link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.7.12. Gemeente als leger

Inhoud:

- Oorlog
- Verzetsleger
- Wat is belangrijk voor het Gemeenteleger?
- Gevechtstraining en verzorging
- Verdediging
- Aanval
- Hoe staat de vlag ervoor?


In het Nieuwe Testament wordt de Gemeente niet direct een leger genoemd, maar wel dat de Gemeente bij geestelijke oorlogvoering is betrokken. Datzelfde geldt op kleinere schaal voor de plaatselijke gemeente en ook voor iedere gelovige persoonlijk. Veel van dit onderwerp is toepasbaar op al deze drie niveaus.

Zie ook hoofdstuk 'Geestelijke strijd'.

Oorlog

 

De geestelijke strijd is een kosmische oorlog tussen God en de satan waarbij de mensheid ook is betrokken. Deze is begonnen in de geestelijke wereld toen de satan tegen God in opstand kwam. Na de schepping van de aarde verleidde de satan de mens tot zonde en verkreeg hij de heerschappij over de aarde. Daarom noemt de Bijbel de satan de 'god van deze wereld' (2 Korintiërs 4:4) en de 'heerser over deze wereld' (Johannes 16:11) ofwel de officiële geestelijke machthebber over de aarde gedurende dit tijdsbestek.

Hoewel Jezus op Golgota Gods tegenstander de beslissende slag heeft toegebracht is de oorlog nog niet beëindigd. Het is een belangrijk onderdeel van Gods plan dat de Gemeente op aarde strijd voert tegen de satan in de kracht van koning Jezus, de overwinnaar. Het is een verzetsstrijd tegen de tirannieke overheersing van de satan, totdat Jezus zelf terugkomt en de definitieve overwinning zal brengen. Wanneer God uiteindelijk de nieuwe aarde zal scheppen, zal deze kosmische strijd tot het verleden behoren.

Zie onderwerp 'Geschiedenis van Gods koninkrijk' in hoofdstuk 'Gods koninkrijk' voor een overzicht van deze kosmische oorlog.

De meeste gelovigen lijken niet te beseffen dat de Gemeente is verwikkeld in een totale oorlog. Ze leven alsof er niets aan de hand is, voelen zich nauwelijks bedreigd door de satan en hebben er geen idee van dat ze zijn geroepen om te strijden. Jezus heeft de satan toch overwonnen, dus alles is toch voor elkaar? Daarom menen veel christenen zich de luxe te kunnen veroorloven zich heel druk te maken over pietluttigheden. En dat terwijl de vijand de strijd om de gedachten van gelovigen ongemerkt opvoert. Dat doet hij vooral met leugens en dwaalleringen. Ook verleidingen, beproevingen en vervolgingen zet hij in om Gods volk te vernietigen. Dus:

"Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt." (1 Petrus 5:8-9, HSV2010)

Verzetsleger

 

Hoe ziet het verzetsleger van veel kerkelijke kringen eruit? Misschien wordt dat het beste geïllustreerd in volgende voorbeeldverhaal van Bijbelleraar Sidney Wilson.

Er was eens een vader die spannende verhalen aan zijn kinderen vertelde over het verzet tijdens tweede wereldoorlog. Met glanzende ogen zei hij: "We kwamen elke week een keer bij elkaar en zongen dan verzetsliederen. En de volgende week, weer of geen weer, kwamen we wéér bij elkaar om te zingen en te luisteren naar een toespraak over de oorlog. En geloof het of niet, maar we hebben het volgehouden tot aan de bevrijding!" Je slaat toch steil achterover van zoveel dapperheid, of niet soms?

En toch, dit verhaal schetst wel een pijnlijk nauwkeurig beeld van de strijdbaarheid van veel kerkelijke kringen.

Wat is belangrijk voor het Gemeenteleger?

 

Daar is veel over te zeggen.

 • Ken je tegenstander - Tegenstanders zijn niet de mensen met een andere mening of visie (binnen eigen kring) of mensen met een andere godsdienst of die een hekel hebben aan christenen (buiten eigen kring), maar de satan zelf. Hij is onder andere:
  - een verzoeker (Matteüs 4:3)
  - een leugenaar (Johannes 8:44)
  - een mensenmoordenaar (Johannes 8:44)
 • Weet hoe je vijand aanvalt - De satan hanteert de volgende wapens:
  - leugens
  - het zaaien van verkeerde gedachten, twijfel, vrees en wanhoop
  - het zaaien van verdeeldheid (Hebreeën 12:15; 1 Korintiërs 11:18)
  - aanvallen op geestelijke leiders en hun gezinnen
  - verleidingen en beproevingen, waarvan verleidingen de gevaarlijkste zijn
 • - misleiding en bedrog (2 Korintiërs 11:14) bijvoorbeeld om dwaalleringen en wereldse denkwijzen in de gemeente geaccepteerd te krijgen
 • Besef de kracht van je Aanvoerder
  - Jezus heeft de satan overwonnen de beslissende slag toegebracht toen Hij aan het kruis stierf.
  - De macht van Jezus overtreft die van de satan (Matteüs 28:18).
  - Jezus heeft voorzegd dat de Gemeente van Jezus de satan zal overwinnen (Romeinen 16:20; Openbaring 12:11).
 • Ken je wapens en gebruik ze - Onze wapens zijn geestelijk van aard (2 Korintiërs 10:4; Efeziërs 6:14-18):
  - het Woord van God, de Bijbel
  - geloof
  - autoriteit over demonische machten in de naam van Jezus
  - strijdend gemeenschappelijk gebed
  - liefde voor mensen in je omgeving
  - bereidheid om risico's te nemen en offers te brengen
  - eensgezindheid binnen je plaatselijke gemeente
 • Wees een heilsleger
  - De satan en zijn leger zaaien dood en verderf. Als leger van Jezus verkondig je de bevrijdende boodschap van verlossing (uit de macht van de satan) en nieuw leven dat gelukkig maakt.
  - Overwin het kwade door er het goede tegenover te plaatsen.

Gevechtstraining en verzorging

 

Omdat de vijand vaak wapens als leugens, misleiding en bedrog hanteert, is een krachtig fundament van waarheid onmisbaar. Gedegen Bijbelstudies en toepassingsgericht Bijbelonderwijs is daarvoor van het grootste belang.

Elke militair kent het belang van discipline, die nodig is om gedurende de strijd onmiddellijk actie te ondernemen en de gevechtsleider (=Jezus) blindelings te gehoorzamen, gewoon doen wat van je gevraagd wordt. Elke militair heeft gevechtstraining nodig om al doende getraind te worden in het uitvoeren van geestelijke gevechtstaken.

Bij elke strijd vallen gewonden die verzorgd moeten worden. Elke gelovige maakt wel eens dingen mee waardoor hij tijdelijk buiten gevecht gesteld wordt en in de ziekenboeg verzorgd moet worden (pastoraat). Het doel van dit pastoraat is dat de gewonden zo snel en zo goed mogelijke genezen om weer deel te kunnen hebben aan de strijd.

Maar als de meeste strijders in een kerkelijke gemeente in geestelijk opzicht ziek, zwak of misselijk zijn, of geen wapens hebben, komt er van strijden niet veel terecht.

Verdediging

 

Een van de gevechtstaken van de gemeente is om weerstand te bieden tegen de bedreigingen voor de gemeente. De grootste bedreigingen voor het vormen of onderhouden van een parate gevechtseenheid komen van binnenuit. Voorbeelden:

 • te druk zijn met gemeenteactiviteiten die gericht zijn op uiterlijkheden, entertainment of gezelligheid
 • te veel aandacht voor het eigen welzijn en het in stand houden van de eigen gemeente (huisvesting, eigen organisatie, ervoor zorgen dat iedereen het 'fijn' vindt in de gemeente)
 • dwaalleringen

Voorbeelden van bedreigingen van buitenaf:

 • wereldse invloeden, zoals een wereldse manier van denken, onheilige relaties, individualisme, gendergelijkheidsdenken, occultisme, enz.
 • antichristelijke activiteiten, discriminatie en weerstanden tegenover je christelijke identiteit vanuit familie of omgeving

De geestelijke wapenrusting (Efeziërs 6) is vooral van belang in de verdedigende innerlijke strijd. Denk vooral ook aan:

 • een krachtig fundament van waarheid voor de plaatselijke gemeenten
 • een gemeenteleven waar de Heilige Geest ruimte heeft om te werken en te spreken
 • het handhaven van een reine en heilige levenswandel bij de gemeenteleden
 • onvoorwaardelijke liefdevolle toewijding aan Jezus
 • bovenal: strijdend gebed

Aanval

 

In de meeste kerkelijke kringen komt men niet of nauwelijks toe aan een aanvallende geestelijke strijdvoering, maar elke gezonde gemeente kan het leren en er in groeien. We denken dan bijvoorbeeld aan:

 • het evangelie uitdragen in woord en daad
 • verantwoordelijkheid nemen in de samenleving om daarmee een positieve invloed uit te oefenen en daar als vertegenwoordigers van de Heer te functioneren
 • gebed tegen antichristelijke invloeden in de omgeving en in binnen- en buitenland

De plaatselijke gemeente fungeert dus niet alleen als een huisgezin, waarin gelovigen opgroeien tot geestelijke volwassenheid. Het is ook een uitvalsbasis om de wereld in te gaan en de boodschap van het evangelie uit te dragen.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.

Hoe staat de vlag ervoor?

 

Hoe strijdbaar is jouw kerkelijke gemeente? Daarvoor zijn eenvoudige tests te bedenken zoals:

 • Hoeveel aandacht is er voor de lijdende kerk wereldwijd, waar miljoenen medegelovigen mee te maken hebben? Zij strijden in de frontlinies!
 • Hoeveel procent van het gemeentebudget is bedoeld voor het naar buiten treden van de gemeente en de wereld dichtbij en veraf te bereiken door evangelisatie en hulpverlening?
 • Hoeveel procent van de gemeenteleden bezoekt geregeld de gemeentelijke bidstonden?

Volgend onderwerp:

  4.7.13. Gemeente als kudde 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies