link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.6.5. Wonderen verrichten

Inhoud:

- Wat zijn wonderen?
- Satanische wonderen
- Wonderen in het Oude Testament
- Wonderen in het Nieuwe Testament
- Wie zijn in staat om wonderen te doen?
- Alleen voor 'specialisten'?


Wat zijn wonderen?

 

Wonderen zijn bovennatuurlijke verschijnselen die op aarde gebeuren door het rechtstreekse optreden van God of Gods engelen. Op aarde heet een wonder 'bovennatuurlijk'. Maar vanuit de hemel bekeken is het natuurlijk de gewoonste zaak van de (geestelijke) wereld.

Satanische wonderen

 

Ook de satan kan wonderen doen, onder toelating van God. Zo konden bijvoorbeeld in de tijd van Mozes de Egyptische geleerden hun staven in slangen veranderen, evenals Mozes (Exodus 7:11-12). Mozes had deze macht ontvangen van God, de Egyptische geleerden van de satan. Over de antichristelijke machten die zich vooral in de eindtijd manifesteren schreef de apostel Paulus:

"Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen." (2 Tessalonicenzen 2:9, NGB1951)

In kringen van satanisten komen ook allerlei wondertekenen voor. Maar het komt ook voor dat mensen, die op één of andere manier een verbinding met de wereld van de duisternis hebben ontvangen, allerlei bovennatuurlijke gaven kunnen hebben. Velen van hen denken dat het bijzondere krachten van hen zelf zijn. Anderen geloven zelfs dat het gaven van God zijn.

Wonderen in het Oude Testament

 

In het Oude Testament lezen we dat God de meeste wonderen verrichtte door profeten. Tot de meest bekende en opzienbare wonderen behorende de volgende:

  • de plagen over Egypte (Mozes en Aäron)
  • de doortocht van de Israëlieten door de Rietzee (Mozes)
  • de zon die lange tijd niet onderging (Jozua)
  • vuur uit de hemel om een brandoffer aan te steken (Elia)
  • bevrijding van Daniëls vrienden uit de vurige oven en van Daniël uit de leeuwenkuil

De wonderen dienden om Gods plannen te realiseren, om zijn macht te tonen en om gelovigen bij te staan.

Wonderen in het Nieuwe Testament

 

De Bijbel vermeldt meer wonderen van Jezus dan alle oudtestamentische profeten bij elkaar. Vele daarvan waren bedoeld om zijn goddelijke autoriteit te bevestigen en om het geloof van mensen te versterken. Het effect op de omstanders was groot:

"Er ging een huivering van ontzag door de omstanders die dit vlak voor hun ogen zagen gebeuren. Zij prezen God dat Hij deze macht aan een mens (=Jezus) had gegeven." (Matteüs 9:8, HB2008)

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat zulke wonderen vooral dienden ter ondersteuning van geestelijke gebeurtenissen. Denk maar aan de verlamde man, van wie Jezus eerst zijn zonden vergaf, en hem vervolgens genas van zijn lichamelijke verlamdheid (Marcus 2:1-12).

De tijd daarna deden de apostelen op grote schaal wonderen in de naam van Jezus en daardoor kwamen veel mensen tot geloof:

"De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag." (Handelingen 2:43, NBV2004)

"De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk ... Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op één van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen." (Handelingen 5:12-16, NBV2004)

De apostelen hebben ook doden opgewekt. Daarvan kunnen we enkele voorbeelden in de Bijbel vinden: de opwekking van Dorkas door Petrus (Handelingen 9:36-43) en van een jongen in Troas die tijdens de prediking van Paulus in slaap was gevallen en een dodelijke val had gemaakt: (Handelingen 20:7-12).

Wie zijn in staat om wonderen te doen?

 

Kracht om allerlei wonderen te verrichten is één van de geestelijke gaven die God aan de Gemeente van Jezus heeft gegeven.

"de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten ..." (1 Korintiërs 12:9-10, NBV2004)

Jezus had al eerder gezegd dat gelovigen de macht zouden krijgen om allerlei wonderen te verrichten in zijn naam:

"Jezus antwoordde: 'Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen ... zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: 'Kom van je plaats en stort je in zee,' en het zal gebeuren." (Matteüs 21:21, NBV2004)

Uit dit voorbeeld mogen we concluderen dat er eigenlijk geen grenzen zijn aan de mogelijkheden voor wonderen die in de naam van Jezus kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard dient degene die wonderen verricht afgestemd te zijn op de wil van God, want het blijven GODS wonderen.

Alleen voor 'specialisten'?

 

In Marcus 16 zegt Jezus het volgende, nadat Hij hen de Grote Opdracht gegeven heeft om de wereld met het evangelie te bereiken:

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." (Marcus 16:17-18, NBG1951)

Jezus heeft niet gezegd dat deze belofte alleen voor bepaalde mensen zou gelden. God kan in principe elk wonder verrichten vanuit elke gelovige die met een gereinigd hart in verbondenheid met Hem leeft. Vele gelovigen hebben deze belofte als een persoonlijke uitdaging opgevat en hebben Gods wonderen zien gebeuren.

God verricht graag wonderen om ons getuigenis in de wereld te bevestigen. God is niet veranderd en zijn vermogen en verlangen om wonderen op aarde te doen is niet verminderd. Jezus zei zelfs:

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze ..." (Johannes 14:12, NBG1951)

Zie ook onderwerp ' Evangelisatie en wonderen' in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'.


Volgend onderwerp:

  4.6.6. Zieken genezen 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies