link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.6.1. Wat zijn geestelijke gaven?

Inhoud:

- Verschillende soorten gaven
- Natuurlijke gaven
- Geestelijke gaven
- Hoe werken geestelijke gaven?
- Geestelijke gaven of vruchten van de Geest?


Verschillende soorten gaven

 

Bij alle wedergeboren gelovigen is de Heilige Geest in hun hart komen wonen. Gelovigen kunnen daarnaast ook geestelijke gaven ontvangen van de Heilige Geest waarmee ze andere mensen kunnen dienen en zelf een zegen ontvangen. Gaven zijn vooral bedoeld voor geloofsgroei binnen de plaatselijke gemeente. Sommige geestelijke gaven kunnen ook een belangrijke rol spelen bij evangelisatie.

De Bijbel laat twee soorten gaven zien bij gelovigen:

  1. Natuurlijke gaven
  2. Geestelijke gaven

Natuurlijke gaven

 

Ieder mens heeft bij zijn geboorte een aantal natuurlijke gaven of karaktergaven ontvangen, die gekoppeld zijn aan bepaalde karaktereigenschappen. Wanneer de Heilige Geest door de gelovige kan werken door zulke natuurlijke gaven, krijgen ze een bovennatuurlijke kwaliteit, waardoor ze herkenbaar anders naar buiten komen. Dan worden persoonlijke gaven en Gods liefde met elkaar verbonden, en stroomt Gods genade door de gelovige heen naar anderen. Voorbeelden van zulke gaven vinden we in het volgende Bijbelgedeelte:

"Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen.
Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.
Wie de gave heeft te troosten, moet troosten.
Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen.
Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.
Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn." (Romeinen 12:7-8, NBV2004)

Zulke gaven zijn dus natuurlijke gaven die zijn verrijkt tot instrumenten in Gods hand om zegen te verspreiden.

Zie meer over de manier waarop God jouw karaktereigenschappen wil ontwikkelen in hoofdstuk 'Karakter en geloof'.

Geestelijke gaven

 

Daarnaast spreekt de Bijbel ook over geestelijke gaven die geheel van geestelijke aard zijn. In Herschepping (en speciaal in dit hoofdstuk) bedoelen we met geestelijke gaven alleen die bijzondere, geheel bovennatuurlijke gaven, die afkomstig zijn van de Heilige Geest. Daarbij denken we aan:

Het woord 'gaven' moeten we niet verwarren met het woord dat synoniem is met 'talenten', dus de eigen, menselijke bekwaamheden om bepaalde dingen goed te kunnen doen. Het Griekse woord in de brontekst voor 'geestelijke gave' is 'charisma', dat ook wel als 'genadegave' is vertaald.

Geestelijke gaven zijn geen gaven die een gelovige op een bepaald moment ontvangt en die vervolgens levenslang behoudt. De Heilige Geest is de eigenaar van geestelijke gaven. Het is en blijft de Heilige Geest die ze uitdeelt aan wie Hij wil en die bepaalt waarvoor ze kunnen worden ingezet. Vanuit die gedachten moeten we naar mijn mening het volgende Bijbelgedeelte lezen:

"de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil." (1 Korintiërs 12:9-11, NBV2004)

Een geestelijke gave is niet een soort beloning van goed geestelijk gedrag, maar een toerusting voor een bepaalde taak (1 Korintiërs 12). De ontvanger van een geestelijke gave heeft de verantwoordelijkheid om die tot Gods eer te gebruiken. Hij mag er niet mee opscheppen, alsof zo'n gave van hemzelf komt. Daarom geloof ik dat gaven van de Geest het beste tot hun recht komen bij geestelijk volwassen gelovigen, ook al weet ik heel goed dat God ze soms ook geeft aan pasbekeerden.

Er is een verband tussen vervulling met de Heilige Geest en het ontvangen van geestelijke gaven. Soms ontvangen gelovigen een geestelijke gave wanneer ze een vervulling meemaken, maar het kan ook later gebeuren. In de praktijk ontvangen relatief veel gelovigen de gave van bidden in een geestelijke taal bij hun vervulling. Daarmee weten ze helemaal zeker dat de Heilige Geest in hen is komen wonen.

Tegenhangers van geestelijke gaven komen ook voor als gaven van de satan, waarmee Gods tegenstander werkt via mensen die zich hebben opengesteld voor het werk van de satan, zoals media bij spiritistische seances, waarzeggers, heksen, en dergelijke. Soms lijken de uitwerkingen van geestelijke gaven op die van de satan en is er geestelijk onderscheidingsvermogen nodig om het verschil te kunnen waarnemen.

Hoe werken geestelijke gaven?

 

God kan in principe elke geestelijke gave uitwerken vanuit elke gelovige die in verbondenheid met Hem leeft, maar alleen wanneer hij een een rein, geheiligd leven leidt. Geestelijke gaven kunnen alleen functioneren als alles tussen God en de gelovige in orde is.

Er zijn mensen die een gave van bijvoorbeeld genezing of profetie lijken te hebben. Hoe ontstaat zoiets dan? Stel bijvoorbeeld dat je geconfronteerd wordt met een zieke of met iemand waarvan je zeker weet dat hij demonisch gebonden is. Als je dan merkt dat de Heilige Geest je een verlangen of aansporing geeft om in actie te komen, genees of bevrijd die persoon dan in de naam van Jezus. Wanneer je merkt dat de Heilige Geest het dan door jou heen heeft gedaan, dan is het een volgende keer gemakkelijker om je er weer naar uit te strekken. Dan groeit je geloof in die werkingen van Gods Geest. Op die manier kunnen er 'specialismen' in geestelijke gaven ontstaan bij gelovigen.

Geestelijke gaven of vruchten van de Geest?

 

Geestelijke gaven en vruchten van de Geest zijn twee verschillende zaken: geestelijke gaven zijn geen doel op zich, maar middelen om meer vrucht te kunnen dragen. Het doel is natuurlijk belangrijker dan het middel.


Volgend onderwerp:

  4.6.2. Openstaan voor geestelijke gaven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies