis leert dat deze beloften lang niet altijd vervuld bleven omdat de Israëlieten niet vanuit Gods beloften wilden leven.

Het is natuurlijk een belachelijk idee dat iemand die eenmaal dat rijke, nieuwe leven van God geproefd heeft, weer terug zou willen gaan naar het leven zonder God. En toch komt het voor dat echt wedergeboren mensen later heel bewust afstand nemen van God, maar gelukkig zijn het uitzonderingen. En dan is de weg terug naar God afgesloten, hoe hard het ook klinkt. Niet dat GOD de weg dan voor je afsluit, maar je hebt je hart dan zo verhard dat je eenvoudigweg niet meer ontvankelijk bent voor Gods Woord. Lees bijvoorbeeld de volgende ernstige waarschuwing voor mensen die het nieuwe leven hebben geproefd en toch overwegen God af te wijzen:

"Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen ..." (Hebreeën 6:4-6, HSV2010)

Dit geldt niet voor mensen, die in wanhopige situaties het gevoel hebben God te zijn kwijt geraakt. Gods genade is meer dan ruim genoeg om zulke mensen te blijven dragen. Trouwens, zolang een wedergeboren persoon bang dat hij 'zijn redding kwijt is', mag hij weten dat hij zich niet definitief van God heeft afgekeerd. Dan is hij beslist niet in de situatie van Hebreeën 6:4-6 terechtgekomen! Iedere afgedwaalde gelovige mag weer terugkeren tot God als hij dat wil. De gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) spreekt daar duidelijke taal over!

Hoop

 

De hoop op eeuwig leven is een geweldig voorrecht waar alle wedergeboren gelovigen van verzekerd kunnen zijn:

"... heeft Hij ons behouden ... door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest ... opdat wij ... erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven." (Titus 3:5-7, TELOS1982)

Het geeft extra moed om in het hier en nu te leven en te weten dat het aardse leven zin heeft ter voorbereiding op wat komen gaat. Dat geeft veel houvast, vooral onder moeilijke levensomstandigheden.


Volgend onderwerp:

  4.2.20. Rust vinden bij Jezus 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies