link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.7.13. Gemeente als kudde

Inhoud:

- Schapen
- Kudde
- Herder en pastoraat
- Schapen zijn nuttige dieren
- Schapen zijn sociale dieren


Schapen

 

Een kudde schapen heeft voor veel mensen iets lieflijks. Jonge lammetjes zijn inderdaad vertederend lief en zacht, zo onschuldig en niet in staat zichzelf te verweren. Maar als het erop aankomt zijn schapen ook eigenwijze beesten, passief en moeilijk handelbaar. Niet voor niets maakt de apostel Petrus de volgende vergelijking:

"Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt." (1 Petrus 2:25, NBV2004)

Zonder herder vinden schapen de weg niet.

"Toen hij (=Jezus) de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder." (Matteüs 9:36, NBV2004)

Schapen zijn weerloze dieren, een gemakkelijke prooi voor roofdieren.

"Toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht." (Psalm 44:23, NBV2004)

"Bedenk wel, ik (=Jezus) zend jullie als schapen onder de wolven ..." (Matteüs 10:16, NBV2004)

Kudde

 

Er wordt vaak beweerd dat mensen kuddedieren zijn en in veel opzichten is dat ook wel zo. Ze zijn door de Schepper ontworpen en gemaakt om met elkaar op te trekken. In het Oude Testament wordt het volk Israël op veel plaatsen vergeleken met een kudde, waarbij God vergeleken werd met een Herder die goed zorgt voor zijn schapen:

"Maar zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde, hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten ..." (Psalm 78:52, NBV2004)

"Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien." (Jesaja 40:11, NBV2004)

Zo kunnen we Gods Gemeente zien als de grote kudde en de plaatselijke gemeente als een onderdeel van die kudde. Maar pas op: veel gemeenten lijken TE VEEL op een kudde met kuddedieren die braaf de tradities en gewoonten van de eigen groep volgen, maar niet echt leven. Een gemeente is ook een leerschool, een gezin en een leger, waar je nieuwe dingen leert, waar je groeit, waar je ln actie komt.

Herder en pastoraat

 

Psalm 23 is met stip de meest bekende en geliefde Psalm, waarin het gaat over God die als een herder zorgt voor de mensen die Hem volgen. Centraal in die Psalm staat Gods volmaakte voorzienigheid, waarbij Hij voorziet in fysieke behoeften, emotionele behoeften en geestelijke behoeften. Zoals gezegd zijn schapen erg afhankelijk van de zorg van een herder. Dat geldt ook voor gelovigen die immers afhankelijk zijn van Gods hulp en kracht. Zijn christenen dan zulke watjes vergeleken met andere mensen? Nee natuurlijk niet, alleen zij BESEFFEN hun afhankelijkheid, terwijl anderen net doen alsof ze zelf alles kunnen. Ongelovigen zijn net zo kwetsbaar, maar zij hebben geen krachtbron om op terug te vallen. En dat is het grote verschil.

In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus van zichzelf zegt dat Hij de GOEDE herder is:

"Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij ..." (Johannes 10:14, NBV2004)

"Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven." (Johannes 10:27-28, NBV2004)

Leidinggevenden binnen Gods Gemeente worden ook beschouwd als herders en hoeders van hun kudde. Jezus zei in dat verband eens tegen de apostel Petrus:

"Weid mijn lammeren ... Hoed mijn schapen ... Weid mijn schapen." (Johannes 21:15-17, NBV2004)

Later schreef de apostel Petrus in één van zijn brieven aan leidinggevenden binnen plaatselijke gemeenten:

"Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt." (1 Petrus 5:2-4, NBV2004)

Paulus zei tegen de oudsten van de gemeente in Efeze:

"Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon." (Handelingen 20:28, NBV2004)

Hier ligt de nadruk op pastorale taken binnen de plaatselijke gemeente. Evenals een herder ervoor zorgt dat de schapen de juiste weg volgen en goed te eten krijgen, zo is pastoraat bedoeld om:

  • gemeenteleden in het rechte spoor te houden door hen zo nodig terecht te wijzen en te corrigeren
  • gemeenteleden de nodige zorg te geven om in moeilijke tijden op God te blijven vertrouwen

Zie ook onderwerp 'Goede herder' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

Schapen zijn nuttige dieren

 

Schapen leveren veel voordelen op voor hun eigenaren:

  1. Ze leveren in de eerste plaats wol die vooral gebruikt kan worden voor kleding en andere toepassingen van wollen stoffen.
  2. Terwijl varkens de grond door hun gewroet veranderen in een modderbad en koeien met hun grote vlaaien het onderliggende gras verstikken, laten schapen beschaafde keuteltjes achter die goed zijn voor de bodem. Bovendien grazen ze het gras grondig af, waarbij vooral het onkruid wordt verwijderd. Met hun kleine pootjes vertrappen ze de grond niet, zoals veel andere dieren wel doen, want ze sparen de zoden. Kortom: schapen bewijzen de eigenaar van de weidegrond een dienst, want het land knapt er juist van op.
  3. Op het laatst leveren ze vlees dat geschikt is voor menselijke consumptie.

Gemeenteleden worden door de Bijbel aangespoord om hun kwaliteiten in te zetten om elkaar te dienen en om taken uit te voeren met de gaven die zij hebben.

"Zolang we dus de kans hebben, moeten we voor iedereen goed zijn, maar vooral voor onze geloofsgenoten." (Galaten 6:10, GNB1996)

Schapen zijn sociale dieren

 

Schapen zijn echte kuddedieren. Buiten de kudde zijn ze snel de weg kwijt en komen ze gemakkelijk in de problemen. Ze voelen zich dus het prettigst en het veiligst bij een grote kudde schapen. Het zijn dus op en top sociale dieren.

In ons land zijn er mensen en organisaties die zich inspannen om alles wat christelijk is uit het publieke leven te verwijderen. Toch blijkt uit onderzoek (gepubliceerd in 2009 door het CBS) dat de christelijke godsdienst een positief effect heeft op de sociale samenhang binnen ons land. Het is een feit dat christenen sterk vertegenwoordigd zijn bij vrijwilligerswerk en veel zorgtaken binnen de Nederlandse samenleving. We hebben het hier over dienende taken, die zelden de voorpagina's van de kranten halen, maar waarmee veel goeds wordt gedaan.

Ontwikkelingswerk en noodhulp zijn geweldige mogelijkheden voor christenen om aan de wereld het karakter van Jezus te tonen in daden van praktische liefde. Ook in eigen woonplaats kunnen gelovigen mogelijkheden ontdekken om de samenleving te dienen en daarmee iets van Gods liefde en zorgzaamheid te laten zien. Jezus kwam op aarde om kansarme mensen op te zoeken en om zieken en zwakken nieuwe kansen te geven. Ook nu is er veel nood onder de mensen om ons heen en we hebben als christenen genoeg mogelijkheden om ons in te zetten. Als we het maar willen zien.


Volgend onderwerp:

  4.7.14. Van sabbat naar zondag 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies