banner image

 

4.6.3. Bidden in een geestelijke taal

Geestelijke talen

Bij het bidden of spreken in een geestelijke taal (dat wil zeggen: een bovennatuurlijk ingegeven taal die de Heilige Geest in en door gelovigen spreekt) kan de Geest gebruik maken van de menselijke stem, maar het gaat buiten het verstand van de gelovige om. Ook de merkwaardige term 'tongentaal' wordt hiervoor gebruikt, zoals ook in de NBG1951 vertaling. De NBV2004 vertaling gebruikt het woord 'klanktaal' maar dat vind ik nog vreemder: elke gesproken taal bestaat immers uit klanken! Andere Bijbelvertalingen spreken over vreemde talen, andere talen, allerlei talen, enzovoort.

Een geestelijke taal bestaat niet uit zomaar wat klanken, nee het is een werkelijke taal. Ze blijken alle normale kenmerken van talen te hebben, zoals die worden gehanteerd in de linguïstiek (algemene taalwetenschap). Sommigen menen dat het talen van engelen zijn op basis van 1 Korintiërs 13:1, maar zo'n tekst is naar mijn mening onvoldoende bewijs voor die opvatting. Waarom zouden engelen allerlei verschillende talen spreken? Op aarde is de veelheid van talen immers ontstaan als een vloek over de mensheid (Genesis 11). Het lijkt me onwaarschijnlijk dat engelen meer dan één taal nodig hebben.

Er zijn twee geestelijke gaven die te maken hebben met geestelijke talen:

  1. bidden in een geestelijke taal (in de persoonlijke omgang met God)
  2. profeteren in een geestelijke taal (om woorden van God door te geven in de plaatselijke gemeente; daarnaast is er dan iemand nodig die de gave heeft om deze boodschap te vertolken)

Dit onderwerp gaat over het eerstgenoemde: bidden in een geestelijke taal.

"Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God ..." (1 Korintiërs 14:2, NBV2004)

Het profeteren in een geestelijke taal wordt verder besproken bij het onderwerp 'Profeteren'.

Ervaren van Gods tegenwoordigheid

"Want als ik in een klanktaal bid, is het mijn géést die bidt, mijn verstand staat erbuiten." (1 Korintiërs 14:14, HB2008)

Wie in een geestelijke taal bidt begrijpt meestal niet wat de woorden betekenen. Toch geeft het een bijzondere zegen om te ervaren dat de levende God zo voelbaar en tastbaar in je aanwezig is. Dat kan bijvoorbeeld een diepe troost zijn bij moeilijkheden, een aansporing tot volharding, of een hulp om in de rust met God te komen. Het bidden in een geestelijke taal is dus bedoeld voor de persoonlijke omgang met God. Het kan ook in de vorm van zingen gebeuren:

"Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand." (1 Korintiërs 14:15, NBG1951)

Evenals bij alle andere bijzondere geestelijke gaven, komt de gave het meest voor bij mensen die zich ervoor openstellen, dus ook vooral in kerkelijke kringen waar die openheid bestaat.

Hoe werkt bidden in een geestelijke taal?

Veel mensen, die zelf niet de gave van bidden in geestelijke talen hebben ontvangen, denken dat bidden in een geestelijke taal een soort extatische ervaring is. Ze geloven dat je die gave pas kan ontvangen als je in een hogere geestelijke gemoedstoestand komt. Toch is dat niet waar, want geestelijke talen zijn niet gebonden aan iemands innerlijke stemming.

Bidden in een geestelijke taal kan verschillende uitwerkingen hebben voor de persoon die het doet:

Het bidden in geestelijke taal gaat ook niet buiten je eigen wil om, alsof God je zou dwingen het op een bepaald moment te doen. Het vindt plaats in een ontmoeting tussen God en mens. Maar de gelovige kan zelf bepalen wanneer hij ermee wil beginnen en wanneer hij ermee wil ophouden.

Gebeden van de Heilige Geest

De volgende Bijbeltekst kan in verband worden gebracht met bidden in een geestelijke taal:

"Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26, WV2012)

Er zijn momenten dat je niet weet wat je moet bidden, of wat je precies dwars zit. In dat geval kan de Heilige Geest de woorden kiezen of je eigen onbewuste verlangens en gedachten naar boven brengen en door een geestelijke taal tot God spreken.

Niet tijdens samenkomsten

In sommige samenkomsten wordt nogal eens luid hoorbaar door verschillende mensen in geestelijke talen gebeden. Dat wordt in de Bijbel afgewezen, tenzij het gaat om profetieën waarbij een vertolking wordt gegeven.

"Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken." (1 Korintiërs 14:27-28, NBV2004)

De apostel Paulus vond het niet opbouwend voor de gemeente als er hoorbaar in geestelijke talen gebeden wordt, terwijl niemand het verstaat. Daarvoor is de gave van bidden in een geestelijke taal niet bedoeld geweest. Daarom schrijft Paulus:

"maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal." (1 Korintiërs 14:19, NBV2004)

Huiverig voor bidden in een geestelijke taal?

Voor veel gelovigen is het idee om in een geestelijke taal te bidden een beetje eng, waarschijnlijk omdat het iets bovennatuurlijks is. Zij houden liever zelf de controle over wat ze doen. Juist die instelling zorgt ervoor dat ze niet open staan voor deze gave. En wie er niet voor open staat zal die normaal gesproken ook niet ontvangen. Het is ook maar net waar je mee bent opgegroeid.

We mogen ons in geloof uitstrekken naar deze gave, want de Heilige Geest geeft alleen goede dingen. Daarover mag geen twijfel bestaan. Het is een gave die met ontzag voor God gehanteerd moet worden, vanuit een aan Hem overgegeven levenshouding. Als je deze gave nog niet hebt en er wel naar verlangt, dan is dat iets goeds. De apostel Paulus spoort je ertoe aan met de volgende woorden:

"Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken ..." (1 Korintiërs 14:5, NBV2004)

Het komt voor dat gelovigen de gave ontvangen door handoplegging. De handopleggers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid door niemand de handen op te leggen die nog onvolwassen is in geestelijke zin. Zulke gelovigen kunnen zo'n gave gemakkelijk verkeerd hanteren. De tijd is er dan misschien nog niet rijp voor.

Bewijs van vervulling met de Heilige Geest?

In sommige kringen wordt de gave van bidden in een geestelijke taal gezien als het noodzakelijke bewijs dat iemand is vervuld met de Heilige Geest. Het Nieuwe Testament geeft er wel veel voorbeelden van en het is inderdaad het enige waterdichte bewijs dat de vervulling bij iemand heeft plaatsgevonden.

Maar we mogen het niet omdraaien door te zeggen dat wie de gave van bidden in een geestelijke taal niet heeft, ook niet vervuld kan zijn. Het ontvangen van een bepaalde gave en vol zijn van de Heilige Geest zijn twee verschillende dingen. Wel komt het voor dat mensen, die voor het eerst een vervulling met de Heilige Geest meemaken, tegelijk gaan bidden in een geestelijke taal (Handelingen 10:44-46).

Is het wel van God?

Er zijn gelovigen die beweren dat geestelijke talen van de satan komen. Nu is het zo dat alle gaven van de Heilige Geest ook door de satan worden geïmiteerd. Alle bovennatuurlijke verschijnselen komen immers alleen voort uit een geestelijke krachtbron. Er zijn maar twee van die krachtbronnen: God en de satan.

Jaren geleden maakte ik eens een zondagse samenkomst mee bij een Engelse Pinksterbijbelschool. Er werd op een bepaald moment flink in geestelijke talen gebeden door een aantal mensen. Achter me zat een meisje dat op een snerpende toon steeds dezelfde klanken herhaalde en wel op een manier waardoor ik in mijn hart een duidelijke aversie voelde. Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat de geestelijke taal van dat meisje niet uit God was. We moeten er van uitgaan dat overal, waar God aan het werk is, de tegenstander er iets tegenover zet. Maar we moeten oppassen om Gods werk niet aan de tegenstander toe te schrijven, want daarmee beledigen we de Heilige Geest.

"... verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt." (1 Korintiërs 14:39, NBV2004)

Dit is één van de Bijbelse geboden die in veel kerkelijke kringen met het grootste gemak aan de kant worden geschoven. Gods geschenken worden niet door iedereen gewaardeerd.