link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

4.4.2. Wat is geloof?

Inhoud:

- Wat het christelijke geloof juist niet is
- Geloof is: gebaseerd op feiten
- Geloof is: vertrouwen hebben in Jezus
- Geloof is: een persoonlijke relatie met God hebben
- Geloof is: een bovennatuurlijk geschenk van God
- Geloof is: ervoor kiezen om op Gods manier te leven
- Geloof is: net zo kostbaar als liefde
- Sterk of zwak geloof
- Gespreksvragen


Wat het christelijke geloof juist niet is

 

De term 'geloof' is voor veel mensen een uitgehold begrip geworden. Het wordt te vaak gebruikt in de beperkte betekenis van verstandelijk voor waar houden wat de Bijbel zegt en er bepaalde godsdienstige uitgangspunten en gewoonten op na houden. Ongelovigen voelen haarfijn aan dat het geloof van veel kerkmensen niet verder gaat dan dat. Ze gebruiken niet voor niets de uitdrukking 'geloven doe je in de kerk'. Zo'n geloofsleven heeft geen enkele aantrekkingskracht voor onkerkelijke mensen.

Het geloof is geen psychologisch hulpmiddel om jezelf een gevoel van zekerheid of geborgenheid te geven. Het is niet iets wat je jezelf wijsmaakt of inprent. Je kunt het jezelf niet aanleren, zelfs niet wanneer je theologie studeert. Wat is het dan wel?

Geloof is: gebaseerd op feiten

 

Er zijn mensen die denken dat het christelijk geloof is gebaseerd op twijfelachtige verhalen en menselijk gefilosofeer. Niets is minder waar. Het Oude Testament is gebaseerd op zeer oude en betrouwbare geschriften over historische feiten die voor een groot deel verband houden met de geschiedenis van het volk Israël. Er zijn talloze archeologische vondsten die deze geschiedkundige feiten bevestigen. In de geschiedenissen van het volk Israël kun je lezen over wat God gezegd tegen mensen en wat Hij voor hun ogen heeft gedaan.

Geloof is: vertrouwen hebben in Jezus

 

Dat is de kortste omschrijving van het christelijke geloof. In de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament wordt één en hetzelfde woord gebruikt voor 'geloof' en 'vertrouwen'. Je gelooft namelijk alleen wat iemand zegt als je van mening bent en intuïtief aanvoelt dat die persoon te vertrouwen is.

De kern van het christelijke geloof is niet een boek, een denkwijze of een manier van leven. De kern is een persoon: Jezus. De vier evangeliën in de Bijbel (de Bijbelboeken Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) vertellen uitgebreid wie Jezus is, wat Hij heeft gezegd, hoe Hij heeft geleefd en wat Hij heeft gedaan. Jezus is het middelpunt van het christelijke geloof en juist door Jezus, de Zoon van God, kunnen we het karakter van God leren kennen.

Geloof is: een persoonlijke relatie met God hebben

 

Geloof is relationeel. Je ervaart je geloof in een liefdevolle verbondenheid met:

 1. God, die je als je Vader mag aanspreken
 2. Jezus, die het middelpunt van je geloof is
 3. de Heilige Geest die in je hart woont en daardoor altijd dichtbij is

"Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem (=God) die mij gezonden heeft." (Johannes 12:44, NBV2004)

Geloof is: een bovennatuurlijk geschenk van God

 

Een echt geloof gaat dieper dan alles wat je denkt, voelt, wil of doet. Geloof werkt in en vanuit je hart. Geloof heeft een bovennatuurlijke kwaliteit. Je kunt het niet maken door het lezen van de Bijbel. Je kunt het niet verdienen door zo goed mogelijk te leven. Het ontstaat niet door naar de kerk te gaan en je kunt het ook niet van je ouders of van andere mensen overnemen. Het is een geschenk van God en je ontvangt het alleen in de persoonlijke verbondenheid met God. En dat gebeurt wanneer je je hart, je diepste innerlijk opent voor wat God je wil geven.

"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan." (Efeziërs 2:8-9, NBV2004)

Dat is onbegrijpelijk voor atheïsten en andere ongelovigen, die het christelijk geloof pure onzin noemen. Wie het niet WIL begrijpen, KAN het ook niet begrijpen. Wie ernaar zoekt zal het wel vinden, bij Jezus.

Geloof is: ervoor kiezen om op Gods manier te leven

 

Geloof en leven in verbondenheid met God houdt ook in dat je zijn Woord aanvaardt als het fundament van waarheid waaruit je wil leven. En een relatie met God werkt alleen als je daadwerkelijk gaat leven op Gods manier, volgens de Bijbel dus.

Leven in geloof betekent dat je steeds ervoor kiest om te leven zoals je dat leert in de Bijbel. Elke dag hebben we keuzes te maken tussen bijvoorbeeld:

 • goed doen of zondigen tegen Gods wil
 • anderen liefhebben en respecteren, of afwijzen en bekritiseren
 • tevredenheid of jaloezie
 • jezelf beheersen of toegeven aan zondige verleidingen
 • levensaanvaarding of zelfbeklag

En zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen. Leven in geloof betekent dat je steeds het goede leert kiezen en dat is lang niet altijd gemakkelijk. Het kan je soms iets kosten, maar dat mag toch?

Geloof is: net zo kostbaar als liefde

 

Van alle popsongs van de laatste tientallen jaren gaat ruim 90% over liefde. Niets vinden we zo kostbaar en raakt onze harten zo diep als een liefdevolle relatie tussen twee mensen. Omdat christelijke geloof alles te maken heeft met een liefdevolle relatie met God, is die vergelijking helemaal niet zo slecht.

Daarom is het ervaren van die wonderlijke verbondenheid met de onzichtbare God het meest kostbare wat er is. Het is meer de moeite waard dan al het andere dat op de aarde te vinden is. Veel ongelovigen maken elkaar wijs dat geloof 'niet relevant' is voor de mensen van vandaag. Ze weten niet waar ze het over hebben!

Sterk of zwak geloof

 

Wat maakt iemands geloof sterk of zwak? Hier komen enkele voorbeelden van uitdrukkingen die met geloof te maken hebben:

 1. klein geloof - Dit is een zwak geloof dat zich laat neerdrukken door de levensomstandigheden en te weinig oog heeft voor Gods kracht en bereidheid om je te helpen. Jezus had vaak reden om zijn discipelen te wijzen op hun kleine geloof. Zie bijvoorbeeld de bekende Bijbelse geschiedenis over de storm op het meer.
 2. verstandelijk geloof - Dit is een geloof dat niet veel verder komt dat een overtuiging die gebaseerd is op Bijbelkennis, zonder wedergeboren te zijn door de Heilige Geest.
 3. oppervlakkig geloof - Dit is een geloof met weinig diepgang, dat voornamelijk gebaseerd is op gevoelservaringen. Daarover sprak Jezus onder meer in de gelijkenis van de zaaier.
 4. diepgaand geloof - Dit is een geloof waar het hele hart van de gelovige bij betrokken is.
 5. kinderlijk geloof - Dit is een geloof dat intuïtief aanvoelt dat Jezus 100% betrouwbaar is, en Hem in alles vertrouwt, zonder alles te hoeven begrijpen. Jezus stelde daarom kinderen als voorbeeld voor zijn discipelen.
 6. beginnersgeloof - Dit is een geloof dat tot bekering leidt, waarna nog veel geleerd moet worden.
 7. volwassen geloof - Dit is een geloof waarin het leven van Jezus zichtbaar is geworden en geestelijke vruchten zichtbaar zijn.

Gespreksvragen

 

 1. Hoe kun je het christelijk geloof zo kort mogelijk omschrijven?
 2. Wat is de basis van het christelijk geloof?
 3. Hoe denk je dat onkerkelijke mensen het christelijk geloof zouden omschrijven?
 4. Hoe kun je geloof van God ontvangen? Moet je daar op wachten of om bidden? Of op een andere manier verwerven?
 5. Wat is het verband tussen geloof en 'een relatie met God hebben'?
 6. Herken je één of meer geloofskenmerken uit het laatste gedeelte van dit onderwerp?

Volgend onderwerp:

  4.4.3. Vier geloofsaspecten 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies