link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.4.1. Herschepping van de mens

Inhoud:

- Herschepping omvat de hele schepping
- Herschepping van de mens in drie fasen
- Herscheppingfase 1 - nieuw leven ontvangen
- Herscheppingfase 2 - geloofsgroei
- Herscheppingfase 3 - eindbestemming
- Heil, verlossing, redding, behoud en zaligheid
- Gespreksvragen


Je wordt een christengelovige door een omkeer in je leven waarbij je afstand neemt van je oude leven en een nieuw leven kan beginnen in verbondenheid met God. In dit onderwerp gaan we naar het grotere plaatje kijken van het totale herscheppingswerk dat God in je hart wil uitvoeren om je het prachtige doel te laten bereiken waartoe God je op deze wereld heeft gezet.

Herschepping omvat de hele schepping

 

Het begrip 'herschepping' is een geweldig begrip dat uit Gods hart is voortgekomen om een door zonde ontluisterde schepping met Hem te verenigen, te vernieuwen en tot volmaaktheid te brengen.

"want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de vergankelijkheid, en delen in de glorierijke vrijheid van Gods kinderen." (Romeinen 8:21, WV2012)

Het einddoel zal dan een nieuwe schepping zijn die ver zal uitstijgen boven de oorspronkelijke schepping. Gods herscheppingsplan is adembenemend en uiteindelijk zal blijken dat alle ellende van de huidige tijd niet zal opwegen tot de glorie van de toekomende tijd:

"Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat." (Romeinen 8:18, WV2012)

Herschepping van de mens in drie fasen

 

We beperken ons nu tot Gods de herscheppingswerk in het hart van de mens. Dat is als een drietrapsraket waardoor de mens steeds dichter bij God komt en steeds dichter bij het uiteindelijke doel dat God voor hem heeft. Daarin onderscheiden we dire fasen:

 1. nieuw leven ontvangen - ontdekking, bekering en wedergeboorte - de beginfase van het leven als christen, in verbondenheid met God
 2. geloofsgroei - verdere geloofsontwikkeling gedurende het hele verdere leven op aarde
 3. eindbestemming - na het leven op aarde

Herscheppingfase 1 - nieuw leven ontvangen

 

Dit is de beginfase van het leven als christengelovige.

 1. Ontdekking - Het ontdekkingsproces, dat vooraf gaat aan de bekering, kan kort duren of lang, soms wel meer dan een half mensenleven lang. De belangrijkste ontdekking is dat je geen christen wordt door Bijbelkennis op te doen en naar de kerk te gaan, maar door een relatie met Jezus aan te gaan.
 2. Bekering - Dit is een korte tijd of een moment waarbij je ervoor kiest om een relatie met Jezus te willen hebben en Hem te willen volgen voor de rest van je leven. Het is de belangrijkste mijlpaal van je leven.
 3. Wedergeboorte - Bekering hangt nauw samen met wedergeboorte. Het is een merkbare verandering in je binnenste doordat de Heilige Geest in je hart komt wonen. En daarmee heb je het nieuwe leven van God ontvangen. Wedergeboorte is Gods antwoord op elke ware bekering, waarbij je persoonlijk ervaart dat er iets met je gebeurd is.

Dit is allemaal uitgebreid behandeld in hoofdstuk 'Bekering en wedergeboorte'

Herscheppingfase 2 - geloofsgroei

 

Na de bekering is er voor veel mensen een herstelfase nodig om los te komen van zondige gewoonten, van trauma's over gebeurtenissen waardoor ze innerlijk zijn beschadigd, van verslaafdheden of zelfs van gebondenheden door demonische machten. Meestal hebben zulke mensen extra ondersteuning van hun kerkelijke gemeente nodig, soms ook professionele hulp van buitenaf.

Normaal gesproken gaat je nieuwe leven na je wedergeboorte verder groeien. Je zult meemaken dat God zijn licht laat schijnen op bepaalde gebieden in je leven die moeten veranderen omdat ze tegen Gods wil ingaan. Je mag dan ook over 'doorgaande bekering' spreken. Geloofsgroei is een levenslange leerschool met het doel God beter te leren kennen en steeds meer op Jezus gaan lijken doordat je groeit in liefde voor God en je medemensen.

Herscheppingfase 3 - eindbestemming

 

Tenslotte is er de herschepping die zal plaatsvinden nadat je leven als gelovige op aarde is beëindigd.

"... opdat ook zij (=Gods uitverkorenen) het heil in Christus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid." (2 Timoteüs 2:10, NBG1951)

Ook daarin kunnen we drie fasen onderscheiden:

 1. een tijdelijk verblijf in de hemel, direct na het sterven (tenzij Jezus eerder terugkomt)
 2. de periode na de opstanding van het lichaam aan het begin van het messiaanse vrederijk
 3. de eeuwigheid op de nieuwe aarde die God daarna zal doen ontstaan

Zie meer hierover in deel 9: ' Onze toekomst'.

Heil, verlossing, redding, behoud en zaligheid

 

In de Bijbel kom je allerlei termen tegen die door veel gelovigen allemaal hetzelfde lijken te betekenen. Kernwoorden zijn de nieuwtestamentische Griekse woorden 'soteria' en 'apolutrosis' die meestal worden vertaald met woorden als heil, verlossing, redding, behoud of zaligheid. Andere betekenissen: in veiligheid brengen, gezond maken, losmaken, vrijkopen, bevrijden. De woordkeuze verschilt per Bijbelvertaling. Voorbeeld:

"Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen." (Titus 2:11, NBV2004)

"Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen." (Titus 2:11, HSV2010)

"Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen." (Titus 2:11, NBG1951)

De ouderwets aandoende term 'heil' vind ik eigenlijk een prima woord in het Nederlands. Het daarvan afgeleide woord 'heilzaam' wordt nog steeds gebruikt. Het is ook verwant aan het woord 'heling'. Gods heil omvat eigenlijk alles wat God doet en zal doen:

 1. om mensen te redden uit hun heilloze positie als verloren zondaars en vijanden van God
 2. om hen te geven waarvoor ze bestemd waren: leven als gerechtvaardigde mensen in liefdevolle verbondenheid met God met alle bijbehorende zegeningen
 3. om hen vrij te maken van alles wat hen hindert om in verbondenheid met God te leven
 4. om hen te zegenen

"... De HEER is mijn licht, mijn heil - voor wie zou ik vrezen? ..." (Psalm 27:1, WV2012)

Bij de woorden 'behoud', 'zaligheid', enzovoort, wordt vaak gedacht aan 'naar de hemel gaan'. In de Bijbel kan het woord betrekking hebben op al het goede dat God ons wil geven. In onze Bijbelvertalingen kunnen we nogal eens op het verkeerde been gezet worden door de manier waarop 'soteria' of 'apolutrosis' wordt vertaald. Hier volgt één van de vele voorbeelden. Wanneer Jezus zieken had genezen, zei Hij wel eens:

"... Uw geloof heeft u gered ..." (Lucas 8:48, NBV2004)

"... uw geloof heeft u behouden ..." (Lucas 8:48, NBG1951/HSV2010)

Dat betekent natuurlijk niet dat de persoon op dat moment een kind van God was geworden, maar dat hij eenvoudigweg lichamelijk was genezen. Gelukkig is er ook nog een Nederlandse Bijbelvertaling die het wel goed weergeeft:

"U bent genezen door uw geloof ..." (Lucas 8:48, HB2008)

Let dus goed op bij het lezen van het Nieuwe Testament wanneer je woorden als behoud, redding, verlossing, heil of zaligheid leest. Probeer dan vooral te begrijpen waarin God wil voorzien, anders kun je gemakkelijk iets verkeerds in zulke Bijbelteksten lezen!

Gespreksvragen

 

 1. Welke fasen kun je onderscheiden in wat de Bijbel zegt over het verleden en de toekomst van onze planeet?
 2. Wat zijn de ontdekkingen die mensen kunnen opdoen in de zoektocht naar een echt geloof?
 3. Wat denk je dat geloofsgroei allemaal inhoudt?
 4. De hoop van veel kerkmensen is vooral gericht op de hemel. Maar is dat het einddoel voor christengelovigen?
 5. Wat versta jij van huis uit onder de volgende termen: verlossing, redding, behoud, zaligheid?
 6. Welke verschillen kun je onderscheiden in die woorden?
 7. Waar moet je voor oppassen als je die woorden in de vertalingen van het Nieuwe Testament tegenkomt?

Volgend onderwerp:

  4.4.2. Wat is geloof? 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies