link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.7.1. Wereldwijde Gemeente

Inhoud:

- Gemeente en gemeente
- Geroepen gelovigen
- Roeping van de gelovigen
- Structuur van de Gemeente


Gemeente en gemeente

 

We komen de term 'gemeente' op twee manieren tegen in het Nieuwe Testament:

  1. De wereldwijde Gemeente (in Herschepping met een hoofdletter) bestaat uit alle wedergeboren christengelovigen van alle tijden en plaatsen.
  2. Een plaatselijke gemeente (in Herschepping met een kleine letter) is een groep christengelovigen die een organisatorische eenheid vormen.

Als we in het Nieuwe Testament iets lezen over 'de gemeente' of in andere Bijbelvertalingen 'de kerk' is meestal uit het tekstverband wel op te maken of het over de (wereldwijde) Gemeente of de (plaatselijke) gemeente gaat. En waar het niet zo duidelijk is kan het betrekking hebben op allebei.

Geroepen gelovigen

 

Het Griekse bronwoord voor 'gemeente' of 'kerk' is 'ekklesia' en dat betekent letterlijk: een gemeenschap van uit-geroepenen, uit de wereld geroepen om bij God te mogen horen. De apostel Paulus spreekt gelovigen ook op die manier aan:

"... geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn ..." (Romeinen 1:7, NBV2004)

Hieruit volgt dat de Gemeente niet bestaat uit mensen die besloten hebben om lid van een plaatselijke kerk te worden, maar uit mensen die door God aan de Gemeente zijn toegevoegd (door wedergeboorte).

"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht." (1 Petrus 2:9, NBV2004)

Roeping van de gelovigen

 

Jezus was op de aarde gekomen om het koninkrijk van de hemel gestalte te geven, bestaande uit Jezus en zijn volgelingen. Het is een verborgen koninkrijk, want Jezus regeert vanuit de hemel over de gelovigen die Hem als koning erkennen. De Gemeente is niet geroepen om in deze tijd enige vorm van macht uit te oefenen in de wereld. Overal waar religie of godsdienst met macht samengaan, ontstaan wantoestanden en dat geldt ook voor het christendom.

De wereldwijde Gemeente is wel geroepen:

  1. ... om de wereld te bereiken met het goede nieuws van Jezus.
  2. ... om Jezus na te volgen door te leven zoals Jezus leefde.

"... Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." (Johannes 20:21, NBV2004)

Jezus zal na zijn wederkomst over de aarde regeren, als heerser van het messiaanse vrederijk. Daarbij zal de Bruid van Jezus, bestaande uit alle ware oudtestamentische en nieuwtestamentische gelovigen, met Jezus het regerende volk op de aarde zijn

Structuur van de Gemeente

 

De belangrijkste structuur van de Gemeente is dat Jezus aan het hoofd van de Gemeente staat en dat de gelovigen leden zijn van de Gemeente.

"... Hij (=Christus) is het hoofd van het lichaam, de gemeente ..." (Kolossenzen 1:18, NBG1951)

Elke gelovige is rechtstreeks verantwoording schuldig aan Jezus, zonder menselijke tussenpersonen. Zelfs de Gemeente staat niet op een hiërarchische manier tussen Jezus en de gelovige in, dus ook geen kerkelijke organisatie die zich 'moederkerk' noemt. Dat neemt niet weg dat er wel een gezagstructuur in de plaatselijke gemeenten is. Maar die bepaalt niet wie wel of niet bij God mag horen. De Gemeente is dan ook geen organisatie, maar een levend organisme. Daarom wordt in de Bijbel vaak het beeld gebruikt van de Gemeente als lichaam.


Volgend onderwerp:

  4.7.2. Plaatselijke gemeente 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies