link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.6.6. Zieken genezen

Inhoud:

- Genezingen van Jezus
- Jezus droeg zijn discipelen op om genezingen te doen
- Ook opdracht voor vandaag
- Gave van genezing
- Genezingswonderen en geloof
- Ziekenzalving
- Ook genezing buiten de kerken


Zie ter inleiding ook onderwerp 'Wonderen verrichten'.

Genezingen van Jezus

 

Jezus trok vooral de aandacht vanwege de vele zieken die Hij genas. Jezus kwam in de eerste plaats om mensen bekend te maken met het koninkrijk van de hemel. Daarbij stond het uitdragen van zijn boodschap centraal.

"Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal." (Matteüs 9:35, NBV2004)

Eerst onderwees Jezus de mensen om hun geloof in Hem op te wekken. Als de zieken onder hen dan in geloof naar Hem toekwamen, werden ze door Hem genezen. Keer op keer lezen we in de Bijbel dat geloof in Jezus de voorwaarde was tot genezing. Vaak zei Jezus dan achteraf: "Door je geloof ben je beter geworden." Zie bijvoorbeeld Matteüs 9:22.

Jezus genas zieken door handoplegging of andere vormen van aanraking.

"... Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen." (Lucas 4:40, NBG1951)

Dat was in de loop der tijd zo bekend bij de mensen dat ze er zelf om vroegen:

"... Kom alstublieft mee om haar de handen op te leggen; dan wordt ze beter en blijft in leven." (Marcus 5:23, GNB1996)

Ik geloof niet dat Jezus altijd alle mensen genas die Hij tegenkwam. Hij kende hun harten en Hij wist wanneer genezingen niet konden worden uitgevoerd omdat ze er om één of andere reden niet klaar voor waren. Maar de mensen die Hij wel de handen oplegde genazen, zichtbaar voor de mensen om hen heen. In sommige gevallen (bijvoorbeeld na de genezing van melaatsheid) stuurde Jezus hen naar de priester (Lucas 5:14), die als onafhankelijk persoon kon vaststellen dat zij inderdaad genezen waren.

Zie meer hierover in onderwerp 'Jezus genas zieken' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'.

Jezus droeg zijn discipelen op om genezingen te doen

 

Toen Jezus op aarde was vertelde Hij de mensen over God de Vader en over het koninkrijk van de hemel. Daarnaast deed Hij wonderen die zijn autoriteit als Zoon van God bevestigden, die zijn boodschap ondersteunden, waardoor Gods kracht zichtbaar werd. De meest voorkomende soorten wonderen waren zieken genezen en uitdrijven van demonen. Jezus leidde zijn twaalf apostelen op om hetzelfde te doen:

"En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen." (Matteüs 10:1, HSV2010)

Kort voordat Jezus naar de hemel zou gaan, gaf hij zijn opdrachten aan de apostelen:

"Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd." (Matteüs 28:19, HB2008)

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." (Marcus 16:17-18, NBG1951)

In het Bijbelboek Handelingen lezen we overduidelijk dat de apostelen alle drie hiervoor genoemde opdrachten van Jezus hebben uitgevoerd (gaan, prediken, genezen).

Ook opdracht voor vandaag

 

Als je het feit accepteert dat de eerstgenoemde opdracht (het evangelie verkondigen) ook geldt voor de gelovigen van vandaag, accepteer dan ook dat de tweede opdracht (zieken genezen) de normaalste zaak van de wereld is. Een kerkelijke gemeente waarin deze boodschap niet wordt verkondigd en waar geen zieken worden genezen is dus niet normaal. De Bijbel bepaalt wat normaal is, niet de gevestigde praktijk binnen onze kerkelijke kringen!

De opdracht om zieken te genezen geldt niet alleen voor leidinggevenden binnen een kerkelijke gemeente, maar in feite voor alle gelovigen (zie citaat van Marcus 16:17-18 in de vorige paragraaf). Er moet meer ernst worden gemaakt met deze opdracht, die zo duidelijk in Gods Woord beschreven is. Er zijn naar verhouding maar weinig kerkelijke gemeenten in ons land waar dit bespreekbaar is, en nog minder waar de geestelijke gave van genezing functioneert. Want wat zien we in de meeste kerkelijke kringen van vandaag in ons land:

  • Onze predikanten worden voornamelijk opgeleid om gelovigen te leren onderhouden wat Jezus geboden heeft.
  • Zij komen niet of nauwelijks toe aan de verkondiging van het evangelie buiten de kerkmuren.
  • Aan wonderen verrichten, zieken genezen en demonen uitdrijven komen de meesten al helemaal niet toe.

Kortom: de meeste gemeenten van vandaag blijven sterk in gebreke om de opdrachten van Jezus nauwgezet uit te voeren, hoe tevreden veel kerkmensen ook mogen zijn met de zuiverheid van hun leerstellingen.

Gave van genezing

 

Van alle wondergaven spreekt de gave van genezing het sterkst tot onze verbeelding, omdat er zoveel zieke mensen zijn die op zo'n wonder hopen. Naar verhouding zijn er weinig gelovigen die een bediening van genezing hebben. Geen enkele gelovige is volmaakt in zijn doen of laten en daarom gaat er ook wel eens wat fout waar mensen in de bediening van genezing staan. Tegelijk staan deze mensen ook vaak bloot aan veel bittere kritiek, vooral van predikanten die tijdens hun eigen kerkdiensten nog nooit een goddelijke genezing hebben meegemaakt. Laten we vooral de bedieningen van deze mensen positief ondersteunen en ons uitstrekken naar soortgelijke wonderen van God in eigen kerkelijke kring. Het gaat om Gods eer, niet om sensationele gebeurtenissen!

Als mensen vandaag de dag worden genezen door een wonder van God is het belangrijk om een arts de genezing te laten vaststellen. We mogen buitenstaanders geen reden geven om te zeggen dat goddelijke genezingen nepvertoningen zijn! We moeten ook geen genezingswonderen uitbazuinen zolang we niet zeker zijn dat genezing door een arts is bevestigd. Ook Jezus stuurde mensen na hun genezing naar de priester om een onafhankelijk onderzoek naar de genezing uit te voeren, zoals toen Hij een melaatse man had genezen:

"Jezus stuurde hem onmiddellijk weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom: vertel het tegen niemand, maar ga u aan de priester laten zien en breng het offer dat Mozes heeft voorgeschreven, om te bewijzen dat u rein geworden bent.' " (Marcus 1:43-44, GNB1996)

Genezingswonderen en geloof

 

Er worden geregeld op verschillende plaatsen in het land genezingsdiensten gehouden, waarbij meestal ook uitleg wordt gegeven over goddelijke genezing. Natuurlijk speelt geloof in Gods kracht en bereidheid om te genezen dan een belangrijke rol. Hoe krachtiger de geloofsverwachting van de aanwezigen, hoe meer genezingen er kunnen plaatsvinden. We hebben het dan over geloof bij degenen die de dienst van genezing leidt, bij de zieke en bij de overige aanwezigen. Zo was er een verlamde man in Lystra die naar de apostel Paulus luisterde en vol geloof naar hem opkeek. Hij werd genezen.

"Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe: 'Kom overeind en ga op uw benen staan!' De man sprong op en begon te lopen." (Handelingen 14:9-10, NBV2004)

Toch is het geloof van de zieke lang niet altijd doorslaggevend, want veel zieken zijn niet in staat om dat op te brengen. Dat blijkt ook uit de geschiedenis van de verlamde man in Kafarnaüm, die door gelovige vrienden aan de voeten van Jezus werd neergelegd.

Ziekenzalving

 

Één van de manieren om zieken te genezen is door de zieken de handen op te leggen en hen te zalven met olie.

"Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden." (Jakobus 5:14-15, WV2012)

Bij een ziekenzalving wordt door de leidinggevenden van de plaatselijke gemeente voor een zieke gebeden. De zalving met olie is een symbool van genezing. Olie werd vroeger gebruikt om wonden te verzachten en zo te helpen genezen (Lucas 10:34). Maar de zalving is ook een symbool van de aanwezigheid van de Heilige Geest (2 Korintiërs 1:21-22).

Bij ziekenzalving is het belangrijk dat er bij de zieke (en ook bij de andere aanwezigen) geen zonden of andere blokkades zijn.

Ook genezing buiten de kerken

 

Het was niet Gods bedoeling dat goddelijke genezing alleen zou plaatsvinden in onze kerkgebouwen of in andere gebouwen waar genezingsdiensten worden gehouden, maar ook daarbuiten. Bedenk wel dat Jezus de meeste genezingswonderen in de buitenlucht verrichtte, in aansluiting op zijn prediking van het evangelie van het koninkrijk.

De nieuwtestamentische gelovigen zijn vandaag de vertegenwoordigers van Gods koninkrijk. Zij zijn door God de wereld in gestuurd om hetzelfde te doen als wat Jezus deed, in de kracht van de Heilige Geest. Door wonderen van genezing kunnen ongelovigen overtuigd worden van de goddelijke macht van Jezus en van de waarheid van het evangelie.

Zie ook de volgende onderwerpen:
- 'Evangelisatie en wonderen' in hoofdstuk 'Getuigen van Jezus'
- 'Ziekte en genezing' in hoofdstuk 'Bevrijding'


Volgend onderwerp:

  4.6.7. Demonen uitdrijven 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies